_Klauzula informacyjna dla osób korzystających z formularza kontaktowego

do Transition Technologies PSC S.A.

_Klauzula informacyjna dla osób korzystających z formularza kontaktowego do Transition Technologies PSC S.A.

Realizując obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”), wskazuję, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Transition Technologies PSC S.A. z siedzibą w Łodzi, ul. Piotrkowska 276, 90-361 Łódź, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000930989, posiadającą NIP 7292712388, o kapitale zakładowym 1 468 800,00 zł, wpłaconym w całości (dalej: „TT PSC”).

 • I. Kontakt z Administratorem możliwy jest za pośrednictwem:

  1. a) poczty tradycyjnej na adres: ul. Piotrkowska 276, Łódź 90-361;
  2. b) poczty elektronicznej na adres: contact@ttpsc.com;
  3. c) numeru telefonu: +48 661 799 553;
  4. d) Inspektora Ochrony Danych: gdpr@ttpsc.com;
  5. e) wskazanego w punkcie powyżej adresu poczty elektronicznej w celu uzyskania kopii zabezpieczeń stosowanych przy przetwarzaniu danych poza EOG lub informacji o miejscu ich udostępnienia.
 • II. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celu:

  1. a) odpowiedzi na zadane pytanie, podstawą przetwarzania jest zgoda osoby, który kontaktuje się z TT PSC za pomocą formularza kontaktowego (podstawa prawna art. 6. ust 1 lit. a RODO),
  2. b) przedstawienia oferty, podstawą przetwarzania jest podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (podstawa prawna art. 6. ust 1 lit. b RODO) lub uzasadniony interes Administratora polegający na pozyskaniu nowego klienta, w przypadku gdy osoba korzystająca z formularza działa w imieniu osoby prawnej (podstawa prawna art. 6. ust 1 lit. f RODO),
  3. c) marketingu bezpośredniego usług własnych, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administrator (podstawa prawna art. 6. ust 1 lit. f RODO).
  4. d) ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed nimi, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora (podstawa prawna art. 6. ust 1 lit. f RODO).
 • III. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe przez okres:

  1. a) niezbędny do udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie lub przedstawienia oferty;
  2. b) w przypadku marketingu bezpośredniego usług własnych, do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów Administratora stanowiących podstawę przetwarzania lub do czasu wniesienia przez Pana/Panią sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.
 • IV. Ma Pani/Pan prawo:

  1. a) ddostępu do danych, ich sprostowania, żądania ich usunięcia, a także prawo ograniczenia przetwarzania, prawo przenoszenia oraz wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych,
  2. b) cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO- jeśli podasz dane wymienione w art. 9 ust. 1 RODO),
  3. c) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, jeżeli w Pana/Pani ocenie dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z zasadami ochrony danych osobowych.
 • V. W związku z przetwarzaniem danych osobowych nie będzie dochodziło do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

 • VI. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane:

  1. a) dostawcy IT (w tym: usługi analityczne) i hostingu dla TT PSC.
  2. b) spółkom z grupy kapitałowej TT PSC, jeżeli odpowiedź na pytanie jest związana z usługami świadczonymi przez poszczególne spółki.
  3. c) kancelariom prawnym (w uzasadnionych przypadkach).
 • VII. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane poza Europejski Obszar Gospodarczy w przypadku gdy w związku ze świadczeniem usługi newsletter wykorzystywane będą usługi Microsoft Corporation i jej podmiotów stowarzyszonych, tj. Office 365, Windows, MDM InTune lub innego oprogramowania, które przetwarza dane poza EOG. Każdorazowe przekazanie Pani/Pana danych poza Europejski Obszar Gospodarczy będzie wiązało się z wdrożeniem przez TTPSC rozwiązań w celu ochrony Pani/Pana praw i wolności, w szczególności w przypadku przekazywania danych do Stanów Zjednoczonych Ameryki ze względu na stwierdzenie niespełniania przez USA odpowiedniego stopnia ochrony na mocy wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 16 lipca 2020 r. w sprawie C-311/18 (Data Protection Commissioner przeciwko Facebook Ireland Limited i Maximilian Schrems).

  Przekazanie nastąpi w oparciu o zabezpieczenia dopuszczalne na gruncie RODO to jest:

  1. a) do kraju, dla którego Komisja Europejska wydała decyzję o adekwatnym stopniu zabezpieczeń w obszarze ochrony danych osobowych (art. 45 ust. 1 RODO), lub
  2. b) przy zastosowaniu standardowych klauzul umownych, o których mowa w art. 46 ust. 2 lit. c RODO.
 • VIII. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości odpowiedzi na zadane pytanie i realizacji pozostałych celów, w których przetwarzane są dane osobowe.

 • IX. Jeżeli Administrator będzie planował przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celu innym niż cel, który został wskazany w punkcie II, zostanie Pani/Pan uprzednio poinformowany o innym celu oraz wszelkich stosownych informacjach, dotyczących takiego przetwarzania.

_Zostańmy w kontakcie

Skontaktuj się