_RODO

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Transition Technologies PSC S.A. z siedzibą w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 276 adres e-mail: contact@ttpsc.com numer telefonu +48 42 664 97 20, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000930989, numer NIP: 7292712388, REGON: 365249538, o kapitale zakładowym w wysokości 1 468 800,00 zł, której akta rejestrowe przechowywane są w Sądzie Rejonowym dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi w XX Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego.

Szczegółowe zasady, cel i czas przetwarzania danych znajduje się w poniższych klauzulach informacyjnych:

_Zostańmy w kontakcie

Skontaktuj się