_Klauzula informacyjna dla osób
korzystających z formularza kontaktowego

_Klauzula Informacyjna w związku z przetwarzaniem przez Transition Technologies PSC S.A. danych osobowych w ramach formularza kontaktowego

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Transition Technologies PSC S.A. z siedzibą w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 276 adres e-mail: contact@ttpsc.com numer telefonu +48 42 664 97 20, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000930989, numer NIP: 7292712388, REGON: 365249538, o kapitale zakładowym w wysokości 1 468 800,00 zł, której akta rejestrowe przechowywane są w Sądzie Rejonowym dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi w XX Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego.

Dane będą przetwarzane w celu:

  • Realizacja odpowiedzi na zapytania kierowane przez formularz na stronie internetowej a podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, jako że jest to niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionego interesu przez Spółkę (w zależności od tematu korespondencji) utrzymywania kontaktu z osobami potencjalnie zainteresowanymi usługami świadczonymi przez Spółkę lub obrona/dochodzenie roszczeń przez Spółkę – przez okres do momentu zakończenia korespondencji związanej z przesłanym zapytaniem oraz:

    1. w przypadku potencjalnych klientów – okres istnienia prawdopodobnego zainteresowania usługami Spółki w przyszłości,
    2. w przypadku dochodzenia/obrony roszczeń – okres przedawnienia tych roszczeń.

Przysługuje Ci prawo dostępu do danych, ich sprostowania, żądania ich usunięcia, a także prawo ograniczenia przetwarzania, prawo przenoszenia oraz wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych.

Dodatkowo masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, jeżeli w Twojej ocenie dane Twoje osobowe są przetwarzane niezgodnie z zasadami ochrony danych osobowych.

W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych nie będzie dochodziło do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

W związku z wniesionym zapytaniem Twoje dane osobowe mogą zostać przekazane dostawcą systemów IT i hostingu dla Spółki.

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do uzyskania odpowiedzi na przesłane zapytanie (adres e-mai). Odmowa podania adresu e-mail będzie skutkowała niemożnością udzielenia odpowiedzi na przesłane przez Ciebie zapytanie.

_Zostańmy w kontakcie

Skontaktuj się