_RODO

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Transition Technologies PSC S.A.  z siedzibą w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 276, 90-361 Łódź , wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000930989, numer NIP: 7292712388, REGON: 365249538, o kapitale zakładowym w wysokości 1 468 800,00 zł, wpłaconym  w całości, której akta rejestrowe przechowywane są w Sądzie Rejonowym dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi w XX Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego.

Dane kontaktowe Administratora:

  1. adres korespondencyjny: ul. Piotrkowska 276, 90-361 Łódź;
  2. adres e-mail: contact@ttpsc.com;
  3. numer telefonu: +48 661 799 553;
  4. Inspektor Ochrony Danych: Bartosz Starzomczyk gdpr@ttpsc.com;

Szczegółowe zasady, cel i czas przetwarzania danych znajduje się w poniższych klauzulach informacyjnych:

_Zostańmy w kontakcie

Skontaktuj się