_Polityka prywatności

Pobierz dokument PDF

_Polityka prywatności

 • § 1 Definicje

  Użyte w niniejszej polityce prywatności określenia mają następujące znaczenie:

  1. Administrator – podmiot decydujący o charakterze, zakresie i celach przetwarzania danych osobowych – Transition Technologies PSC S.A. z siedzibą w Łodzi, ul. Piotrkowska 276, 90-361 Łódź, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000930989, posiadającą NIP 7292712388, Regon: 365249538, kapitał zakładowy w wysokości 1 468 800,00 zł, opłacony w całości,
  2. Pliki „cookies” – oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach, za pośrednictwem których Użytkownik korzysta z Usług dostępnych na Stronie. Szczegółowy opis wykorzystywanych Plików „cookies” znajduje się w Polityce Cookies.
  3. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiej i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),
  4. Strona – serwis internetowy zarządzany i prowadzony przez Usługodawcę, znajdujący się pod adresem https://ttpsc.com/pl/,
  5. Użytkownik – pełnoletnia osoba fizyczna korzystająca ze Strony.
 • § 2 Administrator danych

  1. Administratorem danych gromadzonych w trakcie korzystania ze Strony jest Transition Technologies PSC S.A.
  2. Kontakt z Administratorem możliwy jest za pośrednictwem następujących kanałów:
   1. Adres pocztowy: Transition Technologies PSC S.A. ul. Piotrkowska 276, 90-361 Łódź;
   2. Adres poczty elektronicznej: contact@ttpsc.com;
   3. numeru telefonu: +48 661 799 553;
   4. Inspektora Ochrony Danych: gdpr@ttpsc.com;
 • § 3 Cel Polityki Prywatności

  Informujemy, że zasady zawarte w Polityce Prywatności służą zapewnieniu odpowiedniej ochrony zgromadzonych przez Administratora danych, w tym danych osobowych i mają zastosowanie w każdym przypadku, gdy korzystasz ze Strony Administratora jak również, w każdym innym przypadku, gdy kontaktujesz się z Administratorem. Administrator deklaruje, że w swojej bieżącej działalności korzysta i dobiera narzędzia, z których korzysta, z najwyższą starannością, najnowszą wiedzą techniczną oraz zasadami profesjonalizmu zawodowego, mając na celu ochronę danych osobowych oraz innych uzyskiwanych od Użytkownika informacji.

 • § 4 Gromadzone dane

  1. W trakcie korzystania ze Strony gromadzone są następujące dane: adresy IP lub inne identyfikatory oraz informacje gromadzone za pośrednictwem Plików „cookies” lub innych podobnych technologii.
  2. Kiedy Użytkownik wypełnia formularze dostępne na naszej stronie lub zapisuje się do oferowanych przez nas Usługi, gromadzimy wtedy dane, które zostają nam przekazane, takie jak na przykład:
   1. imię
   2. nazwisko
   3. nazwa firmy
   4. adres email/służbowy adres email
   5. kraj
   6. nr telefonu
   7. stanowisko służbowe
   Dokładne dane potrzebne do skorzystania z konkretnych Usług lub przetwarzane w związku z konkretnymi procesami są opisane w Regulaminie Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną lub w odpowiedniej klauzuli informacyjnej.
  3. Osoby odwiedzające Stronę Administratora mogą ją przeglądać bez podawania danych osobowych, o których mowa w ust. 2 powyżej.
  4. Zasady gromadzenia danych w związku z korzystaniem z Plików cookies zostały szczegółowo opisane w odrębnym dokumencie – Polityka Cookies, który można znaleźć pod linkiem: Polityce Cookies.
 • § 5 Cel i podstawa prawna przetwarzania danych

  Gromadzone dane wykorzystywane są:

  1. do świadczenia niektórych Usług, gdy podstawą przetwarzania jest zgoda osoby, której dane są przetwarzane, a którą wyraziła w jednym lub większej liczbie określonych celów (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
  2. do świadczenia niektórych Usług, na podstawie niezbędności przetwarzania danych do wykonania umowy lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  3. gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
  4. gdy przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) takich jak na przykład:- w celu marketingowym, w tym przesyłania informacji handlowych na adres poczty elektronicznej na podstawie uzasadnionego interesu Administratora, którym jest marketing usług własnych i promowanie marki;- w celach statystycznych, technicznych, związanych z administracją Strony na podstawie uzasadnionego interesu Administratora, którym jest zapewnienie prawidłowego działania Strony, jego aktualizacja i dostosowywanie do potrzeb Użytkowników:
   1. w celu prowadzenia profili Administratora prowadzonych w mediach społecznościowych (np. Linkedin, Facebook) na podstawie uzasadnionego interesu Administratora, którym jest informowanie Użytkowników o aktywności Administratora, promowaniu wydarzeń, usług i produktów;
   2. w celu ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń na podstawie uzasadnionego interesu Administratora, którym jest ochrona praw Administratora.
  5. Dokładne informacje dotyczące tego jakie dane potrzebne są do skorzystania z konkretnych Usług lub na jakiej podstawie prawnej są przetwarzane w związku z konkretnymi procesami, są opisane w Regulaminie Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną lub w odpowiedniej klauzuli informacyjnej. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do realizacji Usług lub wypełnienia Formularzy.

 • § 6 Prawa i Obowiązki Użytkownika w związku z przetwarzaniem danych osobowych

  1. Użytkownik, podając swoje dane, jest zobowiązany do wskazywania danych pełnych, aktualnych i prawdziwych.
  2. Użytkownik nie powinien przekazywać Administratorowi danych osobowych osób trzecich. Jeżeli natomiast przekazuje takie dane każdorazowo oświadcza że posiada stosowną zgodę osób trzecich na przekazanie danych Administratorowi.
  3. Każdy Użytkownik, którego dane osobowe są przetwarzane przez Administratora ma prawo:
   1. dostępu do treści swoich danych,
   2. ich sprostowania,
   3. usunięcia,
   4. ograniczenia przetwarzania,
   5. do przenoszenia danych,
   6. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora,
   7. jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO – prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  4. Skorzystanie z uprawnień określonych w ustępie powyżej może być realizowane poprzez wysłanie na adres e-mail Administratora: gdpr@ttpsc.com stosownego żądania wraz z podaniem imienia i nazwiska oraz adresu poczty elektronicznej (e-mail) użytkownika.
  5. Nadto Użytkownik posiada prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w przypadku gdy uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO.
 • § 7 Czy i komu przekazujemy dane osobowe?

  1. Dane mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.
  2. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora tj: partnerom świadczącym usługi techniczne (rozwijanie i utrzymanie systemów informatycznych i serwisów internetowych), podmiotom świadczącym usługi księgowo-rachunkowe, spółkom z grupy kapitałowej. Dokładne informacje dotyczące tego komu mogą zostać przekazane konkretne dane, są opisane w odpowiedniej klauzuli informacyjnej.
 • § 8 Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy

  Jako że Administrator prowadzi działalność międzynarodową może okazać się, że konieczne będzie przekazanie Twoich danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy, w szczególności do spółek z grupy kapitałowej. W związku z tym, że podmioty znajdujące się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym nie zawsze zapewniają poziom ochrony danych osobowych spełniający standardy europejskie, w sytuacji gdy przekazanie Twoich danych okaże się niezbędne, Administrator wdroży odpowiednie rozwiązania w celu ochrony Twoich praw i wolności.

  Przekazanie nastąpi w oparciu o zabezpieczenia dopuszczalne na gruncie RODO to jest:

  1. do kraju, dla którego Komisja Europejska wydała decyzję o adekwatnym stopniu zabezpieczeń w obszarze ochrony danych osobowych (art. 45 ust. 1 RODO), lub
  2. przy zastosowaniu standardowych klauzul umownych, o których mowa w art. 46 ust. 2 lit. c RODO.
 • § 9 Bezpieczeństwo danych gromadzonych przez Administratora

  1. Administrator zastosował wszelkie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpieczył dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem stosownie do zapisów RODO.
  2. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany przez Administratora.
  3. Po upływie okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.
 • § 10 Czas przechowywania danych osobowych

  1. Dane będą przechowywane tylko przez okres niezbędny do zrealizowania celu w jakim zostały zebrane, a po jego upływie przez okres niezbędny do zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub wypełnienia obowiązku prawnego Administratora (np. wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych). Szczegóły podane w odnośnych klauzulach informacyjnych.
  2. Dane osobowe przetwarzane w celu uzasadnionego interesu Administratora polegającego na marketingu produktów lub usług własnych będą przechowywane przez okres do zgłoszenia sprzeciwu przez Użytkownika.
 • § 11 Klauzule Informacyjne

  Informacja dotyczące przetwarzania danych osobowych w zależności od charakteru relacji łączącej Użytkownika z Administratorem zostały przedstawione zgodnie z art. 13 lub 14 RODO w odpowiednich klauzulach informacyjnych, które dostępne są pod linkiem: Klauzule RODO.

 • § 12 Postanowienia końcowe

  1. Strona może zawierać linki do stron internetowych innych podmiotów. Administrator nie ma wpływu na prowadzoną przez te podmioty politykę prywatności ich stron internetowych i nie ponosi za nią odpowiedzialności. Użytkownik przechodząc na stronę internetową innego podmiotu powinien we własnym zakresie zapoznać się z zasadami ochrony danych stosowanymi przez administratora danej strony internetowej.
  2. Polityka prywatności jest na bieżąco weryfikowana i aktualizowana.
  3. Aktualna wersja Polityki Prywatności weszła w życie z dniem 30.10.2023.

_Zostańmy w kontakcie

Skontaktuj się