_Polityka Prywatności

Spis treści

§ 1 Definicje

§ 2 Administrator danych osobowych

§ 3 Gromadzone dane

§ 4 Cel i podstawa prawna przetwarzania danych

§ 5 Prawa i Obowiązki Użytkownika w związku z przetwarzaniem danych osobowych

§ 6 Czas przechowywania danych osobowych

§ 7 Czy i komu przekazujemy dane osobowe?

§ 8 Bezpieczeństwo danych gromadzonych przez Administratora

§ 9 Regulamin

§ 10 Zakres świadczonych usług

§ 11 Warunki i zasady świadczenia usług

§ 12 Newsletter

§ 13 Formularz Kontaktowy

§ 14 Ostrzeżenie co do ryzyka korzystania z usług

§ 15 Wyłączenie Odpowiedzialności

§ 16 Rozwiązanie/ odstąpienie

§ 17 Postępowanie Reklamacyjne

§ 18 Postanowienia końcowe

§ 1 Definicje

Użyte w niniejszym Regulaminie określenia mają następujące znaczenie:

Administrator – podmiot decydujący o charakterze, zakresie i celach przetwarzania danych osobowych – Transition Technologies PSC S.A. z siedzibą w Łodzi, ul. Piotrkowska 276, 90-361 Łódź, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000930989, posiadającą NIP 7292712388, Regon: 365249538, kapitał zakładowy w wysokości 1 468 800,00 zł, opłacony w całości,

Adres elektroniczny – oznaczenie systemu teleinformatycznego umożliwiające porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej (adres e-mail),

Pliki „cookies” – oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach, za pośrednictwem których Użytkownik korzysta z Usług dostępnych na Stronie. Szczegółowy opis wykorzystywanych Plików „cookies” znajduje się w Polityce Cookies pod linkiem https://ttpsc.com/pl/cookies/.

Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia drogą elektroniczną usług Formularza kontaktowego oraz Newslettera przedstawiony w § 10 – 18, który określa zasady korzystania i funkcjonowania Usług oraz prawa i obowiązki Usługodawcy i Użytkownika,

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiej i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),

Strona – serwis internetowy zarządzany i prowadzony przez Usługodawcę, znajdujący się pod adresem https://ttpsc.com/pl/,

System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci telekomunikacyjnego urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne,

Świadczenie usług drogą elektroniczną – wykonanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne,

Usługa Newsletter – bezpłatne, okresowe przesyłanie Użytkownikom, po uprzednim wyrażeniu przez nich zgody, na wskazane przez nich adresy poczty elektronicznej (adres e-mail) w formie wiadomości elektronicznej informacji o działalności, usługach i produktach oferowanych przez Usługodawcę,

Usługa Formularz Kontaktowy – bezpłatne udostępnianie Użytkownikom narzędzia w celu kontaktu z Usługodawcą, w celu uzyskania informacji o ofercie, dostępności i zakresie produktów oraz usług świadczonych przez Usługodawcę w ramach prowadzonej działalności gospodarczej,

Usługodawca – Transition Technologies PSC S.A. (Łódź, 90-361, ul. Piotrkowska 276),

Usługi – usługi świadczone przez Usługodawcę poprzez Stronę przy wykorzystaniu Systemu teleinformatycznego polegające na umożliwieniu Użytkownikom korzystania z Formularza kontaktowego oraz Newslettera zgodnie z niniejszym Regulaminem,

Ustawa – ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U.2020.344 z dnia 2020.03.03),

Użytkownik – pełnoletnia osoba fizyczna korzystająca z Usług świadczonych przez Usługodawcę przy pomocy Strony.

§ 2 Administrator danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych jest Transition Technologies PSC S.A.
 2. Dane kontaktowe Administratora:

  a) Adres pocztowy: Transition Technologies PSC S.A. ul. Piotrkowska 276 90-361 Łódź;
  b) Adres poczty elektronicznej: contact@ttpsc.com

§ 3 Gromadzone dane

 1. Gromadzimy następujące dane osobowe, które zostały podane w formularzu kontaktowym i/lub przy zapisie do usługi Newsletter:
  a) imię
  b) nazwisko
  c) firma
  d) adres email
  e) służbowy adres email
  f) nr telefonu
 2. Nadto gromadzimy adresy IP lub inne identyfikatory oraz informacje gromadzone za pośrednictwem Plików „cookies” lub innych podobnych technologii.
 3. Osoby odwiedzające Stronę Administratora mogą ją przeglądać bez podawania danych osobowych, o których mowa w ust. 1 powyżej.

§ 4 Cel i podstawa prawna przetwarzania danych

 1. Gromadzone dane wykorzystywane są:

  a) do świadczenia Usługi Formularza Kontaktowego na podstawie niezbędności przetwarzania danych do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  b) do świadczenia usługi Newslettera na podstawie niezbędności przetwarzania danych do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  c) w celu marketingowym, w tym przesyłania informacji handlowych na adres poczty elektronicznej na podstawie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), którym jest marketing usług własnych i promowanie marki;
  d) w celach statystycznych, technicznych, związanych z administracją Strony na podstawie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), którym jest zapewnienie prawidłowego działania Strony, jego aktualizacja i dostosowywanie do potrzeb Użytkowników;
  e) w celu ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń na podstawie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), którym jest ochrona praw Administratora;
  f) w celu prowadzenia profili Administratora prowadzonych w mediach społecznościowych (Linkedin, Facebook) na podstawie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), którym jest informowanie Użytkowników o aktywności Administratora, promowaniu wydarzeń, usług, produktów.

 2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do realizacji Usługi Formularza Kontaktowego i/lub Newslettera.

§ 5 Prawa i Obowiązki Użytkownika w związku z przetwarzaniem danych osobowych

 1. Użytkownik jest zobowiązany do wskazywania danych pełnych, aktualnych i prawdziwych.
 2. Użytkownik nie powinien przekazywać Administratorowi danych osobowych osób trzecich. Jeżeli natomiast przekazuje takie dane każdorazowo oświadcza, że posiada stosowną zgodę osób trzecich na przekazanie danych Administratorowi.
 3. Każdy Użytkownik, którego dane osobowe są przetwarzane przez Administratora ma prawo:

  a) dostępu do treści swoich danych,
  b) ich sprostowania,
  c) usunięcia,
  d) ograniczenia przetwarzania,
  e) do przenoszenia danych,
  f) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora.Skorzystanie z uprawnień określonych w ustępie powyżej może być realizowane poprzez wysłanie na adres e-mail Administratora: contact@ttpsc.com lub kontakt@ttpsc.pl

 4. Stosownego żądania wraz z podaniem imienia i nazwiska oraz adresu poczty elektronicznej (e-mail) użytkownika.
 5. Nadto Użytkownik posiada prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych  (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w przypadku gdy uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO.

§ 6 Czas przechowywania danych osobowych

 1. Dane będą przechowywane tylko przez okres niezbędny do zrealizowania celu w jakim zostały zebrane, a po jego upływie przez okres niezbędny do zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub wypełnienia obowiązku prawnego Administratora (np. wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych).
 2. Dane osobowe przetwarzane w celu uzasadnionego interesu Administratora polegającego na marketingu produktów lub usług własnych będą przechowywane przez okres do zgłoszenia sprzeciwu przez Użytkownika.
 3. Po upływie okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.

§ 7 Czy i komu przekazujemy dane osobowe?

 1. Dane mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.
 2. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora tj: partnerom świadczącym usługi techniczne (rozwijanie i utrzymanie systemów informatycznych i serwisów internetowych), podmiotom świadczącym usługi księgowo-rachunkowe, spółkom z grupy kapitałowej.
 3. W przypadku przekazania danych spółkom z grupy kapitałowego dane osobowe mogą zostać przekazane do państwa trzeciego, W przypadku przekazania danych do państwa trzeciego Administrator zobowiązuje się do zastosowania odpowiednich środków zapewniających zachowanie odpowiednich standardów ochrony danych.

§ 8 Bezpieczeństwo danych gromadzonych przez Administratora

 1. Administrator zastosował wszelkie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpieczył dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem stosownie do zapisów RODO.
 2. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany przez Administratora.
 3. Po upływie okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.

§ 9 Regulamin

 1. Niniejszy Regulamin określa:

  a) zasady funkcjonowania Strony oraz korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną dostępnych na Stronie, w tym w szczególności prawa i obowiązki Usługodawcy oraz Użytkownika,
  b) zakres oraz rodzaje usług świadczonych drogą elektroniczną na Stronie,

 2. Usługodawca świadczy Usługi drogą elektroniczną zgodnie z przepisami niniejszego Regulaminu i Ustawy.
 3. Usługodawca udostępnia Użytkownikom Regulamin przed zawarciem umowy o świadczenie Usług drogą elektroniczną nieodpłatnie oraz zapewnia Użytkownikowi pełną dostępność do treści Regulaminu umożliwiając jego pobranie, odtwarzanie oraz utrwalanie za pomocą systemu informatycznego, którego używa Użytkownik.
 4. Użytkownik jest zobowiązany zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu przed przystąpieniem do korzystania z Usług oraz przestrzegać jego postanowień.
 5. Użytkownik po zapoznaniu się z treścią Regulaminu na oraz po wysłaniu zapytania poprzez usługę Formularza Kontaktowego lub po wyrażeniu chęci otrzymywania Newsletter zawiera umowę na zasadach określonych w Regulaminie.
 6. Użytkownik oświadcza, że:

  a) podane dane są zgodne ze stanem faktycznym oraz nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich,
  b) jest pełnoletni oraz uprawniony do zawarcia umowy o świadczenie Usług.

 7. Brak zapoznania się z Regulaminem uniemożliwia korzystanie z Usług.

§ 10 Zakres świadczonych usług

 1. Za pośrednictwem Strony Usługodawca świadczy następujące Usługi:
  a) usługa Newsletter,
  b) usługa Formularz kontaktowy.
 2. Treści udostępnione na Stronie stanowią wyłączną własność Usługodawcy. Elementy graficzne oraz treści Usługi Newsletter stanowią przedmiot autorskich praw majątkowych lub innych praw przysługujących Usługodawcy lub osobom trzecim i podlegają ochronie prawnej. Jakiekolwiek ich kopiowanie, modyfikowanie, rozpowszechnianie i wykorzystywanie w sposób niezgodny z przeznaczeniem i/lub bez zgody Usługodawcy jest zabronione
 3. Usługodawca udziela Użytkownikowi nieodpłatnej, niewyłącznej oraz nieograniczonej terytorialnie licencji na czas realizacji Usługi Newsletter, zezwalającej na korzystanie z utworów zawartych w Newsletterze w zakresie utrwalania utworu poprzez jego zapisanie w pamięci urządzenia.

§ 11 Warunki i zasady świadczenia usług

 1. Korzystanie z Usług dostępnych na Stronie na podstawie niniejszego Regulaminu wymaga:

  a) dostępu do urządzenia pozwalającego na korzystanie z sieci Internet,
  b) posiadania adresu elektronicznego (e-mail),
  c) korzystania z przeglądarki internetowej dającej możliwość wyświetlania stron internetowych z włączoną obsługą Plików „cookies”,
  d) czytnik plików w formacie PDF – dowolny program komputerowy umożliwiający wyświetlanie treści dokumentów w formacie .PDF

 2. Usługi są świadczone nieodpłatnie.
 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do:

  a) odmowy lub zaprzestania świadczenia Usług w razie naruszenia przez Użytkownika niniejszego Regulaminu lub przepisów powszechnie obowiązującego prawa bądź podjęcia przez Użytkownika takich działań, które ingerują w niezakłócone korzystanie z Usług na Stronie przez innych Użytkowników,
  b) odmowy świadczenia Usług w przypadku podania przez Użytkownika błędnych lub nieprawdziwych danych, wymaganych dla udzielenia odpowiedzi na pytanie zadane przez Formularz Kontaktowy bądź dla skutecznego zapisu na Newsletter,
  c) tymczasowego lub stałego zaprzestania świadczenia Usług, z uwagi na czynności konserwacyjne lub związane z modyfikacją Strony.

 4. Użytkownicy, którzy korzystają za pośrednictwem Strony z Usług, są zobowiązani do:

  a) powstrzymania się od przesyłania obraźliwych treści, sprzecznych z prawem, naruszających dobra osobiste osób trzecich, jak również prawa autorskie oraz wizerunek osób trzecich,
  b) wykorzystywania Usług w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, naruszający dobra osobiste Usługodawcy,
  c) powstrzymania się od wykorzystywania Usług do publikacji reklam oraz informacji o charakterze komercyjnym, w tym w szczególności poprzez przesyłanie niezamówionej informacji handlowej, podejmowania jakichkolwiek działań, które mogą utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie Strony.

 5. W związku z korzystaniem przez Użytkownika z Strony Usługobiorca zbiera dane w zakresie niezbędnym do świadczenia Usług. Pełne informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych zostały opisane w § 2 – 9 powyżej.

§ 12 Newsletter

 1. Świadczenie usługi Newslettera polega na bezpłatnym, cyklicznym przesyłaniu Użytkownikowi, po uprzednim wyrażeniu przez niego zgody, na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej (e-mail) informacji o działalności, usługach i produktach oferowanych przez Usługodawcę.
 2. Usługa Newslettera jest świadczona przez czas nieoznaczony, z zastrzeżeniem ust. 6.
 3. Umowa o świadczenie usługi Newsletter jest zawierana w momencie prawidłowego wypełnienia przez Użytkownika formularza subskrypcji znajdującego się na Stronie, poprzez:

  a) podanie danych osobowych – adresu e-mail, na który wysyłany ma być Newsletter,
  b) zaznaczenie przycisku wyboru o zapoznaniu się i akceptacji Regulaminu oraz zapoznania się klauzulą informacyjną RODO, a następnie przez aktywację przycisku „Wyślij”.

 4. Niespełnienie warunków, o których mowa w ust. 3 powyżej uniemożliwia zawarcie umowy o świadczenie usługi Newslettera.
 5. Dopełnienie przez Użytkownika procedury subskrypcyjnej, określonej w ust. 3 powyżej, jest równoznaczne z:

  a) wyrażeniem zgody przez Użytkownika na świadczenie drogą elektroniczną usługi Newsletter przez Usługodawcę.

§ 13 Formularz Kontaktowy

 1. Umowa o świadczenie usługi Formularz Kontaktowy zawierana jest na czas określony i ulega rozwiązaniu z chwilą wysłania odpowiedzi na zapytanie Użytkownika, które zostało zadane i wysłane za pośrednictwem Formularza Kontaktowego znajdującego się na Stronie.
 2. Formularz kontaktowy został udostępniony Użytkownikom Strony w zakładce „Kontakt”.
 3. Do zawarcia umowy o świadczenie usługi Formularza Kontaktowego dochodzi z chwilą kliknięcia przez Użytkownika przycisku „Wyślij”, po uprzednim prawidłowym wypełnieniu pól Formularza Kontaktowego, tj. poprzez:

  a) podanie danych osobowych: imię, nazwisko, adres elektroniczny (e-mail), telefon kontaktowy,
  b) podanie treści zapytania,
  c) zaznaczenie przycisku wyboru o zapoznaniu się i akceptacją Regulaminu oraz zapoznaniem się z klauzulą informacyjną RODO.

 4. Dopełnienie przez Użytkownika czynności wskazanych w ust. 3 powyżej, jest równoznaczne z:

  a) wyrażeniem przez Użytkownika zgody na świadczenie drogą elektroniczną usługi Formularz Kontaktowy.

§ 14 Ostrzeżenie co do ryzyka korzystania z usług

 1. Usługodawca zastrzega, że korzystanie z Usług może wiązać się ze standardowym ryzykiem wynikającym z wykorzystania Internetu i rekomenduje Użytkownikom, aby przedsięwzięli odpowiednie kroki w celu zminimalizowania ryzyka.
 2. Usługodawca zapewnia i zobowiązuje się, że działanie Systemu informatycznego, którym się posługuje, daje możliwość korzystania z Usług w sposób uniemożliwiający dostęp osób nieuprawnionych do treści oraz danych przetwarzanych w ramach korzystania z Usług.

§ 15 Wyłączenie Odpowiedzialności

 1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:

  a) przerwy w dostępie do usług, powstałe w wyniku niezbędnych działań technicznych i administracyjnych,
  b) za zakłócenia w działaniu sieci Internet, dostawy sieci Internet oraz przerwy w dostępie do usług w przypadkach wywołanych siłą wyższą,
  c) szkody wyrządzone osobom trzecim na skutek korzystania przez Użytkowników z Usług w sposób sprzeczny z Regulaminem oraz przepisami powszechnie obowiązującego prawa.

 2. W przypadku otrzymania przez Usługodawcę powiadomienia o bezprawnym charakterze przechowywanych danych, które zostały dostarczone Usługodawcy przez Użytkownika i uniemożliwienia dostępu do tych danych przez odpowiedni organ administracji publicznej lub organ ścigania, Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności wobec Użytkownika za szkodę, jaka powstała w wyniku niemożności dostępu do tych danych.
 3. W przypadku otrzymania przez Usługodawcę powiadomienia o bezprawnym charakterze przechowywanych danych, które zostały dostarczone Usługodawcy przez Użytkownika i uniemożliwienia dostępu do tych danych przez odpowiedni organ administracji publicznej lub organ ścigania, Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności wobec Użytkownika za szkodę, jaka powstała w wyniku niemożności dostępu do tych danych.

§ 16 Rozwiązanie/ odstąpienie

 1. Umowa o świadczenie Usług może być rozwiązana przez którąkolwiek ze stron w dowolnym czasie.
 2. Użytkownik ma prawo rozwiązać umowę o świadczenie Usług poprzez przesłanie stosownej wiadomości na adres poczty elektronicznej: kontak@ttpsc.pl lub contact@ttpsc.com.
 3. Użytkownik może w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy o świadczenie Usług odstąpić od umowy bez podawania przyczyny. Oświadczenie o odstąpieniu powinno zostać złożone pisemnie na adres poczty elektronicznej: kontakt@ttpsc.pl lub contact@ttpsc.com. Użytkownik może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy stanowiącego załącznik nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2020 r. poz. 287 z późn. zm.). Do zachowania terminu wystarczy wysłanie informacji o odstąpieniu przed upływem 14 dniowego terminu.

§ 17 Postępowanie Reklamacyjne

 1. W sprawach związanych ze świadczeniem usług objętych niniejszym Regulaminem Użytkownicy mają prawo do złożenia reklamacji.
 2. Reklamacje w sprawach dotyczących Usług należy składać pisemnie na adres: Transition Technologies PSC S.A., ul. Piotrkowska 276, 90-361 Łódź lub drogą elektroniczną na adres: kontakt@ttpsc.pl lub contact@ttpsc.com.
 3. W reklamacji należy zawrzeć:

  a) dane kontaktowe osoby zgłaszającej reklamację (imię i nazwisko Użytkownika oraz adres e -mail) niezbędne do przesłania odpowiedzi na reklamację,
  b) opis na czym polegały nieprawidłowości w Usłudze.

 4. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 30 dni od ich otrzymania przez Usługodawcę. O decyzji w przedmiocie reklamacji Usługodawca niezwłocznie zawiadomi składającego reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail podany w zgłoszeniu lub listem poleconym na adres wskazany w reklamacji.

§ 18 Postanowienia końcowe

 1. Adres poczty elektronicznej podany w Formularzu Kontaktowym będzie wykorzystywany do wszelkiej korespondencji pomiędzy Usługodawcą i Użytkownikiem związanej ze świadczeniem Usług.
 2. Usługodawca jest uprawniony do zmiany Polityki prywatności i Regulaminu z ważnych powodów, w tym w szczególności zmiany przepisów prawa w zakresie wpływającym na realizację postanowień oraz zmian w świadczonych Usługach.
 3. O każdej zmianie Polityki prywatności i Regulaminu Usługodawca zobowiązany jest powiadomić Użytkownika publikując stosowną informację na Stronie oraz w drodze wiadomości przesłanej na adres elektroniczny Użytkownika.
 4. Użytkownikowi, który nie akceptuje wprowadzonych zmian, przysługuje uprawnienie do rozwiązania umowy o świadczenie Usług drogą elektroniczną zgodnie z § 16.
 5. Polityka prywatności i Regulamin jest dostępny na stronie internetowej pod adresem: https://ttpsc.com/pl/polityka-prywatnosci/
 6. Polityka Prywatności i Regulamin wchodzi w życie z dniem 30 marca 2022 roku.

_Zostańmy w kontakcie

Skontaktuj się