Regulamin współpracy z vendorami Atlassian Marketplace

Regulamin współpracy

z vendorami Atlassian Marketplace

„Program Partnerski TTPSC” 

Poniższy Regulamin zawiera zestaw zasad obowiązujących wszystkich Partnerów Programu Partnerskiego TT PSC. Jego akceptacja i przestrzeganie jest koniecznym warunkiem osiągnięcia korzyści wynikających z podjętej na jego mocy współpracy z Organizatorem.

§1 Definicje:

 1. Program: program partnerski TT PSC mający na celu współpracę pomiędzy vendorem z Atlassian Marketplace (Partner) a Organizatorem.
 2. Organizator: Transition Technologies PSC sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi 90-361, przy ul. Piotrkowskiej 276, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000633480, NIP 7292712388, REGON:, kapitał zakładowy w wysokości 122 400, 00 PLN, reprezentowaną przez: Szymona Bartkowiaka – Prezesa Zarządu,
 3. Partner: osoba prawna, będąca autorem dodatków do oprogramowania marki Atlassian, dostępnych na Atlassian Marketplace lub posiadająca prawa do sprzedaży dodatków innych vendorów, która przystąpiła do Programu.
 4. Atlassian Marketplace: https://marketplace.atlassian.com/
 5. Umowa: umowa zawarta pomiędzy Partnerem a Organizatorem dotycząca udziału w Programie.
 6. Regulamin: niniejszy regulamin Programu.
 7. Klient: podmioty korzystające z usług Partnera/Organizatora oraz podmioty nabywające licencje do aplikacji/programów Partnera/ Organizatora.
 8. RODO: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

 §2 Warunki przystąpienia

 1. Uczestnictwo w Programie jest bezpłatne i dobrowolne.
 2. Partner przystępuje do programu przez zgłoszenie się poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie https://ttpsc.com/pl/atlassian/partnerstwo/ po wcześniejszej akceptacji niniejszego regulaminu oraz zapoznaniu się z informacjami na temat polityki prywatności oraz klauzuli RODO oraz podpisanie Umowy.
 3. Partner zobowiązuje się przestrzegać postanowień niniejszego regulaminu wraz z jego ogłoszonymi zmianami oraz postanowień Umowy.
 4. W razie zmiany danych Partner zobowiązuje się zaktualizować je poprzez przekazanie stosownej informacji na adres email: atlassian@ttpsc.pl , w terminie nie dłuższym niż 14 dni od zaistnienia zmiany.

 §3 zasady programu

 1. W ramach programu Organizator zobowiązuje się w miarę możliwości do:
  • udostępnienia Partnerowi na okres 30 dni do bezpłatnego korzystania wszystkich aplikacji dostępnych na Atlassian Marketplace, których autorem jest Organizator,
  • udzielenia Klientom Partnera 20% zniżki na wszystkich aplikacjach dostępnych na Atlassian Marketplace, których autorem jest Organizator przez okres 30 dni od momentu udostępnienia zniżki, z tym zastrzeżeniem że zniżka dotyczy wyłącznie licencji powyżej 10 userów,
  • udostępnienia Partnerowi materiałów marketingowych dotyczących aplikacji dostępnych na Atlassian Marketplace,
  • polecania obecnym Klientom pluginów, których autorem jest Partner,
  • prezentacji demo wybranych dodatków, w tym również na rzecz klientów Partnera,
  • umożliwienia Partnerowi posiadania realnego wpływu na rozwój aplikacji tworzonych przez Organizatora poprzez możliwość zgłaszania nowych funkcjonalności, błędów lub integracji dodatków Organizatora z dodatkami Partnera.
  • przesłanie prośby do klienta o wystawienie opinii na temat aplikacji Partnera na Atlassian Marketplace w przypadku sprzedaży dodatku, którego autorem jest Partner
 2. Zniżka, o której mowa w ust. 1 lit. b zostanie udzielona po zgłoszeniu się przez Partnera na atlassian@ttpsc.pl i wskazaniu klienta, dla którego ma zostać udzielona zniżka, poprzez przekazanie indywidualnego kodu rabatowego. Organizator przewiduje możliwość udzielenia dodatkowego rabatu w przypadku prawidłowego przebiegu współpracy.
 3. W ramach programu Partner zobowiązuje się w miarę możliwości do:
  • udzielenia Organizatorowi darmowej licencji demonstracyjnej na dodatki, których autorem jest Partner,
  • udzielenia Organizatorowi minimum 10% zniżki (bez uwzględnienia rabatu przysługującego w ramach regulaminu Atlassian Marketplace) na licencje dodatków serwerowych oraz Data Center, dostępnych na Atlassian Marketplace, których autorem jest Partner,
  • przeprowadzenia bezpłatnych konsultacji w zakresie dodatków, których autorem jest Partner,
  • przesłanie prośby do klienta o wystawienie opinii na temat aplikacji TTPSC na Atlassian Marketplace w przypadku sprzedaży dodatku, którego autorem jest Organizator.
 4. Obowiązki Stron określone w ust. 1 i 3 mogą zostać zmienione i uzgodnione pomiędzy Stronami indywidualnie dla każdego Partnera w Umowie.
 5. Nadto Strony zobowiązują się w miarę możliwości do wzajemnej współpracy marketingowej (np.: webinary, blogposty, inne publikacje internetowe).
 6. Strony zobowiązują się do bieżącego ustalenia sposobu realizacji poszczególnych obowiązków za pośrednictwem osób do kontaktu określonych w umowie.
 7. Strony oświadczają, że jako vendorzy Atlassian Marketplace kierują się wartościami zgodnymi z zasadami Atlassian: https://www.atlassian.com/company/values oraz maja obowiązek traktowania swoich klientów i klientów Atlassian sprawiedliwie. Vendorzy Atlassian Marketplace nie powinni rozpowszechniać nieprawdziwych, niedokładnych lub wprowadzających w błąd informacji.
 8. Partnerzy zobowiązani są do wzajemnej współpracy i poszanowania wspólnych interesów.

§4 promocja programu

 1. W ramach promocji Programu:
  • Organizator zobowiązuje się do umieszczenia logo Partnera, które zostanie dostarczone TT PSC przez Partnera w formacie .png w terminie 10 dni od podpisania umowy, na stronie internetowej w zakładce dot. Programu;
  • Partner zobowiązuje się do umieszczenia logo Organizatora, które zostanie dostarczone Partnerowi przez TT PSC w formacie .png lub .jpg na stronie internetowej Partnera,
  • Strony zamieszczą informacje o partnerstwie objętym niniejszą umowę w mediach społecznościowych.
 2. Strony zgodnie oświadczają, że wyrażają zgodę na umieszczenie logo w zakresie wskazanym w 1 powyżej. Wykorzystanie logo w innym celu lub zakresie wymaga uzyskania każdorazowej zgody odpowiednio Partnera lub Organizatora.

 §5 Czas trwania

Partner przystępuje do Programu na czas nieokreślony z zastrzeżeniem § 6.

 §6 Wystąpienie z programu

 1. Strony mogą wypowiedzieć umowę w każdym czasie za jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia.
 2. Organizator uprawniony jest do wypowiedzenia Umowy, co jest równoważne z zakończeniem udziału w Programie przez Partnera w trybie natychmiastowych w przypadku:
  • nieprzestrzegania zasad niniejszego regulaminu,
  • naruszenia praw autorskich Organizatora, w szczególności wykorzystania informacji na temat aplikacji Organizatora do własnych korzyści materialnych (np. stworzenie takiego samego dodatku lub bazującego na naszym kodzie),
  • utrudnionego kontaktu z Partnerem
  • nieprzestrzegania zasad i wartości dobrej, partnerskiej współpracy biznesowej.
 3. Organizator jest uprawniony do zakończenia Programu w każdym czasie.

 §7 Zmiany regulaminu

 1. Obowiązujący Regulamin Programu łącznie z bieżącymi zmianami publikuje się na stronie https://ttpsc.com/pl/atlassian/partnerstwo/.
 2. O zmianach Regulaminu TT PSC będzie powiadamiał Partnerów drogą elektroniczną, na wskazany przez Partnerów w Formularzu Rejestracyjnym adres e-mail.
 3. W przypadku braku akceptacji nowego Regulaminu Partner  ma prawo do rozwiązania Umowy  i wystąpienia z Programu w terminie 14 dni od daty ogłoszenia nowego Regulaminu. Oświadczenie o rozwiązaniu Umowy  powinno być złożone Organizatorowi na adres e-mail: atlassian@ttpsc.pl.

 §8 postanowienia końcowe

 1. Strony zobowiązują się uczestniczyć w programie z uwzględnieniem zasad dobrej i partnerskiej współpracy biznesowej. Jednakże udział w niniejszym programie nie rodzi dla Stron żadnych zobowiązań, w tym zobowiązań finansowych, w szczególności Strony nie mogą dochodzić ekwiwalentu pieniężnego za udzieloną zniżkę, chyba że Umowa stanowi inaczej.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie lub Umowie zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 3. Wszelkie spory lub wątpliwości interpretacyjne wynikłe w związku z uczestnictwem w Programie poddaje się pod właściwość prawa polskiego oraz sądu miejscowo i rzeczowo właściwego dla Organizatora.
 4. Administratorem danych osobowych Partnera jest Transition Technologies PSC sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 276 wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000633480, REGON 365249538, NIP 7292712388
 5. Dane będą przetwarzane w celu prawidłowej realizacji Programu Partnerskiego oraz postanowień niniejszego regulaminu. Przystąpienie do programu stanowi wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażona zgoda może zostać cofnięta w każdym czasie bez podawania przyczyn, lecz bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania przed jej cofnięciem. Partnerowi przysługuje prawa dostępu do swoich danych osobowych wynikające z RODO oraz ich zmiany (w tym aktualizacji), a także pozostałe prawa opisane w INFORMACJI DOTYCZĄCEJ PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH, której treść dostępna jest na stronie internetowej https://ttpsc.com/pl/rodo/
 6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1.09.2020r.