_Klauzula informacyjna dla osób zapisanych na newsletter

_Klauzula Informacyjna w związku z przetwarzaniem przez Transition Technologies PSC S.A. danych osobowych w ramach Newslettera

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Transition Technologies PSC S.A. z siedzibą w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 276 adres e-mail: contact@ttpsc.com numer telefonu +48 42 664 97 20, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000930989, numer NIP: 7292712388, REGON: 365249538, o kapitale zakładowym w wysokości 1 468 800,00 zł, której akta rejestrowe przechowywane są w Sądzie Rejonowym dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi w XX Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego.

Dane będą przetwarzane w celu:

  • Przesyłania Newslettera, w tym informacji o działalności, usługach i produktach oferowanych przez Spółkę a podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, to jest zgoda osoby, której dane dotyczą – przez okres do czasu wycofania udzielonej przez Ciebie zgody.

Przysługuje Ci prawo dostępu do danych, ich sprostowania, żądania ich usunięcia, a także prawo ograniczenia przetwarzania, prawo przenoszenia oraz wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych.

Dodatkowo masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, jeżeli w Twojej ocenie dane Twoje osobowe są przetwarzane niezgodnie z zasadami ochrony danych osobowych.

Przysługuje Ci również prawo do wycofania udzielonej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, które miało miejsce przed jej cofnięciem.

W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych nie będzie dochodziło do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania. Twoje dane osobowe nie zostaną również przekazane podmiotom innym niż Spółka.

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do uzyskania odpowiedzi na przesłane zapytanie (adres e-mai). Odmowa podania adresu e-mail będzie skutkowała niemożnością udzielenia odpowiedzi na przesłane przez Ciebie zapytanie.

_Zostańmy w kontakcie

Skontaktuj się