Privatlivspolitik

§ 1 Definitioner

Dataansvarlig en enhed, der træffer beslutning om arten, omfanget og formålene med behandling af personoplysninger – Transition Technologies PSC S.A. med hovedkontoret i Łódź

Nyhedsbrev
Databeskyttelsesforordningen Europa-Parlamentet og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF;

Bruger
§ 2 Hvem er dataansvarlig?

1. Den Dataansvarlige er Transition Technologies PSC S.A. med hovedkontoret i Łódź ved ul. Piotrkowska 276, 90-361 Łódź, indført i handelsregisteret i Det Nationale Domstolsregister ved byretten for Łódź – Śródmieście i Łódź, 20. Afdeling for Handelssager og det Nationale Domstolsregister, under KRS-nummer 0000930989, med en aktiekapital på 122.400 PLN, NIP-skatteregistreringsnummer: 7292712388, REGON-nummer: 365249538.

2. Kontaktoplysninger

a. Postadresse:
Transition Technologies PSC S.A.
Dział Atlassian
ul. Piotrkowska 276, budynek E
90-361 Łódź

b. E-mailadresse atlassian@ttpsc.pl

 

§ 3 Hvilke oplysninger indsamles?

1. Vi indsamler personlige oplysninger, der er angivet i kontaktformularen og eventuelt angivet under tilmelding til nyhedsbrevet, dvs.

a. fornavn
b. efternavn
c. stilling
d. virksomhed
e. e-mailadresse

2. Personer, der besøger den Dataansvarliges websted, kan se dette uden at angive personoplysninger.

 

§ 4 Til hvilket formål indsamles oplysningerne

1. Oplysningerne angivet af brugere anvendes til:

a. varetagelse af kontaktformularen på den Dataansvarliges websted;
b. markedsføringsformål, herunder at sende kommerciel kommunikation (Nyhedsbrev) til e-mailadressen, hvis Brugeren har givet sit samtykke hertil, ved at markere det relevante felt ved registrering ved hjælp af registreringsformularen;
c. statistiske formål.

2. IP-adresser indsamles under internetforbindelser til tekniske formål i forbindelse med serveradministration. Derudover bruges IP-adresserne til at indsamle generelle, statistiske og demografiske oplysninger (f.eks. om regionen, hvorfra forbindelsen er oprettet).

3. Samtykket til databehandling til markedsføringsformål og afsendelse af kommerciel kommunikation kan trækkes tilbage ved at klikke på det relevante link i den modtagne besked eller sende en sådan henvendelse til den Dataansvarliges e-mailadresse.

 

§ 5 Hvad er retsgrundlaget for behandling af personoplysninger

1. Personoplysninger behandles af den Dataansvarlige i overensstemmelse med loven, især med Databeskyttelsesforordningen, med henblik på:

a. tilmelding til Nyhedsbrevet, for at opfylde en aftale, hvis genstand er en tjeneste, der leveres elektronisk. I henhold til art. 6 stk. 1 litra a i Databeskyttelsesforordningen)
b. tilbyde den Dataansvarliges tjenester eller produkter bestående af markedsføring af egne produkter eller tjenester, i henhold til art. 6 stk. 1 litra f Databeskyttelsesforordningen.
c. bruge kontaktformulartjenesten til at gennemføre en kontrakt, der leveres elektronisk, i henhold til art. 6 stk. 1 litra b

2. Det er frivilligt at angive personoplysninger, men det er nødvendigt f.eks. for at levere kontaktformulartjenesten.

3. Brugeren bør ikke videregive tredjeparters personoplysninger til den Dataansvarlige. Men hvis Brugeren videregiver sådanne oplysninger, erklærer vedkommende hver gang, at vedkommende har et relevant samtykke fra tredjeparterne til at videregive oplysningerne til den Dataansvarlige.

 

§ 6 Hvad er dine rettigheder i forbindelse med behandling af personoplysninger

1. Brugeren er forpligtet til at angive komplette, ajourførte og korrekte oplysninger.
2. Hver bruger, hvis personoplysninger behandles af den Dataansvarlige, har ret til at få adgang til sine oplysninger og ret til deres berigtigelse, sletning, begrænsning af deres behandling, retten til dataportabilitet, retten til at gøre indsigelse mod deres behandling på grundlag af den Dataansvarliges legitime interesse.
3. De ovenstående rettigheder kan gøres gældende ved at fremsende en relevant anmodning med brugerens for- og efternavn og e-mailadresse til den Dataansvarliges e-mailadresse: newsletter.atlassian@ttpsc.com eller contact@ttpsc.pl.
4. Brugeren har ret til at indgive en klage til tilsynsmyndigheden, hvis vedkommende mener, at behandlingen af vedkommendes personoplysninger er i strid med bestemmelserne i Databeskyttelsesforordningen.

 

§ 7 Hvor længe opbevarer vi dine personoplysninger?

1. Personoplysninger opbevares kun i det tidsrum, der er nødvendigt til de formål, hvortil personoplysningerne blev indsamlet, og efter udløbet af disse, i det tidsrum, der er nødvendigt for at sikre eller gøre eventuelle retskrav gældende eller opfylde den Dataansvarliges retlige forpligtelse (der fremgår f.eks. af skatte- eller regnskabslovgivning).
2. Personoplysninger, der behandles i henhold til den Dataansvarliges legitime interesse, der består i markedsføring af egne produkter eller tjenester, opbevares indtil deltageren gør en indsigelse/trækker sit samtykke tilbage.

 

§ 8 Overfører vi personoplysninger, og til hvem?

Oplysningerne kan gøres tilgængelige for enheder, der er autoriseret til at modtage dem i henhold til gældende lovgivning, herunder de kompetente retslige myndigheder. Personoplysningerne kan overføres til enheder, der behandler dem på anmodning, dvs. partnere, der leverer tekniske tjenester (udvikling og vedligeholdelse af it-systemer og websteder), enheder, der fører bogholderi. Personoplysningerne overføres ikke til et tredjeland/en international organisation.

 

§ 9 Sikkerhed for oplysninger indsamlet af den Dataansvarlige

1. Den Dataansvarlige har anvendt alle tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at sikre beskyttelsen af de personoplysninger, der behandles, i et for truslerne og kategorierne af de beskyttede oplysninger passende omfang, især sikring af oplysningerne mod uautoriseret adgang, fjernelse af en uautoriseret person, behandling i strid med loven samt ændring, tab, skade eller tilintetgørelse i overensstemmelse med Databeskyttelsesforordningen-bestemmelser.
2. Den Dataansvarlige behandler ikke personoplysningerne automatisk.
3. Den Dataansvarliges websted kan indeholde links til andre websteder. Den Dataansvarlige opfordrer, at man gør sig bekendt med de regler for privatlivspolitik, der gælder på disse websteder. Disse regler for privatlivspolitik gælder kun for Transition Technologies PSC S.A.’s websted.

 

§ 10 Nyhedsbrev

1. For at aktivere Nyhedsbrevet skal man:

a. afgive en bestilling ved at angive en e-mailadresse i den elektroniske formular, der er tilgængelig på den Dataansvarliges websted,
b. aktivere knappen “Tilmeld dig”,
c. have en aktiv e-mailadresse.

2. Brugeren kan når som helst deaktivere Nyhedsbrevet.

3. For at deaktivere Nyhedsbrevet skal man:

a. klikke på linket i Nyhedsbrevet (sidefoden) i eller
b. fremsende en erklæring til den Dataansvarlige via e-mail newsletter.atlassian@ttpsc.com om afmelding af Nyhedsbrevet og aktivere linket indeholdt i meddelelsen sendt automatisk til e-mailadressen angivet af Brugeren for at bekræfte afmelding af nyhedsbrevet. Tjenesteudbyderen bekræfter deaktivering af Tjenesten ved at sende en besked til Brugerens e-mailadresse. Efter deaktivering af Nyhedsbrevet ophører Tjenesteudbyderen med at sende Nyhedsbrevet til Brugerens e-mailadresse.

4. Brugeren kan til enhver tid tilmelde sig Nyhedsbrevet på ny.

 

§ 11 Ændring af reglerne for privatlivspolitik

1. Reglerne for privatlivspolitik kan ændres. Den Dataansvarlige informerer Brugerne om dette med 14 dages varsel ved fremsendelse af en e-mail.
2. Spørgsmål relateret til reglerne for privatlivspolitik skal sendes til følgende adresse: atlassian@ttpsc.com eller contact@ttpsc.pl.
3. Dato for sidste ændring: 21.11.2019

If you are using Jira, other Atlassian systems or apps from Atlassian Marketplace in Server version:

CONTACT US!

From 15.02.2022 the producer is no longer developing it's Server tools and you are not able to upgrade/downgrade Server licenses.