Techniki komputerowego wspomagania CAD (ang. Computer Aided Design) od wielu lat są nierozerwalnie związane z bardzo dynamicznym rozwojem przemysłu, a z każdą kolejną dekadą ich rola stale rośnie. Z systemów, które w pierwszych wydaniach były stosunkowo proste, bo stanowiły w zasadzie wirtualną deskę kreślarską, z czasem wykształciły się pakiety zaawansowanych narzędzi informatycznych. Mimo iż początkowo mogły korzystać z nich jedynie wybrane instytuty badawcze oraz największe i najbardziej rozwinięte korporacje, systemy CAD stopniowo upowszechniały się, zyskiwały coraz to nowsze funkcjonalności, a ich obsługa stawała się coraz łatwiejsza. Prawdziwa rewolucja nastąpiła jednak dopiero w dobie szybkiego Internetu i Przemysłu 4.0, gdyż to właśnie wtedy dynamicznie przekształciły się w zintegrowane z systemami klasy PDM oraz PLM wyrafinowane narzędzia, które oprócz możliwości opracowywania w środowisku wirtualnym kompletnej reprezentacji 3D produktu, wspierają w zasadzie wszystkie inne aktywności związane z szeroko rozumianym projektowaniem, konstruowaniem, cyfrowym prototypowaniem i przygotowaniem danych dla innych etapów cyklu życia produktu.

Ivan Sutherland using Sketchpad in 1962 CAD history
Ivan Sutherland używający systemu Sketchpad  w 1962 roku. Źródło: https://history-computer.com/ModernComputer/Software/Sketchpad.html

Komputerowe wspomaganie projektowania jako wstęp do PLM

Najważniejszym powodem dynamicznego rozwoju technik związanych z komputerowym wspomaganiem procesu projektowo – konstrukcyjnego jest nieustanne dążenie przedsiębiorstw do:

 •  redukcji czasu wykonywania wszystkich działań związanych z opracowywaniem i wprowadzaniem na rynek nowych produktów;
 • skrócenia czasu wprowadzania zmian do istniejących produktów;
 • łatwiejszego korzystania z istniejących zasobów wiedzy o produktach przedsiębiorstwa.

Współczesne systemy CAD oferują szeroki wachlarz możliwości w tym zakresie, począwszy od szybkiego wariantowania, poprzez możliwość przeprowadzania zaawansowanych obliczeń, aż do bogatych możliwości automatyzacji działań rutynowych i generowania w zasadzie nie tylko już nowych wersji modelu 3D, ale nawet kompletnej dokumentacji konstrukcyjnej.

Wyzwania przedsiębiorstw produkcyjnych w erze cyfrowej transformacji

Warto dodać, że obecnie wiele przedsiębiorstw, aby stawić czoła współczesnym wyzwaniom rynku i globalnej konkurencji, przyjmuje koncepcje zintegrowanego i zwirtualizowanego środowiska, którego częścią jest już nie jeden, lecz wiele systemów CAD od różnych dostawców, z których użytkownicy korzystają z miejsc rozsianych na całym świecie i zapisują dane do jednego rozbudowanego systemu służącego do zarządzania danymi o wszystkich produktach przedsiębiorstwa. Przy takiej koncepcji pracy ogromne znaczenie ma już nie tylko klasa samych systemów do projektowania, ale również sposób zarządzania ogromnymi ilościami danych, które przez te systemy są generowane w trakcie procesu projektowego. Tak więc, aby faktycznie mogły być zrealizowane najważniejsze założenia i koncepcje współczesnych przedsiębiorstw (którymi oprócz skrócenia czasu rozwoju nowego produktu, są również: poprawa jakości, skrócenie czasu dostawy i obniżenie kosztów) obecnie konieczne jest nie tylko posiadanie zaawansowanych narzędzi do projektowania, ale także efektywne zarządzanie danymi produktowymi. Ważne jest również właściwe zaprojektowanie i wdrożenie procesów związanych z obsługą tych danych, jak również zapewnienie dostępu do nich wszystkim uczestnikom procesu wdrożenia produktu, tak aby w każdym wymaganym momencie oraz we właściwym kontekście mogli z tych danych korzystać.

Czym jest CAD?

Istotą systemów do komputerowego wspomagania projektowania, potocznie zwanych systemami CAD, jest cyfrowe modelowanie geometryczne, mające na celu określenie postaci konstrukcyjnej wyrobu. Innymi słowy, systemy CAD umożliwiają utworzenie kompletnej i szczegółowej, trójwymiarowej, wirtualnej reprezentacji produktu. Posiadanie szczegółowego modelu 3D na bardzo wczesnym etapie rozwoju produktu (przed wytworzeniem fizycznego prototypu lub makiety) otwiera wiele możliwości. Modele 3D są powszechnie stosowane do tworzenia wizualizacji, realizacji przeróżnych testów, jak na przykład weryfikacji działania mechanizmów, kolizji, dopasowania, ale również do prowadzenia testów i obliczeń wytrzymałościowych, które umożliwiają właściwe dobranie materiałów i wymiarów tych elementów produktu, które są obciążone siłami i na przykład wpływają na bezpieczeństwo lub jego trwałość. W efekcie, stosując zaawansowane systemy CAD mamy możliwość realizacji bardzo wielu czynności i symulacji na bardzo wczesnymi etapie rozwoju produktu, co w efekcie umożliwia dużo lepsze jego zrozumienie, a więc wykrycie i wyeliminowanie potencjalnych błędów, znacząco lepszą optymalizację konstrukcji, a wszystko to jest możliwe do osiągnięcia przy dużo niższych nakładach finansowych i w dużo krótszym czasie.

Zarzadzanie danymi multi-CAD w srodowisku PLM

Rosnące znaczenie systemów CAD w przemyśle i ich powiązanie z PLM

Systemy CAD są obecnie powszechnie stosowane w niemalże wszystkich branżach przemysłu, począwszy od motoryzacji, lotnictwa, poprzez architekturę i budownictwo, przemysł ciężki i maszynowy, przemysł odzieżowy, a na dobrach konsumpcyjnych i produktach wzorniczych skończywszy. W ostatnim czasie, z uwagi na dynamiczny rozwój i upowszechnienie się innowacyjnych technik wizualizacji, jak np. VR (ang. Virtual Reality) i AR (ang. Augmented Reality), oraz szybkiego prototypowania (ang. Rapid Prototyping), użycie systemów CAD stale rośnie i to już nie tylko w przemyśle, ale także wśród osób niezwiązanych z przemysłem, które odkrywają w tych systemach nowe możliwości realizacji pasji i wdrażania w życie pomysłów, które bez tych systemów nie były by możliwe.

Systemy klasy CAD należą do szerszej kategorii systemów zintegrowanego wytwarzania, nazywanych też ogólnie CAx (ang. Computer Aided x), do której oprócz CAD należą również systemy klasy CAE (ang. Computer Aided Engineering) oraz CAM (ang. Computer Aided Manufacturing). Jeżeli natomiast spojrzymy na całość z szerszej perspektywy, to systemy CAx poprzez integrację z modułami PDM są częścią systemów PLM. Wszystkie te narzędzia ujęte razem, jako spójna całość tworzą źródło informacji o produkcie w trakcie całego cyklu jego życia i stanowią swoisty kręgosłup danych produktowych każdej organizacji (ang. Product Data Backbone).

Klasyfikacja systemów CAD

Biorąc pod uwagę zakres wspomagania prac inżynierskich i stopień ich zaawansowania systemy CAD można podzielić na oprogramowanie[1]:

 • niskiego poziomu (ang. low-end),
 • oprogramowanie średniego poziomu (ang. mid-range),
 • oprogramowanie wysokiego poziomu (ang. high-end).

Oprogramowanie niskiego poziomu

Oprogramowanie niskiego poziomu obejmuje narzędzia ułatwiające tworzenie dwuwymiarowej dokumentacji rysunkowej, ale nieumożliwiające (lub umożliwiające w bardzo ograniczonym zakresie) pracy w środowisku trójwymiarowym. Narzędzia te z uwagi na ich ograniczone możliwości mają stosunkowo niewielkie zastosowania, ale z uwagi na ich niewielką cenę, prostotę obsługi i niskie wymagania sprzętowe są powszechnie stosowane do tworzenia mało złożonych rysunków i schematów. Do grupy tych narzędzi możemy zaliczyć bardzo popularny system Autocad oraz wszystkie jego klony.

Oprogramowanie średniego poziomu

Oprogramowanie średniego poziomu wprowadza możliwość modelowania przestrzennego, co daje możliwość dalszego wykorzystania modelu 3D w procesie rozwoju produktu, na przykład w programach obliczeniowych. Systemy te z reguły nie posiadają rozbudowanych i zaawansowanych modułów CAM i CAE (mogą posiadać pewne funkcjonalności w uproszczonej formie), ale oferują łatwą integrację z tymi systemami dostarczanymi przez innych producentów. W efekcie, stosując systemy klasy mid-range zintegrowane z wyspecjalizowanymi modułami, możliwe jest zrealizowanie spójnego środowiska, które będzie obejmowało poza procesem projektowania także inne funkcjonalności, jak np. przygotowanie kodu na obrabiarki sterowane numerycznie lub prowadzenie różnych złożonych symulacji, np. symulację wtrysku tworzywa do formy. Systemy te często posiadają dosyć rozbudowane możliwości automatyzacji działań rutynowych oraz otwarte interfejsy programistyczne, które umożliwiają programowe rozbudowywanie ich funkcjonalności. Do kategorii systemów mid-range możemy zaliczyć systemy takie jak Inventor, SOLIDWORKS lub SolidEdge.

Oprogramowania wysokiego poziomu

W grupie oprogramowania wysokiego poziomu znajdują się systemy najbardziej zaawansowane i złożone, które wspomagają pracę inżyniera na wszystkich etapach procesu projektowo-konstrukcyjnego, począwszy od projektu wstępnego, poprzez opracowanie konstrukcji i obliczenia zaprojektowanych części i zespołów, aż po zarządzanie projektami i dokumentacją. Systemy tej klasy są natywnie zintegrowane z oprogramowaniem PDM/PLM, dzięki czemu zapewniają bezproblemową i wydajną pracę zespołową, jak również zapisywanie i współdzielenie danych, które są w nich tworzone. Oprócz tego systemy high-end posiadają praktycznie nieograniczone możliwości automatyzacji, otwarte interfejsy programistyczne (najczęściej w wielu językach programowania), jak również zarządzania standardami oraz wiedzą. Dzięki temu organizacje często decydują się w oparciu o systemy high-end na tworzenie wysoko wyspecjalizowanych platform projektowych, które automatyzują złożone działania projektowe i są podstawą do budowy np. konfiguratorów produktowych lub systemów opartych na wiedzy (ang. Knowledge  Based Engineering, KBE), w których implementowana jest wiedza techniczna organizacji. Z uwagi na złożoność systemów high-end praktycznie nie zdarza się, żeby wszystkie ich funkcjonalności mogły być wykorzystane na jednym stanowisku pracy lub nawet w jednym dziale firmy. Dlatego też najczęściej są oferowane jako wyspecjalizowane moduły, które dzięki możliwości pracy w sieci mogą współistnieć w jednym zintegrowanym środowisku lub dzięki zastosowaniu specjalnego modelu licencjonowania pewne funkcjonalności mogą być przez użytkowników współdzielone. Warto również dodać, że systemy CAx klasy high-end zintegrowane z systemami PLM stanowią jeden z głównych filarów koncepcji Przemysłu 4.0. Do systemów tej klasy jest zaliczane oprogramowanie Creo Parametric, CATIA, bądź też NX.

Należy mieć świadomość, że podana klasyfikacja ma charakter orientacyjny. Dynamiczny rozwój programów CAD sprawia, że ich możliwości są stale zwiększane i często zdarza się, że systemy low-end wraz z nową wersją zyskują bogatsze możliwości modelowania 3D, a systemy mid-range zostają rozbudowywane o funkcjonalności związane z zarządzaniem dokumentacją konstrukcyjną lub zostają wyposażane w zupełnie nowe moduły, przez co mniej ustępują systemom high-end.

Wykorzystanie systemów CAD w procesie projektowania w przedsiębiorstwach produkcyjnych

W erze transformacji cyfrowej i szybko rozwijającej się technologii informacyjnych, narzędzia i systemy cyfrowe stosowane są we wszystkich gałęziach przemysłu wspomagając niemalże wszystkie zadania realizowane w cyklu życia produktu. Co więcej, zastosowanie narzędzi cyfrowych w projektach wdrożeniowych i produkcyjnych stale rośnie, a obecnie według różnych źródeł w dominującej większości realizowanych projektów stosowane jest wsparcie w postaci narzędzi do projektowania i symulacji.

Zarządzanie danymi multi-cad za pomocą oprogramowania PLM Windchill

Rosnące wymagania w zakresie zarządzania danymi CAD w firmach a rola systemu PLM

Stale również rośnie rola systemów CAD, które doskonale wpisują się we wszystkie idee cyfrowej transformacji. Z uwagi na coraz większą potrzebę i korzyści z użycia modeli wirtualnych, jak również stale rosnącą wirtualizację procesów i integrację systemów, wiele organizacji, aby stawić czoła globalnej konkurencji i coraz to nowym wyzwaniom przemysłu wytwórczego, decyduje się przyjmować koncepcję wirtualnego wytwarzania. W tradycyjnym, stosowanym powszechnie podejściu, systemy CAD stosowane były do tworzenia modeli 3D i na ich podstawie dokumentacji rysunkowej, która była podstawowym nośnikiem informacji o konstrukcji i technologii produktu. Dokumentacja rysunkowa przechowywana była w archiwum na dyskach współdzielonych, w systemie klasy ECM (ang. Enterprise Content Management) lub prostych systemach PDM. Takie podejście, mimo iż nadal jest powszechnie stosowane, generuje wiele problemów związanych z efektywnym zarządzaniem dokumentacją konstrukcyjną, zarządzaniem zmianą, jak również efektywnym wykorzystaniem danych 3D. Bardzo utrudniona jest również integracja systemów stosowanych w działach konstrukcyjnych z innymi systemami, co prowadzi do bardzo niekorzystnego zjawiska powstawania silosów (ang. silo effect). W efekcie, z niezwykle cennych danych o produkcie nie może korzystać cała organizacja.  W związku z tym, organizacje stopniowo odchodzą od takiego sposobu pracy na rzecz zintegrowanego podejścia, w którym to modele 3D opisane szeregiem atrybutów i parametrów są podstawowym źródłem danych o produkcie. Inżynierowie realizują wszystkie prace w systemach CAD, które są zintegrowane z systemami PLM, a więc od razu w kontekście cyklu życia. Wszystkie dane konstrukcyjne od początku są wiązane z kontekstem produktu i są dostępne dla wszystkich członków zespołu projektowego.

Czym jest multi-CAD

Wiele organizacji, szczególnie w branży motoryzacyjnej i lotniczej, do projektowania i rozwoju swoich zaawansowanych produktów, od bardzo dawna stosuje systemy CAD różnych firm lub też systemy różnej klasy, jak np. systemy do projektowania mechanicznego (ang. mechanical CAD, MCAD) oraz elektrycznego (ang. electrical CAD, ECAD). W związku z tym, firmy te stają przed trudnym wyzwaniem zarządzania danymi CAD, które są ze sobą niekompatybilne. W trakcie procesu rozwoju produktu generowane są ogromne ilości danych, a w celu maksymalnego skrócenia czasu wdrożenia i wprowadzenia nowego produktu na rynek, konieczna jest ciągła współpraca pomiędzy członkami zespołu wdrożeniowego i współdzielenie danych, a więc konieczna jest realizacja spójnego środowiska współpracy, bez względu na typ danych. Firmy te stają więc przed wyzwaniem zarządzania i kontroli nad danymi, jak również dostarczania zawsze aktualnych i precyzyjnych danych osobom, które ich w danym momencie potrzebują.

Różnica pomiędzy PDM i PLM

Jeśli rozważamy zagadnienie zarządzania danymi CAD lub też szerzej na to patrząc – danymi produktowymi, oraz zarządzania cyklem życia produktu, koniecznie należy przybliżyć główne idee związane z systemami klasy PDM i PLM. Skróty te często są ze sobą mylone i używane zamiennie, mimo iż ich znaczenie znacząco się od siebie różni. Dzieje się tak, gdyż wyraźna granica pomiędzy nimi nie jest jasno określona, a co więcej – zdarza się, że obydwa typy systemów są używane w podobny sposób. Niemniej jednak, systemy PLM koncentrują się na całym cyklu życia produktu i obejmują dużo większy zakres danych, natomiast systemy PDM najczęściej są stosowane do zarządzania danymi, które są tworzone w trakcie procesu projektowania i konstruowania, czyli przede wszystkim modelami 3D i powiązanymi z nimi rysunkami. Patrząc na to z historycznego punktu widzenia, systemy do zarządzania danymi produktowymi są następstwem szerokiego stosowania systemów CAx, a więc zrodziły się z potrzeby ustrukturyzowanego gromadzenia, współdzielenia i ponownego użycia ogromnej ilości cennych danych, które były generowane w trakcie procesu projektowego. Natomiast oprogramowanie do zarządzania cyklem życia produktu (PLM) jest kolejnym etapem tego rozwoju i naturalnym następstwem PDM. Podczas gdy systemy PDM doskonale radzą sobie ze śledzeniem cyklu życia dokumentacji konstrukcyjnej i powiązanych z nią dokumentów oraz procesów, nie sposób z ich poziomu nadzorować całego cyklu życia produktu. Tak więc w przypadku braku informacji na temat aktualnego stanu cyklu życia produktu z innych systemów, dane zapisane w bazie danych PDM mogą szybko przestać być aktualne.

PLM i PDM a zarządzanie danymi CAD w środowisku przemysłowym

PDM jest więc częścią większej architektury, która oprócz zarządzania danymi konstrukcyjnymi obejmuje całe spektrum systemów, które służą do zarządzania wymaganiami i projektami, zarządzania portfolio produktów czy też zarządzania procesami produkcyjnymi. Wszystkie te aplikacje ujęte razem i zintegrowane w postaci jednego spójnego środowiska określamy mianem PLM. Co więcej, w odróżnieniu od zakresu PDM, systemy PLM obejmują również te etapy cyklu życia produktu, które rozpoczynają się po opuszczeniu fabryki, a więc np. serwis, wycofanie z użycia, czy też aspekty związane z wpływem produktu na środowisko. Oprócz tego, PLM może obejmować zakres, który wykracza poza samą organizację, bo na przykład umożliwia zarządzanie danymi powiązanymi z dostawcami lub kontrahentami. Można więc podsumować, że system PDM jest częścią PLM i podczas gdy ten pierwszy wspomaga tylko prace związane z opracowywaniem produktu (najczęściej tylko etap tworzenia dokumentacji projektowo – konstrukcyjnej), PLM kompleksowo wspomaga wszystkie działania związane z zarządzaniem cyklem życia produktu od momentu powstania pomysłu na produkt, do momentu wycofania produktu z użycia (ang. from dawn to dusk).

System PLM do zarządzania danymi muli-cad
Rys. Opracowanie własne na podstawie [2]

Windchill – System PLM

System Windchill, dostarczany przez firmę PTC, jest wiodącym systemem klasy PLM. Jego architektura jest całkowicie oparta na rozwiązaniach sieciowych, co oznacza, że w pełni wspiera filozofię „projektuj gdziekolwiek, wytwarzaj gdziekolwiek” (ang. design anywhere – manufacture anywhere, DAMA). Dzięki temu zapewnia możliwość efektywnej współpracy zespołom rozlokowanym na całym świecie, dając możliwość obsługi wszystkich istotnych obszarów związanych z kompleksowym zarządzaniem cyklem życia produktu z dowolnej lokalizacji. Od zarządzania danymi produktowymi, poprzez zarządzanie listami materiałowymi (ang. Bill of Materials, BOM), zarządzanie zmianą (ang. Change Management) oraz opcjami i wariantami (ang. Configuration Management). Windchill wspiera również obszary związane z zarządzaniem planowaniem procesu produkcyjnego, opracowywaniem instrukcji produkcyjnych, jak również zarządzanie jakością, umożliwiając stałe usprawnianie jakości produktu, a także zmniejszanie przestojów produkcyjnych.

Moduł PDMLink jako trzon systemu PLM – PTC Windchill

Sercem wszystkich komponentów z rodziny PLM firmy PTC jest Windchill PDMLink. Moduł ten umożliwia kompleksowe zarządzanie kompletnym wykazem części, a więc pełną strukturą złożonego produktu, obejmującą dane mechaniczne, elektryczne, czy też oprogramowanie. Co jest bardzo istotne, Windchill PDMLink wspiera bardzo elastyczne podejście do obiektów listy materiałowej, umożliwiając odseparowanie danych CAD, od obiektów, które nie posiadają swojej reprezentacji graficznej, jak np. klej, zszywki, naklejki itd., dając możliwość ujęcia ich w wykazie bez wykonywania dodatkowych zabiegów.

Windchill posiada także bogate możliwości w obszarze tworzenia w pełni dostosowanych do potrzeb przepływów pracy (ang. workflow), jak również umożliwia praktycznie nieograniczoną ich automatyzację. W połączeniu z rozbudowanymi funkcjonalnościami zarządzania rolami biznesowymi oraz zespołami projektowymi, wprowadza to niezwykłe możliwości mapowania nawet najbardziej złożonych procesów, precyzyjnego określania odpowiedzialności i uprawnień, a w efekcie osiągania wysokiej ich optymalizacji i sprawności.

Co jest bardzo istotne, otwarta architektura Windchilla umożliwia łatwą integrację z istniejącymi systemami, a wysoko konfigurowalna i modułowa budowa sprawia, że jest to narzędzie, które doskonale sprawdza się zarówno w dużych korporacjach, jak i małych firmach.

Rozwiązania PTC w zakresie zarządzania danymi multi-CAD w środowisku PLM

Jedną z najistotniejszych możliwości, jakie zapewnia ekosystem firmy PTC jest spójna integracja wielu systemów CAD w jedno zintegrowane środowisko PLM (ang. multi-CAD) bez konieczności wyrzeczeń i negatywnych skutków dla użytkowników czy też spadku wydajności pracy. Windchill oferuje zaawansowany moduł integracyjny Workgroup Manager, po zainstalowaniu którego zyskujemy możliwość zarejestrowania w systemie PLM wielu różnych systemów CAD, takich jak np. CATIA, NX, SOLIDWORKS, czy też Autocad. Workgroup Manager zapewnia płynną integrację nowego systemu CAD, dodając do interfejsu użytkownika nowe polecenia umożliwiające użytkownikowi pracę w środowisku PLM. W efekcie użytkownik ma możliwość pracy w systemie PLM bez konieczności opuszczania systemu CAD mając poczucie natywnej integracji. Dzięki integracji multi-CAD możliwe jest pełne zarządzanie danymi CAD, bez względu na to, w jakim systemie zostały one wytworzone. Możemy więc korzystać z obszarów roboczych (ang. workspace) systemu PLM, w których prowadzone są działania rozwojowe oraz realizować współbieżny sposób pracy (ang. concurrent engineering) w zespołach rozproszonych, budować kompletne listy materiałowe, w których będą znajdowały się obiekty z wielu systemów. Dzięki temu zyskujemy elastyczność i możemy w pełni skupić się na udoskonalaniu projektu naszego produktu, bez konieczności koncentrowania się na kwestiach związanych z narzędziami informatycznymi.

Podsumowanie

Nie sposób wyczerpać zagadnienia związanego z zarządzaniem danymi MCAD w środowisku PLM w jednym artykule. Wyzwań i aspektów jest o wiele więcej,  zwłaszcza kiedy zaczniemy je analizować w kontekście określonego przedsiębiorstwa. Istnieje wiele różnych systemów CAD, których przedsiębiorstwa używają zamiennie lub komplementarnie. Każdy system ma swoje mocne i słabe strony, dlatego w wielu przypadkach, aby realizować swoje cele biznesowe, organizacje są zmuszone do korzystania z różnych rozwiązań. Jednak w każdym przypadku niezwykle ważna jest możliwość efektywnego zarządzania takimi heterogenicznymi środowiskami, zapewniając przy tym wysoką wydajność wszystkim użytkownikom. Zaawansowane systemy klasy PLM, których doskonałym przykładem jest PTC Windchill, umożliwiają efektywne  zarządzanie danymi utworzonymi w wielu systemach CAD w jednym spójnym środowisku. Umożliwia to organizacjom pełne wykorzystanie możliwości systemu PLM, dzięki czemu są w stanie pracować z dużą większą efektywnością i są w dużo większym stopniu pewne swojej przyszłości.

Wdrożenie systemu PLM i zintegrowanie go z już istniejącymi w firmie systemami jest złożonym zadaniem, ale finalny efekt jest wart inwestowania czasu i środków finansowych. Co więcej, istnieją organizacje, które mogą kompleksowo pomóc Ci w tym wyzwaniu. Jeśli poszukujesz partnera biznesowego, który świadczy usługi wdrażania systemu PLM i unifikacji go ze środowiskiem multi-CAD lub jeśli zmagasz się z problemem związanym z integracją aplikacji CAD z obecnymi systemami PDM lub PLM – napisz do nas!

[1][2] Duda J. [2016], Zarządzanie rozwojem wyrobów w ujęciu systemowym, Politechnika Krakowska, Kraków.

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 5 / 5. Vote count: 2

No votes so far! Be the first to rate this post.

W przypadku naruszenia Regulaminu Twój wpis zostanie usunięty.

  _Wszystkie wpisy z tej kategorii

  Jak zwiększyć efektywność produkcji bez inwestycji w park maszynowy?

  Nie musisz wymieniać maszyn na nowe, aby Twoja produkcja stała się bardziej "inteligentna" oraz wydajniejsza. Twój park maszynowy jest kopalnią danych, a kluczem…
  Czytaj dalej

  Wskaźnik OEE: czy twoja firma wpada w pułapkę manipulacji?

  Jeśli wydaje Ci się, że o liczeniu OEE wiesz już wszystko, a Twoja fabryka utrzymuje się wśród najlepszych 10% to... masz rację -…
  Czytaj dalej

  Podejśćie Cloud Native: Modernizować istniejące czy budować od podstaw natywne aplikacje chmurowe?

  Czym są aplikacje wie chyba każdy. A jak jest z pojęciem Cloud Native? Być może każdy, no prawie każdy, coś słyszał i będzie…
  Czytaj dalej

  Onboarding pracownika w systemie Jira i Confluence

  Digitalizacja onboardingu, czyli przeniesienie czynności do systemu IT pozwala na uporządkowane, przejrzyste działania, do których wgląd ma zespół HR, kierownictwo i dział administracji.…
  Czytaj dalej

  Płynne Zarządzanie Incydentami - CMDB kluczowym narzędziem w tworzeniu sprawnego i odpornego środowiska IT

  W świecie technologii informacyjnych, pełna widoczność infrastruktury IT staje się niezbędna dla szybkiego reagowania na incydenty. CMDB (Configuration Management Database) pełni rolę centralnej…
  Czytaj dalej

  Zrównoważone projektowanie w cyklu życia produktu - Green Innovation Insights

  Projektowanie z myślą o zrównoważonym cyklu życia to nie tylko koncepcja, ale konieczność w dzisiejszym świadomym ekologicznie świecie. Przyjmując praktyki zgodne z dyrektywą…
  Czytaj dalej

  7 sposobów jak widoczność danych zwiększa efektywność produkcji

  XXI wiek to czas kiedy dane odgrywają coraz większą rolę, a trend ten zauważalny jest również w branży produkcyjnej. Gromadzenie ich to jednak…
  Czytaj dalej

  PLM i projektowanie modułowe: korzyści z wdrożenia zarządzania wariantami

  Odkryj, jak zarządzanie wariantami rewolucjonizuje projektowanie produktów w PLM. Nasz najnowszy artykuł zgłębia, w jaki sposób modułowe podejście do projektowania i produkcji może…
  Czytaj dalej

  Third Party QA Testing z Xray

  Zatrudnianie zewnętrznych zespołów QA do weryfikacji produktu stało się powszechną praktyką – dowiedz się czym jest usługa Third Party QA Testing i jak…
  Czytaj dalej

  ITSM: Najczęstsze wyzwania podczas wdrożenia

  Poznaj 6 najczęstszych wyzwań wdrożenia ITSM oraz wskazówki, dzięki którym z powodzeniem stawisz im czoła. W artykule znajdziesz link do podcastu, zapraszam!
  Czytaj dalej

  ITSM: zarządzanie incydentem i zarządzanie zmianą. Dlaczego ważna jest synergia tych procesów?

  Z artykułu dowiesz się, dlaczego zarządzanie zmianami i zarządzanie incydentami to nierozłączne procesy. Poznasz przykłady, dzięki którym szybko zrozumiesz, dlaczego komunikacja, współpraca i…
  Czytaj dalej

  Zarządzanie środkami trwałymi i bazą konfiguracji – rola Asset Managera

  Zarządzanie środkami trwałymi (asset management) i baza konfiguracji (CMDB) to kolejne obszary, które omawiamy w ramach cyklu związanego z rozwiązaniem ITSM. Z poprzednich…
  Czytaj dalej

  Czy Edge to nowa chmura?

  Wiele organizacji, które przyjęły chmurę, traktuje Edge jako naturalne rozszerzenie swoich rozwiązań opartych na niej. Z drugiej strony, te firmy, które są na…
  Czytaj dalej

  Od Javy do Go – skalowanie kompetencji w zespole Software Development Center

  Eksperci Transition Technologies PSC opowiadają o inicjatywie "Akademia Go" i korzyściach z nauki języka programowania Go w dostarczaniu wydajnych rozwiązań klientom. Dowiedz się,…
  Czytaj dalej

  Obliczenia kwantowe: Kot Schrödingera zadomowił się w chmurze

  Zapnij pasy i dołącz  do mnie w podróży do świata, w którym kot może być zarówno martwy, jak i żywy, a cząsteczka może…
  Czytaj dalej

  Optymalizuj zapasy i oszczędzaj dzięki trafnemu prognozowaniu popytu w handlu detalicznym

  Odkryj, dlaczego prognozowanie popytu jest kluczowym elementem w handlu detalicznym. Tradycyjne metody mają swoje ograniczenia w erze cyfrowej transformacji, ale nowoczesne rozwiązania oparte…
  Czytaj dalej

  ITSM: Analiza biznesowa. 4. Najczęściej spotykane wyzwania 

  Poznaj najczęstsze wyzwania, z którymi spotykam się podczas analizy biznesowej – zarówno w kontekście ITSM, jak i innych rekomendowanych rozwiązań do obsługi procesów…
  Czytaj dalej

  Proces budowy usługi w ITSM

  ITSM to rozwiązanie wspierające zarządzanie usługami – wymaga więc określenia usług, które ma obsługiwać. Z tego artykułu dowiesz się jak stworzyć usługę: w…
  Czytaj dalej

  W jaki sposób sztuczna inteligencja wpłynie na prognozowanie popytu w łańcuchu dostaw?

  Sprawdź, jak sztuczna inteligencja rewolucjonizuje zarządzanie łańcuchem dostaw, poprawiając prognozowanie popytu i efektywność operacji. Kliknij, aby dowiedzieć się więcej.
  Czytaj dalej

  Tworzenie katalogu usług w systemie ITSM  

  Znajdziesz tutaj wskazówki i spostrzeżenia na temat budowania oraz prowadzenia katalogu usług w środowisku ITSM. Dowiesz się także, dlaczego i jak katalog usług…
  Czytaj dalej

  Wprowadzenie do ITSM: pojęcia, które musisz znać rozmawiając o rozwiązaniu IT Service Management 

  Poznaj najważniejsze pojęcia i skróty, bez których rozmowa o rozwiązaniu  IT Service Management lub Enterprise Service Management nie będzie możliwa. Zrozum branżowe określenia,…
  Czytaj dalej

  Czym jest ITSM? Wprowadzenie do systemu typu IT Service Management

  Czym jest ITSM? Jakie są cechy szczególne tej klasy systemu informatycznego? W jakich obszarach jest wykorzystywany i w jaki sposób może zoptymalizować codzienną…
  Czytaj dalej

  Czy chmura hybrydowa i multi-cloud obronią Cię przed vendor lock-in? Czy rzeczywiście musisz się tego wystrzegać?

  Uzależnienie od dostawcy (vendor lock-in), to pojęcie nad wyraz często łączone z branżą IT, a w ostatnich latach szczególnie z chmurą obliczeniową, chociaż…
  Czytaj dalej

  (r)Ewolucja w zarządzaniu danymi produkcyjnymi. Platformy danych w chmurze

  Platformy danych oparte na chmurze stają się przełomem w zarządzaniu danymi produkcyjnymi. W przeszłości firmy zmagały się z zarządzaniem ogromnymi ilościami danych generowanych przez…
  Czytaj dalej

  Jak technologia AR wspiera osiągnięcie zrównoważonej produkcji poprzez usprawnienie kontroli jakości

  Rozszerzona rzeczywistość (Augmented Reality, AR) usprawnia branżę produkcyjną na wiele sposobów. Jedną z istotnych korzyści jest to, że pozwala na wizualizację i interakcję…
  Czytaj dalej

  Jak AI Data Discovery pomaga firmom produkcyjnym?

  Odkryj przyszłość przemysłu produkcyjnego dzięki usłudze AI Data Discovery i chmurze! Poznaj, jak te technologie i usługi eliminują straty i zwiększają efektywność branży…
  Czytaj dalej

  Zarządzanie projektami w Jira Cloud i Structure oraz Structure.Gantt

  Wśród aplikacji do zarządzania projektami można znaleźć proste narzędzia, które odpowiadają na pojedyncze potrzeby pracownika, a także kompleksowe środowiska do zarządzania całym portfelem…
  Czytaj dalej

  5 kroków do zwiększenia efektywności energetycznej w firmie produkcyjnej

  Według Niemieckiego Federalnego Urzędu Statystycznego zużycie energii przez przemysł do produkcji towarów w latach 1995-2019 prawie się nie zmieniło. W 2019 roku wyniosło…
  Czytaj dalej

  Migracja do chmury i modernizacja aplikacji Airline Rewards: mapowanie wymagań architektury

  W tym artykule przeprowadzę Cię przez kroki, wybory techniczne i kompromisy związane z migracją i modernizacją aplikacji do chmury publicznej, kładąc nacisk na…
  Czytaj dalej

  Jak właściwie rozumieć chmurę publiczną w 2023? I dlaczego jest to takie trudne?

  Chmura ciągle się zmienia i ewoluuje. To co widzimy dziś, to nie to samo było wczoraj i nie to samo co będzie jutro.…
  Czytaj dalej

  Przyspieszenie wdrożenia koncepcji Przemysłu 4.0

  Cyfrowa transformacja i podążanie w kierunku idei Przemysłu 4.0 oraz Inteligentnej Fabryki (w AWS) nie należą do łatwych. Najczęstsze przeszkody to utknięcie na…
  Czytaj dalej

  5 sposobów na redukcję kosztów energii w przemyśle

  Koszt energii elektrycznej – bardzo często pomijany bądź akceptowany taki, jaki jest z uwagi na to, że jest integralną częścią produkcji. W czasach…
  Czytaj dalej

  Jak zbliżyć się do Przemysłu 4.0?

  Rozwijaj biznes dzięki cyfrowej transformacji. Zmiany obejmują także komunikację i przygotowanie pracowników – bez ich poparcia i zaangażowania, wdrożenie będzie znacznie trudniejsze. Sprawdź,…
  Czytaj dalej

  Energy Advisor dla produkcji - oszczędność energii dla przemysłu

  Rachunki za zużycie energii od wielu lat są przedmiotem zainteresowania praktycznie wszystkich dziedzin przemysłu, a obecna sytuacja na świecie jest czynnikiem zwiększającym zapotrzebowanie…
  Czytaj dalej

  Jak wdrożyć założenia Przemysłu 4.0 mądrzej, szybciej i łatwiej?

  Pojęciem związanym z Przemysłem 4.0 jest Smart Factory - inaczej mówiąc "inteligentna fabryka". Ten typ fabryki oparty jest na zintegrowanych systemach przy wykorzystaniu…
  Czytaj dalej

  Chmura napędza cyfrową transformację

  Chmura coraz częściej stanowi kluczowy aspekt powodzenia procesu transformacji cyfrowej. Rozmowa z Christianem Thiem, starszym analitykiem biznesowym w TT PSC Germany GmbH, dostarczy…
  Czytaj dalej

  5 kroków do udanego wdrożenia analityki przemysłowej – etap w transformacji cyfrowej przedsiębiorstwa

  Cyfrowa transformacja dzieje się na naszych oczach. Aby dotrzymać kroku konkurencji, coraz więcej firm produkcyjnych stosuje nowoczesne technologie i odchodzi od tradycyjnego podejścia…
  Czytaj dalej

  Śladami Digital Thread

  Digital Thread zapewnia ponadsystemową przejrzystość danych i informacji w całym cyklu życia produktu. Łączenie w sieć wszystkich systemów biorących udział w projekcie.
  Czytaj dalej

  Migracja Jira Server do Jira Cloud

  Atlassian po 20 latach od wejścia na rynek IT, nadal plasuje się w czołówce dostawców oprogramowania dla firm – od aplikacji do zarządzania…
  Czytaj dalej

  Zarządzanie cyklem życia produktu (PLM) – czym jest i dlaczego ma kluczowe znaczenie dla sukcesu firmy produkcyjnej

  Zarządzenie cyklem życia produktu (PLM) nie jest koncepcją nową, w rzeczywistości istnieje od czasu, kiedy ludzie zaczęli wytwarzać rzeczy. Jednakże dzisiaj PLM nabiera…
  Czytaj dalej

  Confluence + Linchpin. Nowoczesny i funkcjonalny Intranet dla firm

  Intranet usprawnia komunikację, integruje i daje poczucie przynależności. Oprócz zalet czysto praktycznych posiada więc szereg atutów o wymiarze społecznym („social intranet” to z…
  Czytaj dalej

  System dla zespołu HR – rekrutacja pracowników w środowisku Jira i Confluence

  Systemy elektronicznej rekrutacji i sprawdzone narzędzia rekrutacyjne są coraz częściej poszukiwane przez profesjonalne firmy rekrutacyjne oraz przedsiębiorstwa, które chcą usprawnić proces zatrudniania nowych…
  Czytaj dalej

  Asset Management w Jira Service Management

  Asset Management oznacza „zarządzanie aktywami” i często jest kojarzony z zarządzaniem aktywami finansowymi; może natomiast odnosić się także do zarządzania dowolnymi środkami trwałymi…
  Czytaj dalej

  Migracja z Creo Elements/Direct Model Manager do PTC Windchill – fanaberia czy konieczność?

  Zarządzanie cyklem życia produktu nigdy nie było tak ważne, jak teraz, w coraz bardziej zmieniającym się świecie. Dziś nie wystarczy już świetny pomysł,…
  Czytaj dalej

  Dlaczego nie warto oszczędzać na testowaniu oprogramowania PLM?

  Większość nowoczesnych firm produkcyjnych korzysta z systemów PLM do dokumentowania danych produktowych i zarządzania nimi. Systemy PLM wspierają wiele kluczowych operacji w firmie:…
  Czytaj dalej

  Outsourcing programistów – elastyczny sposób skalowania zespołu IT

  Outsourcing zewnętrznego programisty zwiększa możliwości Twojego zespołu. Dodatkowy specjalista jest wsparciem w realizacji codzienny zadań i dotrzymywaniu deadline’ów. Jego obecność pozwala zwiększyć produktywność…
  Czytaj dalej

  Jak uchronić się przed phishingiem, wykorzystując autentyfikację?

  Żyjemy w epoce danych, co oznacza, że w świecie, w którym funkcjonujemy, są one cenniejsze niż pieniądze. Kradzież tożsamości i utrata istotnych danych…
  Czytaj dalej

  IT Service Management dla firm. Service desk z certyfikatem ITIL

  Czym różni się „service desk” od helpdesku; jakie funkcjonalności posiada zaawansowane narzędzie tego rodzaju i jakimi kryteriami kierować się podczas wyboru systemu ITSM…
  Czytaj dalej

  Dlaczego warto używać Azure Cloud dla rozwiązań IoT

  Cyfrowa transformacja zmienia sposób, w jaki połączone są produkty, aktywa, dane i operacje, aby dostarczyć biznesową wartość dla klientów. Przekształcenie danych cyfrowych na…
  Czytaj dalej

  Co musisz wiedzieć o serverless computing?

  Serverless cmputing nadal budzi sporo wątpliwości, szczególnie wśród tych środowisk, które właśnie zaczynają korzystanie z usług chmurowych lub dopiero planują migrację do chmury…
  Czytaj dalej

  6 błędnych przekonań na temat metodologii Scrum

  6 najczęstszych mitów i błędnych przekonań dotyczących scruma. Liczymy, że ich poznanie sprawi, że skutecznie ich unikniesz.
  Czytaj dalej

  Wizualizacja danych w IoT

  Jedną z niewątpliwych zalet rozwiązania, jakim jest Internet Rzeczy, jest możliwość gromadzenia i przetwarzania ogromnej liczby różnorodnych danych (np. wartość temperatury, liczba wyprodukowanych…
  Czytaj dalej

  Testy automatyczne i manualne – platforma do zarządzania testami bazująca na Jira Software + Xray

  Tworzenie aplikacji przestało być domeną dużych software house’ów, a stało się działalnością firm z różnych branż. Obecnie większość korporacji, które dostarczają klientom lub pracownikom jakiekolwiek rozwiązania…
  Czytaj dalej

  Portal Klienta w Jira Service Management: zgłoszenia, automatyzacje, baza wiedzy, SLA

  Prosty w obsłudze, a jednocześnie zaawansowany od strony możliwości konfiguracyjnych Portal Klienta, to rozwiązanie dedykowane firmom, które potrzebują platformy pozwalającej klientom lub pracownikom…
  Czytaj dalej

  Scrum Guide 2020. 5 TOP zmian i ich wpływ na pracę zespołu

  Najnowsza aktualizacja wytycznych najpopularniejszego frameworka agile czyli Scrum Guide. Najważniejsze zmiany wprowadzone przez aktualizację Scrum Guide 2020 oraz ocena ich wpływu na codzienną…
  Czytaj dalej

  Skalowanie Horyzontalne w ThingWorx 9

  Skalowalność w aplikacjach webowych stała się standardem. Pojedynczy serwer nie poradzi sobie z rosnącą ilością podłączonych do Internetu urządzeń. Skalowalność to charakterystyka systemu,…
  Czytaj dalej

  Czym jest DevOps as a service i czemu warto z tego skorzystać?

  Oszczędność, skrócenie czasu wdrażania zmian oraz weryfikowanie ich poprawności – to tylko kilka przykładowych korzyści, których gwarantem jest DevOps. Ta innowacyjna metodologia wprowadziła…
  Czytaj dalej

  Zarządzanie zmianą w Windchill PDMLink – zoptymalizowane procesy gwarancją łatwych zmian produktowych

  Na proces rozwoju produktu składa się wiele etapów, które bywają skomplikowane, czasochłonne i niezbyt dobrze sprecyzowane. Często zdarza się, że firmy mają trudności…
  Czytaj dalej

  High Availability w aplikacjach IoT

  Współczesne serwisy internetowe odpowiadają na miliony zapytań użytkowników. Wszystkie one działają w środowiskach klastrowych. Obsługa wielu zapytań wymaga znacznych zasobów, takich jak czas…
  Czytaj dalej

  DevForge 2021, w nowej odsłonie - ONLINE

  Ze względów bezpieczeństwa, DevForge 2020 nie mógł się odbyć zgodnie z planem, ale nic straconego. Wracamy 27 stycznia 2021 z konferencją on-line!
  Czytaj dalej

  Najciekawsze funkcjonalności, jakie zapewnia najnowsza wersja systemu PLM – Windchill 12

  Windchill to sztandarowe oprogramowanie Product Lifecycle Management autorstwa firmy PTC, które w tym roku doczekało się najnowszej wersji – Windchill 12. Od dawna zapowiadana…
  Czytaj dalej

  9 powodów, dla których powinno się wykorzystywać chmurę w prowadzeniu biznesu

  Zgodnie z raportem firmy RightScale „2019 State of the Cloud Report from Flexera”, aż 94% firm używa chmury. To nie przypadek, że tyle…
  Czytaj dalej

  IoT Hub Connector dla ThingWorx – Połączenie ThingWorx z Chmurą Azure

  Thingworx IoT Hub Connector jest mostem, który łączy platformę Thingworx z chmurą Azure (a dokładniej z Azure IoT Hub). Zapewnia on bezpieczną (opartą…
  Czytaj dalej

  Jira Service Desk zmienia się w Jira Service Management. Nowa nazwa, więcej możliwości

  Rok 2020, a zwłaszcza jego koniec, to czas zmian ogłaszanych przed producenta oprogramowania Jira. Niedawno dowiedzieliśmy się o nowych warunkach związanych z licencjonowaniem…
  Czytaj dalej

  Czym jest AIoT? Artificial Intelligence of Things w Przemyśle 4.0 

  Synergia, tak można określić to naturalne połączenie technologii, które znacząco wpłynie na wygląd przyszłości produkcyjnej. Ostatnimi czasy coraz większą popularność zyskuje, obok Internetu Rzeczy (IoT), sztuczna inteligencja…
  Czytaj dalej

  Jira Cloud vs Jira Server

  Czym charakteryzuje się Jira Cloud, a czego nie ma Jira Server? Jakie posiada zalety, na jakie funkcjonalności warto zwrócić uwagę i czy rozliczenie…
  Czytaj dalej

  Windchill PLM: "z pudełka", konfigurowany, czy dostosowany?

  Producenci oprogramowania do zarządzania cyklem życia produktu (ang. Product Lifecycle Management, PLM) obiecują, że ich systemy okażą się tak wspaniałe, że będą mogły…
  Czytaj dalej

  Co nowego w ThingWorx 9.0?

  Tegoroczny Liveworx, ze względu na globalną sytuację wywołaną przez pandemię COVID-19, wyjątkowo odbywał się wyłącznie w wersji on-line. Już pierwszego dnia zapowiedziano wypuszczenie…
  Czytaj dalej

  BigPicture 8.0 – nowa, lepsza wersja dodatku PMO do systemu Jira Software

  Wielkimi krokami zbliża się premiera nowej odsłony dodatku do zarządzania projektami i budowania PMO w Jira, aplikacji BigPicture by SoftwarePlant. Jakie zmiany przyniesie?…
  Czytaj dalej

  Jak Augmented Reality rozwiązuje problemy branży logistycznej?

  Nowoczesne technologie zaczynają dotykać dosłownie każdej branży. I choć większość działań związanych z Augmented Reality (AR) w przemyśle dopiero raczkuje, to z własnego…
  Czytaj dalej

  8 kluczowych możliwości systemu PTC Windchill 11, które pomogą wzmocnić wartość biznesową przedsiębiorstwa

  Zmiany w sektorze produkcyjnym zachodzą dziś szybciej niż kiedykolwiek wcześniej. Rosnąca wieloaspektowość procesów wiąże się z utrzymaniem efektywności operacyjnej oraz wysokiego poziomu jakości.…
  Czytaj dalej

  Agile. Wszystko co musisz wiedzieć o metodyce zwinnej

  Czym właściwie jest agile? Jak to się wszystko zaczęło? Jakie zasady charakteryzują tę metodykę działania, czym różni się ona od podejścia tradycyjnego i…
  Czytaj dalej

  Jak zacząć przygodę z Azure i przygotować się do certyfikacji AZ-900

  Zapotrzebowanie na specjalistów w obszarze Cloud stale rośnie. Jak zdobyć szeroki zakres kompetencji i szybko odnaleźć się w temacie chmury? Najlepiej zacząć od…
  Czytaj dalej

  WCAG 2.1 – na co powinieneś zwrócić uwagę?

  Wyobraź sobie, że jesteś osobą niewidomą lub słabowidzącą i chciałbyś/chciałabyś zalogować się do własnego konta bankowego poprzez stronę internetową lub aplikacje mobilną. Wpisujesz…
  Czytaj dalej

  Machine Learning & ThingWorx vs COVID-19

  Rozwój sztucznej inteligencji, a wraz z nią uczenia maszynowego nabrał w ostatnich latach dużego rozpędu. Ciągłe dążenie do zwiększenia mocy obliczeniowej komputerów dało…
  Czytaj dalej

  Jak TT PSC zaczęło zarządzać przepływem pracowników i powierzchnią biurową w trzy dni?

  W ostatnich miesiącach w zasadzie każda organizacja musiała postawić sobie co najmniej kilka oczywistych wydawałoby się, jednak niezwykle istotnych w nowej sytuacji pytań.…
  Czytaj dalej

  Dostępność w sieci zgodna z WCAG i jej wpływ na wizerunek firmy

  Coraz więcej aktywności z zakresu PR i marketingu przenosi sie obecnie do internetu. To zatem dobry moment na dokładną analizę działań prowadzonych w…
  Czytaj dalej

  Jak Jira i Confluence pomagają w zbudowaniu Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji?

  Przełom czerwca i lipca 2019 był dla nas intensywny. Ze względu na coraz bardziej dynamiczny rozwój spółek w Grupie Kapitałowej TT, stopniowo stawało…
  Czytaj dalej

  Podpis elektroniczny – w jaki sposób rozwiązuje współczesne problemy firm?

  Wzrost popularności podpisów elektronicznych nabrał tempa – prognozuje się, że rynek tego typu rozwiązań będzie rósł średnio o ponad 20% rocznie osiągając wartość…
  Czytaj dalej

  Sieć 5G kluczem do Przemysłowego Internetu Rzeczy

  Przemysłowy Internet Rzeczy zmienia dziś nasze spojrzenie na klasyczne pojęcie produkcji. Największe koncerny wytwórcze chętnie sięgają po rozwiązania technologiczne, które usprawniają i zwiększają…
  Czytaj dalej

  WCAG, czyli dlaczego warto mieć dostępną stronę internetową i aplikację mobilną

  Zastanawiałeś się kiedyś, jak korzystają ze stron internetowych osoby niewidome i niepełnosprawne? Standardowe czynności, które wykonujemy na co dzień w Internecie, są dla…
  Czytaj dalej

  Chmura na czas kryzysu, czyli jak usprawnić pracę w swojej firmie

  Świat, który znaliśmy przez ostatnie lata mocno się zmienia. Wymusza na nas zmianę przyzwyczajeń, a także sposobów w jaki pracujemy i realizujemy nasze…
  Czytaj dalej

  Podsumowanie 2019 i perspektywy rozwoju w nietypowych okolicznościach

  Intensywny rozwój, stale rosnący zespół specjalistów, nowe technologie, lokalizacje (także poza Polską) i globalni klienci oraz partnerzy- tak w skrócie moglibyśmy podsumować to, co…
  Czytaj dalej

  Dostępność w sieci, czyli co to jest WCAG?

  Dzisiejsze społeczeństwo jest mocno zinformatyzowane. Chcemy mieć dostęp do muzyki, książek, czy filmów gdziekolwiek jesteśmy, niezależnie od tego czy czekamy w poczekalni u…
  Czytaj dalej

  Koronawirus, a ciągłość produkcji – IoT i AR dla przemysłu

  Nagła epidemia koronawirusa SARS-CoV-2 i wywoływanej przez niego choroby COVID-19 wpłynęła na każdą sferę funkcjonowania współczesnego świata. Wywołane zagrożeniem epidemiologicznym ograniczenie przepływu ludzi, towarów i usług już negatywnie wpłynęło na ciągłość procesów produkcyjnych wielu branż, a każdy…
  Czytaj dalej

  Jakie programy do pracy zdalnej wybrać?

  Możliwość pracy z domu w czasie zagrożenia koronawirusem nie jest już przywilejem, a koniecznością. Pracownicy Transition Technologies PSC sprawnie przeszli na taki model…
  Czytaj dalej

  Jira Core – narzędzie do skutecznego zarządzania pracą i prowadzenia projektów dla zespołu marketingowego

  Dobry zespół marketingowy składa się z osób, które posiadają różne, uzupełniające się umiejętności; są to: specjaliści od contentu, SEO, kampanii płatnych, graficy, developerzy,…
  Czytaj dalej

  Jak zadbać o bezpieczeństwo aplikacji serverless w AWS?

  Konferencja AWS re:Invent 2019, podobnie jak jej poprzednie edycje, obfitowała w ciekawe wykłady typu breakout sessions, których celem było przybliżenie uczestnikom wybranego zagadnienia…
  Czytaj dalej

  Project Management Office w Twojej firmie

  Wy­cho­dzi­my na­prze­ciw pro­fe­sjo­nal­nym prak­ty­kom za­rzą­dza­nia pro­jek­ta­mi w pol­skich przed­się­bior­stwach, ofe­ru­jąc kom­plek­so­wą usłu­gę re­ali­za­cji PMO w śro­do­wi­sku na­rzę­dzi Atlas­sian. Oferujemy zestaw sprawdzonych narzędzi, które…
  Czytaj dalej

  Atlassian Summit 2020 – będziemy tam!

  Po dwuletniej przerwie wracamy na Atlassian Summit jako sponsorzy wydarzenia. Tomasz Pabich, Project Manager, przedstawi w Las Vegas prelekcję „The dos and don’ts…
  Czytaj dalej

  Jira jako system CRM

  Jira marki Atlassian to system znany na całym świecie; kojarzony głównie z rozwiązaniami dla zespołów programistycznych. Narzędzie to może być z powodzeniem wykorzystywane…
  Czytaj dalej

  DevForge 2020 – zaczynamy w Zielonej Górze i Łodzi!

  W ubiegłym roku w konferencjach DevForge organizowanych przez naszą firmę, wzięło udział ponad 200 osób zainteresowanych nowoczesnymi technologiami. Podkręcamy tempo i chcemy więcej!…
  Czytaj dalej

  Jak Internet Rzeczy zmienia branżę lotniczą?

  Internet Rzeczy stosowany jest w coraz szerszym zakresie, a z rozwiązań optymalizujących czy gromadzących informacje korzystają światowi giganci. Wszystko po to, aby usprawniać…
  Czytaj dalej

  Parametry SSM w automatyzacji AWS

  Jakiś czas temu zostałem zaangażowany w projekt, który miał dostarczyć Windchilla w sposób wysoko dostępny – w sumie nic nowego, klaster załatwia sprawę…
  Czytaj dalej

  Nowości w Javie

  W javie sporo się zmieniło. Od wydania najpopularniejszej jej wersji, czyli ósemki minęło już kilka dobrych lat. Cały czas wersja 8 jest tą,…
  Czytaj dalej

  Elektroniczny obieg dokumentów w systemie Jira

  Elektroniczny Obieg Dokumentów to podstawa digitalizacji procesów biznesowych. Zobacz, w jaki sposób możliwe jest przekazywanie oraz archiwizacja dokumentów w systemie Jira. Poznaj korzyści…
  Czytaj dalej

  Rozliczanie czasu pracy. Timesheets w systemie Jira

  Rozliczanie czasu pracy w Jira? Żaden problem! Jeśli Twoja firma korzysta z oprogramowania marki Atlassian, nie musisz inwestować w nowe rozwiązania – system…
  Czytaj dalej

  Program do rozliczania delegacji – Jira

  Rozliczanie delegacji krajowych i zagranicznych to proces, który firmy chcą przechodzić w możliwie jak najmniej skomplikowany oraz jak najbardziej zautomatyzowany sposób. Zespół TT…
  Czytaj dalej

  Zarządzanie urlopami w Jira. Poznaj możliwości aplikacji Vacation Manager

  Program do zarządzania urlopami, który jest prosty w obsłudze, nie wymaga dużych nakładów finansowych, a do tego pozwala przeprowadzić cały proces bez konieczności…
  Czytaj dalej

  Jak dotknęliśmy chmur – relacja z AWS re:invent 2019

  Udział w konferencji AWS re:Invent wymaga od uczestników, pomijając finansowanie, nieco zaangażowania i odrobiny samozaparcia. W naszym przypadku zakup wejściówek na konferencje w…
  Czytaj dalej

  Opinia: Magic Leap czy Hololens 1.5?

  Nowoczesna technologia ciągle się zmienia, a na świat przychodzą coraz to nowsze produkty, które rozwijają usługi czy efektywność pracy specjalistów. Od niedawna mamy…
  Czytaj dalej

  Najważniejsze nowości z AWS re:Invent 2019

  Ciekawi Cię jakie nowości zostały zaprezentowane na AWS re:Invent, ale nie masz czasu stale przeglądać doniesień z Vegas? Nie musisz już szukać. Specjalnie…
  Czytaj dalej

  Nearshoring – więcej możliwości dla Twojego biznesu

  Branża IT to jedna z najszybciej ewoluujących gałęzi biznesu. Nie tylko dzięki technologii, którą oferuje, ale też dzięki szerokiemu obszarowi usług, które jest…
  Czytaj dalej

  Jak szybko i skutecznie zbudować profesjonalny zespół programistyczny w kilku krokach – studium przypadku

  Obecne trendy w tworzeniu i dostarczaniu dedykowanego oprogramowania dla firm mocno poszły w kierunku modelu opartego o outsourcing. Jest to bardzo wygodne rozwiązanie,…
  Czytaj dalej

  Jak wykorzystać Talend Open Studio w branży medycznej?

  Wykorzystywanie nowoczesnych technologii w medycynie jest coraz powszechniejsze. Papierowe karty pacjentów wypadają z obiegu i zastępują je elektroniczne formy przechowywania danych. Proces digitalizacji…
  Czytaj dalej

  Atlassian Open 2019 – newsy i wrażenia

  Mocny nacisk na rozwiązania chmurowe, aktualizacje oraz nowości a także szerzenie idei bycia „open” – co działo się podczas Atlassian Open 2019 w…
  Czytaj dalej

  RealWear HMT-1 to lepsza przyszłość Twojej firmy

  Zastanawiasz się w jaki sposób można usprawnić większość procesów w Twojej firmie? Zlikwidować przestoje produkcyjne, zmniejszyć odległość pomiędzy Twoją firmą a potrzebnym na…
  Czytaj dalej

  Jak skutecznie przeprowadzić transformację cyfrową w swojej firmie?

  Transformacja cyfrowa coraz wyraźniej manifestuje swoja obecność w niemal każdym biznesie, co przekłada się na zmiany w stylu zarządzania i organizacji pracy. Oczywiście…
  Czytaj dalej

  Jak Internet Rzeczy rozwija przemysł motoryzacyjny?

  Nikogo nie zaskoczy stwierdzenie, że przemysł motoryzacyjny jest z natury innowacyjny. Samochody to maszyny, które historycznie zrewolucjonizowały wiele obszarów przemysłu, a dziś można…
  Czytaj dalej

  Czym jest chmura Amazon Web Services?

  Chmura obliczeniowa to jedna z najdynamiczniej rozwijających się technologii na świecie. Stopniowo wypiera tradycyjne rozwiązania serwerowe, zgarniając dla siebie coraz większą część rynku.…
  Czytaj dalej

  DevForge – kuźnia praktyków nowych technologii tym razem w Kielcach i Białymstoku

  Pamiętacie konferencję DevForge w Łodzi? To nie koniec! W październiku specjaliści TTPSC oraz zaproszeni prelegenci zewnętrzni, będą opowiadać o nowych technologiach także w…
  Czytaj dalej

  Jak Augmented Reality rewolucjonizuje technologie przemysłu produkcyjnego?

  Coraz więcej przedsiębiorców z różnych sektorów przemysłu, dostrzega korzyści, jakie może zaoferować im technologia Augmented Reality. Rozszerzona Rzeczywistość wspomaga wydajność procesów między innymi…
  Czytaj dalej

  Dlaczego serverless jest przyszłością aplikacji

  Co kilka lat, w świecie IT, pojawia się nowe, przełomowe rozwiązanie. Aktualnie, wszystkie oczy są skupione na Machine Learning(ML) oraz Sztucznej Inteligencji(AI). Wcześniej…
  Czytaj dalej

  Internet Rzeczy w branży logistycznej

  Wydawałoby się, że Internet Rzeczy jest dedykowany wyłącznie branży przemysłowej. Z nią jednak bardzo związane są transport oraz logistyka, które również mogą skorzystać…
  Czytaj dalej

  FIDO – bezpieczniej czy wygodniej?

  Od dawna intensywnie pracujemy nad stworzeniem skuteczniejszych oraz bezpieczniejszych sposobów identyfikacji użytkownika niż login i hasło. Wraz z rozwojem takich technologii jak czytniki…
  Czytaj dalej

  Czym ThingWorx różni się od Axeda i czy warto rozważyć zmianę?

  Odkąd PTC odzyskało ThingWorx w 2013, było jasne, że pionier parametrycznego CAD’a oraz jeden z liderów PLM chciał znacznie powiększyć ślad swojej obecności…
  Czytaj dalej

  DevOps – od trendu do standardu

  Idea DevOps pojawiła się w branży IT już w 2009 roku i od tego czasu systematycznie wkracza do światowych przedsiębiorstw jako sposób na…
  Czytaj dalej

  Jira Data Center – rozwiązanie, które nie zawodzi. Czym jest i dlaczego warto w nie zainwestować?

  Każda organizacja potrzebuje środowiska, w którym może osadzić swoje procesy oraz nimi zarządzać. Idealnym narzędziem jest do tego Jira oraz pozostałe produkty Atlassian.…
  Czytaj dalej

  Testy regresyjne – komu są potrzebne i po co je stosować?

  Dowiedz się co to są testy regresyjne, komu są potrzebne i dlaczego należy je stosować.
  Czytaj dalej

  Microsoft Mixed Reality Partner Program – jesteśmy w gronie wielkich tego świata!

  Transition Technologies PSC zdało certyfikację programu Microsoft Mixed Reality Partner, potwierdzając jednocześnie swoje umiejętności oraz doświadczenie w realizacji projektów, które tworzone są z…
  Czytaj dalej

  _Zostańmy w kontakcie

  Skontaktuj się