figure

Klauzula Informacyjna
dla odwiedzających biura Transition Technologies PSC S.A.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Transition Technologies PSC S.A.  z siedzibą w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 276 adres e-mail: contact@ttpsc.com numer telefonu +48 661 799 553, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000930989, numer NIP: 7292712388, REGON: 365249538, o kapitale zakładowym w wysokości 122.400 zł, której akta rejestrowe przechowywane są w Sądzie Rejonowym dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi w XX Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego.

Dane będą przetwarzane w celu:

  1. Umożliwienia wejścia na teren biura Administratora, kontroli ruchu osobowego na jego terenie oraz instalacji monitoringu wizyjnego, a podstawą prawną przetwarzania Pani Pana danych osobowych jest realizacja prawnie uzasadnionego interesu Administratora tj. zapewnienia bezpieczeństwa pracowników lub ochrony mienia lub zachowanie w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić Administratora na szkodę.

Czas przetwarzania danych:

Dane osobowe przetwarzane w ramach prowadzonej w Spółce księdze gości oraz w związku z zainstalowanym monitoringiem wizyjnym będą przetwarzane przez okres do 30 dni od dnia ich zebrania.
Podanie danych jest dobrowolne, jednak konsekwencją ich niepodania będzie niemożność wstępu na teren biur Transition Technologies PSC S.A.
Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być: inne spółki należące do Grupy Kapitałowej Transition Technologies w przypadku gdy współdzielą one z Administratorem teren, na którym zainstalowany jest monitoring wizyjny oraz podmiot odpowiedzialny za obsługę monitoringu wizyjnego oraz serwis IT systemów Administratora.
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych, ich sprostowania, żądania ich usunięcia, a także prawo ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych.
Dodatkowo ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie będzie dochodziło do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.
© Copyright PSC 2021. All right reserved