figure

Klauzula Informacyjna
dla dostawców Transition Technologies PSC S.A. i osób działających w ich imieniu

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Transition Technologies PSC S.A. z siedzibą w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 276 adres e-mail: contact@ttpsc.com numer telefonu +48 661 799 553, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000930989, numer NIP: 7292712388, REGON: 365249538, o kapitale zakładowym w wysokości 122.400 zł, której akta rejestrowe przechowywane są w Sądzie Rejonowym dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi w XX Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego.

Dane będą przetwarzane w celu:

  1. zawarcia i wykonywania umowy zawartej z Administratorem oraz dokonania niezbędnych rozliczeń w związku z jej zawarciem, a podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), jako że jest to niezbędne do realizacji umowy z Panią/Panem. Dane w tym celu będą przetwarzane prze czas niezbędny do zawarcia a następnie realizacji umowy a następnie przez czas potrzebny na wykazanie prawidłowości wykonania wynikających z niej obowiązków do upływu terminów przedawnienia roszczeń;
  2. wykonywania ustawowych obowiązków Administratora, w szczególności podatkowych i rachunkowych, a podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 c RODO, jako że jest to niezbędne do realizacji obowiązków prawnych Administratora, wynikających m.in. z ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 351 ze zm), Ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 865 ze zm.) – przez czas wynikający ze wskazanych przepisów prawa, w szczególności do czasu upływu terminu przedawnienia zobowiązań podatkowych (co do zasady będzie to 5 lat, licząc od początku roku następującego po roku obrotowym, w którym upłynął termin płatności podatku związanego ze świadczoną usługą);
  3. ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, a podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. F RODO, jako że jest to niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora o tożsamej treści – przez czas przedawnienia roszczeń związanych ze współpracą z Panią/Panem przez Spółkę,
  4. budowania relacji i wizerunku, w tym utrzymywanie kontaktu z dostawcami oraz przekazywaniu do wiadomości publicznej lub osób trzecich informacji o współpracy Administratora z Panią/Panem, a podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. F RODO, jako że jest to niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora jakim jest realizacja działań PR i budowanie marki Administratora na rynku – przez czas trwania współpracy pomiędzy Panią/Panem a Administratorem oraz czas, w którym przekazywanie informacji o istniejącej współpracy będzie wpływało pozytywnie na budowanie wizerunku Administratora, nie dłużej niż do czasu wniesienia przez Panią/Pana uzasadnionego sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania,
  5. Przesyłania do Pani/Pana zapytań ofertowych w celu informowania o potencjalnej możliwości nawiązania współpracy ze Administratorem w przyszłości, a podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia, jako że jest to niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Spółki jakim jest poszukiwanie kontrahentów zainteresowanych realizacją usług na rzecz Spółki – do czasu zgłoszenia uzasadnionego sprzeciwu wobec ich przetwarzania lub utraty zainteresowania przez Administratora świadczonymi przez Panią/Pana usługami.

Dane osób działających w Pani/Pana imieniu (pracowników, współpracowników) będą przetwarzane w celach wskazanych w pkt. 2-5 powyżej oraz w celu kontaktu z Panią/Panem za pośrednictwem Pani/Pana pracowników lub współpracowników, co stanowi prawnie uzasadniony interes administratora w postaci utrzymywania bieżących kontaktów z dostawcami Spółki przez okres trwania relacji pomiędzy Panią/Panem a administratorem.

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych, ich sprostowania, żądania ich usunięcia, a także prawo ograniczenia przetwarzania, prawo przenoszenia oraz wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych.
Dodatkowo ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, jeżeli w Pani/Pana ocenie Pani/Pana dane są przetwarzane niezgodnie z zasadami ochrony danych osobowych.
Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być: spółki z grupy kapitałowej Transition Technologies w przypadku gdy w inną spółką z grupy jest konieczna do realizacji umowy zawartej z Panią/Panem, dostawcy IT, hostingu, podmiotu prowadzące obsługę księgową, doradcy finansowi i prawni.
W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie będzie dochodziło do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale stanowi warunek zawarcia umowy i może być warunkiem prawidłowego jej wykonania a ich niepodanie uniemożliwi zawarcie Pani/Pana umowy ze Spółką i realizację usług przez Administratora.

Podanie danych osobowych dla celu przesyłania do Pani/Pana zapytań ofertowych w celu informowania o potencjalnej możliwości nawiązania współpracy ze Administratorem w przyszłości jest dobrowolne i odmowa ich podania nie będzie wiązała się dla Pani/Pana z jakimikolwiek konsekwencjami.

________________________________

1Postanowienia niniejszej klauzuli informacyjnej znajdują zastosowanie również do przetwarzania danych osobowych osób działających w Pani/Pana imieniu (pracowników, współpracowników) z zastrzeżeniem dotyczącym celów i podstawy prawnej przetwarzania wskazanych w akapicie zatytułowanym „Dane będą przetwarzane w celu”

© Copyright PSC 2021. All right reserved