figure

Klauzula Informacyjna
w związku z przetwarzaniem przez Transition Technologies PSC S.A. danych osobowych za pośrednictwem portalu Facebook oraz LinkedIn

Administratorem Twoich danych osobowych jest Transition Technologies PSC S.A. z siedzibą w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 276 adres e-mail: contact@ttpsc.com numer telefonu +48 661 799 553, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000930989, numer NIP: 7292712388, REGON: 365249538, o kapitale zakładowym w wysokości 122.400 zł, której akta rejestrowe przechowywane są w Sądzie Rejonowym dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi w XX Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego.

Dane będą przetwarzane w celu:

prowadzenia profilu w mediach społecznościowych, w tym przekazywanie informacji związanych lub z Administratorem lub prowadzoną przez niego działalnością oraz odpowiadanie na wiadomości a podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. F RODO, jako że jest to niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora w postaci budowania wizerunku marki, utrzymywania relacji z osobami zainteresowanymi działalnością Spółki.

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych, ich sprostowania, żądania ich usunięcia, a także prawo ograniczenia przetwarzania, prawo przenoszenia oraz wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych.
Dodatkowo ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, jeżeli w Pani/Pana ocenie Pani/Pana dane są przetwarzane niezgodnie z zasadami ochrony danych osobowych.
Administrator nie planuje przekazywać Pani/Pana danych osobowych odbiorcom spoza EOG, czyli do państw trzecich. Jednakże, sytuacja taka może się zdarzyć w przypadku, gdy zapytanie skierowane przez Państwa do Spółki za pośrednictwem portalu będzie wiązało się z koniecznością konsultacji z innymi Spółkami w ramach grupy kapitałowej Transition Technologies PSC. W takim przypadku zostanie Pani/Pan poinformowany o planowanym przekazaniu Pani/Pana danych osobowych wraz ze wskazaniem odpowiedniej podstawy prawnej.
W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie będzie dochodziło do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania. Facebook dostarcza Spółce informacje statystyczne dotyczące osób lubiących fanpage. Są to anonimowe dane np. dane demograficzne przedstawiające wiek osób lubiących fanpage, co pozwala lepiej dopasować treści na stronie do grupy odbiorców. Na podstawie danych przekazywanych przez Facebook nie jesteśmy w stanie powiązać danych statystycznych z danymi poszczególnych osób lubiących naszą stronę.
Pani/Pana dane nie będą udostępniane przez Spółkę poza serwisem Facebook, chyba, że będzie wynikać to bezpośrednio z działań, o które będzie Pani/Pan wnioskować w komunikacji z nami.

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednakże może okazać się niezbędne do odpowiedzi na zadane zapytanie. Taka sytuacja może mieć miejsce w przypadku gdy udzielenie odpowiedzi będzie wymagało Państwa uprzedniej identyfikacji. Poza powyższym wyjątkiem, odmowa podania danych osobowych nie będzie wiązała się z jakimikolwiek konsekwencjami. Dodatkowo proszę pamiętać, że w każdej chwili mogą Państwo zmienić ustawienia przeglądarki lub ustawienia prywatności w celu odebrania nam dostępu do danych.

© Copyright PSC 2021. All right reserved