figure

Klauzula Informacyjna
dla klientów Transition Technologies PSC S.A. i osób działających w ich imieniu

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Transition Technologies PSC S.A. z siedzibą w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 276 adres e-mail: contact@ttpsc.com numer telefonu +48 661 799 553, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000930989, numer NIP: 7292712388, REGON: 365249538, o kapitale zakładowym w wysokości 122.400 zł, której akta rejestrowe przechowywane są w Sądzie Rejonowym dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi w XX Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego.

Dane będą przetwarzane w celu:

  1. zawarcia i wykonywania umowy zawartej z Administratorem oraz dokonania niezbędnych rozliczeń w związku z jej zawarciem, a podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), jako że jest to niezbędne do realizacji umowy z Panią/Panem. Dane w tym celu będą przetwarzane przez czas niezbędny do zawarcia, a następnie realizacji umowy, a następnie przez czas potrzebny na wykazanie prawidłowości wykonania wynikających z niej obowiązków do upływu terminów przedawnienia roszczeń;
  2. wykonywania ustawowych obowiązków Administratora, w szczególności podatkowych i rachunkowych, a podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 c RODO, jako że jest to niezbędne do realizacji obowiązków prawnych Administratora, wynikających m.in. z ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 351 ze zm), Ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 865 ze zm.) – przez czas wynikający ze wskazanych przepisów prawa, w szczególności do czasu upływu terminu przedawnienia zobowiązań podatkowych (co do zasady będzie to 5 lat, licząc od początku roku następującego po roku obrotowym, w którym upłynął termin płatności podatku związanego ze świadczoną usługą);
  3. ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, a podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. F RODO, jako że jest to niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora o tożsamej treści – przez czas przedawnienia roszczeń związanych ze współpracą z Panią/Panem przez Spółkę,
  4. budowania relacji i wizerunku, w tym utrzymywanie kontaktu z klientami oraz przekazywaniu do wiadomości publicznej lub osób trzecich informacji o współpracy Administratora z Panią/Panem, a podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. F RODO, jako że jest to niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora jakim jest realizacja działań PR i budowanie marki Administratora na rynku – przez czas trwania współpracy pomiędzy Panią/Panem a Administratorem oraz czas, w którym przekazywanie informacji o istniejącej współpracy będzie wpływało pozytywnie na budowanie wizerunku Administratora, nie dłużej niż do czasu wniesienia przez Panią/Pana uzasadnionego sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania,
  5. przesyłania informacji o ofercie Administratora, a podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. F RODO, jako że jest to niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora w postaci sprzedaży usług własnych – do czasu zgłoszenia uzasadnionego sprzeciwu wobec ich przetwarzania lub wyrażenia braku zainteresowania ofertami składanymi przez Spółkę, nie dłużej jednak, niż przez okres trwania współpracy pomiędzy Panem/Panią a Spółką oraz okres istnienia Pani/Pana prawdopodobnego zainteresowania usługami Spółki w przyszłości.

Dane osób działających w Pani/Pana imieniu (pracowników, współpracowników) będą przetwarzane w celach wskazanych w pkt. 2-5 powyżej oraz w celu kontaktu z Panią/Panem za pośrednictwem Pani/Pana pracowników lub współpracowników, co stanowi prawnie uzasadniony interes administratora w postaci utrzymywania bieżących kontaktów z klientami Spółki przez okres trwania relacji pomiedzy Panią/Panem a administratorem.

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych, ich sprostowania, żądania ich usunięcia, a także prawo ograniczenia przetwarzania, prawo przenoszenia oraz wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych.
Dodatkowo ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, jeżeli w Pani/Pana ocenie Pani/Pana dane są przetwarzane niezgodnie z zasadami ochrony danych osobowych.
Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być: spółki z grupy kapitałowej Transition Technologies w przypadku gdy w inną spółką z grupy jest konieczna do realizacji umowy zawartej z Panią/Panem, dostawcy IT, hostingu, podmiotu prowadzące obsługę księgową, doradcy finansowi i prawni.
Administrator nie planuje przekazywać Pani/Pana danych osobowych odbiorcom spoza EOG, czyli do państw trzecich. Jednakże, sytuacja taka może się zdarzyć w przypadku, gdy zaangażowanie innych spółek z grupy kapitałowej Transition Technologies będzie niezbędne do realizacji umowy zawartej z Panią/Panem. W takim przypadku może dojść do przekazania Pani/Pana danych osobowych do spółek z grupy Transition Technologies mających siedzibę w USA lub na Tajwanie. Przekazanie Pani/Pana danych osobowych jest dopuszczalne z uwagi na treść art. 49 ust. 1 lit. c RODO, to jest w przypadku, gdy przekazanie jest niezbędne do wykonania umowy między osobą, której dane dotyczą, a Administratorem.
Dodatkowo ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie będzie dochodziło do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale stanowi warunek zawarcia umowy i może być warunkiem prawidłowego jej wykonania a ich niepodanie uniemożliwi zawarcie Pani/Pana umowy ze Spółką i realizację usług przez Administratora.

Podanie danych osobowych dla celu przesyłania informacji o ofercie Administratora jest dobrowolne i odmowa ich podania nie będzie wiązała się dla Pani/Pana z jakimikolwiek konsekwencjami.

________________________________

1Postanowienia niniejszej klauzuli informacyjnej znajdują zastosowanie również do przetwarzania danych osobowych osób działających w Pani/Pana imieniu (pracowników, współpracowników) z zastrzeżeniem dotyczącym celów i podstawy prawnej przetwarzania wskazanych w akapicie zatytuowanym „Dane będą przetwarzane w celu”

© Copyright PSC 2021. All right reserved