Regulamin współpracy z vendorami Atlassian Marketplace

Regulamin współpracy
z vendorami Atlassian Marketplace
„Program Partnerski TTPSC”

Poniższy Regulamin zawiera zestaw zasad obowiązujących wszystkich Partnerów Programu Partnerskiego TT PSC. Jego akceptacja i przestrzeganie jest koniecznym warunkiem osiągnięcia korzyści wynikających z podjętej na jego mocy współpracy z Organizatorem.

§1 Definicje:

 1. Program: program partnerski TT PSC mający na celu współpracę pomiędzy vendorem z Atlassian Marketplace (Partner) a Organizatorem.
 2. Organizator: Transition Technologies PSC S.A. z siedzibą w Łodzi 90-361, przy ul. Piotrkowskiej 276, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000930989, NIP 7292712388, REGON:, kapitał zakładowy w wysokości 1 468 800,00 PLN, reprezentowaną przez: Szymona Bartkowiaka – Prezesa Zarządu,
 3. Partner: osoba prawna, będąca autorem dodatków do oprogramowania marki Atlassian, dostępnych na Atlassian Marketplace lub posiadająca prawa do sprzedaży dodatków innych vendorów, która przystąpiła do Programu.
 4. Atlassian Marketplace: https://marketplace.atlassian.com/
 5. Umowa: umowa zawarta pomiędzy Partnerem a Organizatorem dotycząca udziału w Programie.
 6. Regulamin: niniejszy regulamin Programu.
 7. Klient: podmioty korzystające z usług Partnera/Organizatora oraz podmioty nabywające licencje do aplikacji/programów Partnera/ Organizatora. 8. RODO: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

§ 2 Warunki przystąpienia

 1. Uczestnictwo w Programie jest bezpłatne i dobrowolne.
 2. Partner przystępuje do programu przez zgłoszenie się poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie https://ttpsc.com/pl/atlassian/partnerstwo/ po wcześniejszej akceptacji niniejszego regulaminu oraz zapoznaniu się z informacjami na temat polityki prywatności oraz klauzuli RODO oraz podpisanie Umowy. 3. Partner zobowiązuje się przestrzegać postanowień niniejszego regulaminu wraz z jego ogłoszonymi zmianami oraz postanowień Umowy.
 3. W razie zmiany danych Partner zobowiązuje się zaktualizować je poprzez przekazanie stosownej informacji na adres email: atlassian@ttpsc.pl, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od zaistnienia zmiany.

§ 3 zasady programu

 1. W ramach programu Organizator zobowiązuje się w miarę możliwości do:
  a) udostępnienia Partnerowi na okres 30 dni do bezpłatnego korzystania wszystkich aplikacji dostępnych na Atlassian Marketplace, których autorem jest Organizator,
  b) udzielenia Klientom Partnera 20% zniżki na wszystkich aplikacjach dostępnych na Atlassian Marketplace, których autorem jest Organizator przez okres 30 dni od momentu udostępnienia zniżki, z tym zastrzeżeniem że zniżka dotyczy wyłącznie licencji powyżej 10 userów,
  c) udostępnienia Partnerowi materiałów marketingowych dotyczących aplikacji dostępnych na Atlassian Marketplace,
  d) polecania obecnym Klientom pluginów, których autorem jest Partner,
  e) prezentacji demo wybranych dodatków, w tym również na rzecz klientów Partnera,
  f) umożliwienia Partnerowi posiadania realnego wpływu na rozwój aplikacji tworzonych przez Organizatora poprzez możliwość zgłaszania nowych funkcjonalności, błędów lub integracji dodatków Organizatora z dodatkami Partnera.
  g) przesłanie prośby do klienta o wystawienie opinii na temat aplikacji Partnera na Atlassian Marketplace w przypadku sprzedaży dodatku, którego autorem jest Partner
 2. Zniżka, o której mowa w ust. 1 lit. b zostanie udzielona po zgłoszeniu się przez Partnera na atlassian@ttpsc.pl i wskazaniu klienta, dla którego ma zostać udzielona zniżka, poprzez przekazanie indywidualnego kodu rabatowego. Organizator przewiduje możliwość udzielenia dodatkowego rabatu w przypadku prawidłowego przebiegu współpracy.
 3. W ramach programu Partner zobowiązuje się w miarę możliwości do:
  a) udzielenia Organizatorowi darmowej licencji demonstracyjnej na dodatki, których autorem jest Partner,
  b) udzielenia Organizatorowi minimum 10% zniżki (bez uwzględnienia rabatu przysługującego w ramach regulaminu Atlassian Marketplace) na licencje dodatków serwerowych oraz Data Center, dostępnych na Atlassian Marketplace, których autorem jest Partner,
  c) przeprowadzenia bezpłatnych konsultacji w zakresie dodatków, których autorem jest Partner,
  d) przesłanie prośby do klienta o wystawienie opinii na temat aplikacji TTPSC na Atlassian Marketplace w przypadku sprzedaży dodatku, którego autorem jest Organizator.
 4. Obowiązki Stron określone w ust. 1 i 3 mogą zostać zmienione i uzgodnione pomiędzy Stronami indywidualnie dla każdego Partnera w Umowie.
 5. Nadto Strony zobowiązują się w miarę możliwości do wzajemnej współpracy marketingowej (np.: webinary, blogposty, inne publikacje internetowe).
 6. Strony zobowiązują się do bieżącego ustalenia sposobu realizacji poszczególnych obowiązków za pośrednictwem osób do kontaktu określonych w umowie.
 7. Strony oświadczają, że jako vendorzy Atlassian Marketplace kierują się wartościami zgodnymi z zasadami Atlassian: https://www.atlassian.com/company/values oraz maja obowiązek traktowania swoich klientów i klientów Atlassian sprawiedliwie. Vendorzy Atlassian Marketplace nie powinni rozpowszechniać nieprawdziwych, niedokładnych lub wprowadzających w błąd informacji.
 8. Partnerzy zobowiązani są do wzajemnej współpracy i poszanowania wspólnych interesów.

§ 4 promocja programu

 1. W ramach promocji Programu:
  a) Organizator zobowiązuje się do umieszczenia logo Partnera, które zostanie dostarczone TT PSC przez Partnera w formacie .png w terminie 10 dni od podpisania umowy, na stronie internetowej w zakładce dot. Programu;
  b) Partner zobowiązuje się do umieszczenia logo Organizatora, które zostanie dostarczone Partnerowi przez TT PSC w formacie .png lub .jpg na stronie internetowej Partnera,
  c) Strony zamieszczą informacje o partnerstwie objętym niniejszą umowę w mediach społecznościowych.
 2. Strony zgodnie oświadczają, że wyrażają zgodę na umieszczenie logo w zakresie wskazanym w ust. 1 powyżej. Wykorzystanie logo w innym celu lub zakresie wymaga uzyskania każdorazowej zgody odpowiednio Partnera lub Organizatora.

§ 5 Czas trwania

Partner przystępuje do Programu na czas nieokreślony z zastrzeżeniem § 6.

§ 6 Wystąpienie z programu

 1. Strony mogą wypowiedzieć umowę w każdym czasie za jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia.
 2. Organizator uprawniony jest do wypowiedzenia Umowy, co jest równoważne z zakończeniem udziału w Programie przez Partnera w trybie natychmiastowych w przypadku:
  a) nieprzestrzegania zasad niniejszego regulaminu,
  b) naruszenia praw autorskich Organizatora, w szczególności wykorzystania informacji na temat aplikacji Organizatora do własnych korzyści materialnych (np. stworzenie takiego samego dodatku lub bazującego na naszym kodzie),
  c) utrudnionego kontaktu z Partnerem
  d) nieprzestrzegania zasad i wartości dobrej, partnerskiej współpracy biznesowej.
 3. Organizator jest uprawniony do zakończenia Programu w każdym czasie.

§ 7 Zmiany regulaminu

 1. Obowiązujący Regulamin Programu łącznie z bieżącymi zmianami publikuje się na stronie https://ttpsc.com/pl/atlassian/partnerstwo/ .
 2. O zmianach Regulaminu TT PSC będzie powiadamiał Partnerów drogą elektroniczną, na wskazany przez Partnerów w Formularzu Rejestracyjnym adres e-mail.
 3. W przypadku braku akceptacji nowego Regulaminu Partner ma prawo do rozwiązania Umowy i wystąpienia z Programu w terminie 14 dni od daty ogłoszenia nowego Regulaminu. Oświadczenie o rozwiązaniu Umowy powinno być złożone Organizatorowi na adres atlassian@ttpsc.pl.

§ 8 postanowienia końcowe

 1. Strony zobowiązują się uczestniczyć w programie z uwzględnieniem zasad dobrej i partnerskiej współpracy biznesowej. Jednakże udział w niniejszym programie nie rodzi dla Stron żadnych zobowiązań, w tym zobowiązań finansowych, w szczególności Strony nie mogą dochodzić ekwiwalentu pieniężnego za udzieloną zniżkę, chyba że Umowa stanowi inaczej.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie lub Umowie zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 3. Wszelkie spory lub wątpliwości interpretacyjne wynikłe w związku z uczestnictwem w Programie poddaje się pod właściwość prawa polskiego oraz sądu miejscowo i rzeczowo właściwego dla Organizatora.
 4. Administratorem danych osobowych Partnera jest Transition Technologies PSC S.A. z siedzibą w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 276 wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000930989, REGON 365249538, NIP 7292712388
 5. Dane będą przetwarzane w celu prawidłowej realizacji Programu Partnerskiego oraz postanowień niniejszego regulaminu. Przystąpienie do programu stanowi wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażona zgoda może zostać cofnięta w każdym czasie bez podawania przyczyn, lecz bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania przed jej cofnięciem. Partnerowi przysługuje prawa dostępu do swoich danych osobowych wynikające z RODO oraz ich zmiany (w tym aktualizacji), a także pozostałe prawa opisane w INFORMACJI DOTYCZĄCEJ PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH, której treść dostępna jest na stronie internetowej https://ttpsc.com/pl/rodo/
 6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1.09.2020r.

Wróć do poprzedniej strony

To nie wszystko! heart icon

Wejdź na naszą nową stronę i dowiedz się więcej.

MATERIAŁY DO POBRANIA close button

Jeśli posiadasz system Jira, inne aplikacje Atlassian lub z Atlassian Marketplace w wersji Server:

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

Od 15.02.2022 producent nie rozwija już wersji serwerowych, nie można też zwiększyć/zmniejszyć ilości użytkowników posiadanych licencji serwerowych.