Wy­cho­dzi­my na­prze­ciw pro­fe­sjo­nal­nym prak­ty­kom za­rzą­dza­nia pro­jek­ta­mi w pol­skich przed­się­bior­stwach, ofe­ru­jąc kom­plek­so­wą usłu­gę re­ali­za­cji PMO w śro­do­wi­sku na­rzę­dzi Atlas­sian. Oferujemy zestaw sprawdzonych narzędzi, które usprawniają procesy w firmach – konfigurujemy rozwiązania PMO zgodnie z potrzebami biznesu.

Najlepsze praktyki dla Twojego biznesu

Za­rzą­dza­nie port­fe­lem pro­jek­tów (PMO) to jedno z wielu roz­wią­zań, które po­mo­że­my wdro­żyć w Two­jej fir­mie. Dzię­ki na­rzę­dziom PMO zy­sku­jesz stan­da­ry­za­cję oraz po­zwa­lasz wy­pra­co­wać naj­lep­sze prak­ty­ki w Two­jej or­ga­ni­za­cji. Im­ple­men­ta­cja sys­te­mu daje moż­li­wość zauto­ma­ty­zo­wa­nia po­wta­rza­ją­cych się pro­ce­sów, za­pew­nia też od­po­wied­nią ko­mu­ni­ka­cję w ze­spo­le oraz kon­tro­lę re­ali­za­cji pro­jek­tów na każ­dym ich eta­pie.

Na­rzę­dzie PMO po­zwa­la szyb­ciej od­po­wie­dzieć na naj­waż­niej­sze py­ta­nia:

 • Czy pro­jek­ty są re­ali­zo­wa­ne ter­mi­no­wo?
 • Czy dys­po­nu­je­my od­po­wied­ni­mi za­so­ba­mi do re­ali­za­cji wy­zna­czo­nych pro­jek­tów?
 • Czy kie­ru­nek roz­wo­ju przed­się­bior­stwa jest wła­ści­wy?
 • Co mo­że­my robić le­piej?

Za­rzą­dza­nie port­fe­lem pro­jek­tów umoż­li­wia:

 • Pre­zen­ta­cję har­mo­no­gra­mu pro­jek­tów w po­sta­ci gra­ficz­nej.
 • Od­wzo­ro­wa­nie po­szcze­gól­nych eta­pów na wy­kre­sie Gantt’a.
 • Śle­dze­nie od­chy­leń od pier­wot­ne­go planu.
 • Wy­zna­cza­nie ścież­ki kry­tycz­nej.
 • Przy­pi­sy­wa­nie ról pro­jek­to­wych.
 • Przy­pi­sy­wa­nie kon­kret­nych zadań do człon­ków ze­spo­łu.
 • Prze­glą­da­nie ob­cią­że­nia za­so­bów w ra­mach ze­spo­łu oraz or­ga­ni­za­cji.
 • Ogra­ni­cze­nie do­stę­pu do edy­cji oraz wy­świe­tla­nia in­for­ma­cji pro­jek­to­wych.
 • Ra­por­to­wa­nie pa­ra­me­trów pro­jek­tu.
 • Fil­tro­wa­nie eta­pów pro­jek­tu tylko do naj­waż­niej­szych.

Screenshot z rozwiązania BigPicture instalowanego wyłącznie w ramach systemu Jira. Zrzut ekranu przedstawia dwa projekty oraz rozwinięte pod nimi poszczególne zadania, osobę przypisaną, status, czas spędzony do tej pory na wykonanie danego zadania, pierwotną estymację czasu na wykonanie danego zadania i pozostały czas do zakończenia zadania

Screenshot z rozwiązania BigPicture instalowanego wyłącznie w ramach systemu Jira. Zrzut ekranu przedstawia po prawej stronę listę zadań czekających na wykonanie – backlog oraz tablicę z kilkoma z nich wraz ze zobrazowaniem zależności pomiędzy nimi co wizualnie przedstawione jest jako pomarańczowe strzałki prowadzące od zadania do zadania.

Wdrożenie PMO w firmie, krok po kroku:

Na­szym celem jest nie tylko za­de­mon­stro­wa­nie dzia­ła­nia sa­mych na­rzę­dzi, ale przede wszyst­kim zna­le­zie­nie roz­wią­za­nia, które naj­le­piej wy­ko­rzy­stu­je moż­li­wo­ści apli­ka­cji w re­ali­za­cji po­trzeb i wy­ma­gań firm. Zespół TT PSC Atlassian wyznaje zasadę kompleksowego podejścia do klienta i dokładnego przygotowania się do stworzenia odpowiedniej oferty. Naszą pracę możemy podzielić na 3 podstawowe elementy:

 1. Przy­go­to­wa­nie do wdro­że­nia w po­sta­ci warsz­ta­tów z klien­tem.
 2. Re­ali­za­cja wdro­że­nia wspól­nie z ze­spo­łem pro­jek­to­wym po stro­nie klien­ta.
 3. Wspar­cie po­wdro­że­nio­we.

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

W przypadku naruszenia Regulaminu Twój wpis zostanie usunięty.

  _Wszystkie wpisy z tej kategorii

  Onboarding pracownika w systemie Jira i Confluence

  Digitalizacja onboardingu, czyli przeniesienie czynności do systemu IT pozwala na uporządkowane, przejrzyste działania, do których wgląd ma zespół HR, kierownictwo i dział administracji.…
  Czytaj dalej

  Zarządzanie projektami w Jira Cloud i Structure oraz Structure.Gantt

  Wśród aplikacji do zarządzania projektami można znaleźć proste narzędzia, które odpowiadają na pojedyncze potrzeby pracownika, a także kompleksowe środowiska do zarządzania całym portfelem…
  Czytaj dalej

  Migracja Jira Server do Jira Cloud

  Atlassian po 20 latach od wejścia na rynek IT, nadal plasuje się w czołówce dostawców oprogramowania dla firm – od aplikacji do zarządzania…
  Czytaj dalej

  Confluence + Linchpin. Nowoczesny i funkcjonalny Intranet dla firm

  Intranet usprawnia komunikację, integruje i daje poczucie przynależności. Oprócz zalet czysto praktycznych posiada więc szereg atutów o wymiarze społecznym („social intranet” to z…
  Czytaj dalej

  System dla zespołu HR – rekrutacja pracowników w środowisku Jira i Confluence

  Systemy elektronicznej rekrutacji i sprawdzone narzędzia rekrutacyjne są coraz częściej poszukiwane przez profesjonalne firmy rekrutacyjne oraz przedsiębiorstwa, które chcą usprawnić proces zatrudniania nowych…
  Czytaj dalej

  Asset Management w Jira Service Management

  Asset Management oznacza „zarządzanie aktywami” i często jest kojarzony z zarządzaniem aktywami finansowymi; może natomiast odnosić się także do zarządzania dowolnymi środkami trwałymi…
  Czytaj dalej

  IT Service Management dla firm. Service desk z certyfikatem ITIL

  Czym różni się „service desk” od helpdesku; jakie funkcjonalności posiada zaawansowane narzędzie tego rodzaju i jakimi kryteriami kierować się podczas wyboru systemu ITSM…
  Czytaj dalej

  Testy automatyczne i manualne – platforma do zarządzania testami bazująca na Jira Software + Xray

  Tworzenie aplikacji przestało być domeną dużych software house’ów, a stało się działalnością firm z różnych branż. Obecnie większość korporacji, które dostarczają klientom lub pracownikom jakiekolwiek rozwiązania…
  Czytaj dalej

  Portal Klienta w Jira Service Management: zgłoszenia, automatyzacje, baza wiedzy, SLA

  Prosty w obsłudze, a jednocześnie zaawansowany od strony możliwości konfiguracyjnych Portal Klienta, to rozwiązanie dedykowane firmom, które potrzebują platformy pozwalającej klientom lub pracownikom…
  Czytaj dalej

  Jira Service Desk zmienia się w Jira Service Management. Nowa nazwa, więcej możliwości

  Rok 2020, a zwłaszcza jego koniec, to czas zmian ogłaszanych przed producenta oprogramowania Jira. Niedawno dowiedzieliśmy się o nowych warunkach związanych z licencjonowaniem…
  Czytaj dalej

  Jira Cloud vs Jira Server

  Czym charakteryzuje się Jira Cloud, a czego nie ma Jira Server? Jakie posiada zalety, na jakie funkcjonalności warto zwrócić uwagę i czy rozliczenie…
  Czytaj dalej

  BigPicture 8.0 – nowa, lepsza wersja dodatku PMO do systemu Jira Software

  Wielkimi krokami zbliża się premiera nowej odsłony dodatku do zarządzania projektami i budowania PMO w Jira, aplikacji BigPicture by SoftwarePlant. Jakie zmiany przyniesie?…
  Czytaj dalej

  Agile. Wszystko co musisz wiedzieć o metodyce zwinnej

  Czym właściwie jest agile? Jak to się wszystko zaczęło? Jakie zasady charakteryzują tę metodykę działania, czym różni się ona od podejścia tradycyjnego i…
  Czytaj dalej

  Jak Jira i Confluence pomagają w zbudowaniu Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji?

  Przełom czerwca i lipca 2019 był dla nas intensywny. Ze względu na coraz bardziej dynamiczny rozwój spółek w Grupie Kapitałowej TT, stopniowo stawało…
  Czytaj dalej

  Jakie programy do pracy zdalnej wybrać?

  Możliwość pracy z domu w czasie zagrożenia koronawirusem nie jest już przywilejem, a koniecznością. Pracownicy Transition Technologies PSC sprawnie przeszli na taki model…
  Czytaj dalej

  Jira Core – narzędzie do skutecznego zarządzania pracą i prowadzenia projektów dla zespołu marketingowego

  Dobry zespół marketingowy składa się z osób, które posiadają różne, uzupełniające się umiejętności; są to: specjaliści od contentu, SEO, kampanii płatnych, graficy, developerzy,…
  Czytaj dalej

  Atlassian Summit 2020 – będziemy tam!

  Po dwuletniej przerwie wracamy na Atlassian Summit jako sponsorzy wydarzenia. Tomasz Pabich, Project Manager, przedstawi w Las Vegas prelekcję „The dos and don’ts…
  Czytaj dalej

  Jira jako system CRM

  Jira marki Atlassian to system znany na całym świecie; kojarzony głównie z rozwiązaniami dla zespołów programistycznych. Narzędzie to może być z powodzeniem wykorzystywane…
  Czytaj dalej

  Elektroniczny obieg dokumentów w systemie Jira

  Elektroniczny Obieg Dokumentów to podstawa digitalizacji procesów biznesowych. Zobacz, w jaki sposób możliwe jest przekazywanie oraz archiwizacja dokumentów w systemie Jira. Poznaj korzyści…
  Czytaj dalej

  Rozliczanie czasu pracy. Timesheets w systemie Jira

  Rozliczanie czasu pracy w Jira? Żaden problem! Jeśli Twoja firma korzysta z oprogramowania marki Atlassian, nie musisz inwestować w nowe rozwiązania – system…
  Czytaj dalej

  Program do rozliczania delegacji – Jira

  Rozliczanie delegacji krajowych i zagranicznych to proces, który firmy chcą przechodzić w możliwie jak najmniej skomplikowany oraz jak najbardziej zautomatyzowany sposób. Zespół TT…
  Czytaj dalej

  Zarządzanie urlopami w Jira. Poznaj możliwości aplikacji Vacation Manager

  Program do zarządzania urlopami, który jest prosty w obsłudze, nie wymaga dużych nakładów finansowych, a do tego pozwala przeprowadzić cały proces bez konieczności…
  Czytaj dalej

  Atlassian Open 2019 – newsy i wrażenia

  Mocny nacisk na rozwiązania chmurowe, aktualizacje oraz nowości a także szerzenie idei bycia „open” – co działo się podczas Atlassian Open 2019 w…
  Czytaj dalej

  DevOps – od trendu do standardu

  Idea DevOps pojawiła się w branży IT już w 2009 roku i od tego czasu systematycznie wkracza do światowych przedsiębiorstw jako sposób na…
  Czytaj dalej

  Jira Data Center – rozwiązanie, które nie zawodzi. Czym jest i dlaczego warto w nie zainwestować?

  Każda organizacja potrzebuje środowiska, w którym może osadzić swoje procesy oraz nimi zarządzać. Idealnym narzędziem jest do tego Jira oraz pozostałe produkty Atlassian.…
  Czytaj dalej

  _Zostańmy w kontakcie

  Skontaktuj się