Polityka prywatności

§ 1 Definicje

Administrator                   podmiot decydujący o charakterze, zakresie i celach przetwarzania danych osobowych – Transition Technologies PSC S.A. z siedzibą w Łodzi

Newsletter

RODO                                 Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE;

Użytkownik

 

§ 2 Kto jest Administratorem danych osobowych?

1. Administratorem danych osobowych jest Transition Technologies PSC Spółka akcyjna  z siedzibą w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 276, 90-361 Łódź, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000930989, o kapitale zakładowym w wysokości 122.400 zł, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 7292712388, numer REGON: 365249538.

2. Dane kontaktowe

a. Adres pocztowy:
Transition Technologies PSC S.A.
Dział Atlassian
ul. Piotrkowska 276, budynek E
90-361 Łódź

b. Adres poczty elektronicznej: atlassian@ttpsc.pl

 

§ 3 Jakie dane są gromadzone?

1. Gromadzimy dane osobowe, które zostały podane w formularzu kontaktowym oraz ewentualnie podane podczas zapisu do usługi Newsletter tj.

a. imię
b. nazwisko
c. stanowisko
d. firma
e. adres email

2. Osoby odwiedzające stronę internetową Administratora mogą ją przeglądać bez podawania danych osobowych.

 

§ 4 W jakim celu gromadzone są dane

1. Dane podawane przez użytkowników wykorzystywane są do:

a. świadczenia usługi formularza kontaktowego znajdującego się na stronie internetowej Administratora;
b. w celu marketingowym w tym przesyłania informacji handlowych (Newsletter) na adres poczty elektronicznej, jeżeli Użytkownik wyraził na to zgodę, poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w procesie rejestracji zgłoszenia na formularzu zgłoszenia;
c. w celach statystycznych.

2. Adresy IP są zbierane w trakcie połączeń internetowych w celach technicznych, związanych z administracją serwerami. Ponadto adresy IP służą do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie).

3. Zgoda na przetwarzanie danych w celach marketingowych oraz przesyłanie informacji handlowej może być cofnięta poprzez kliknięcie odpowiedniego linku w otrzymanej wiadomości lub wysłane takiego zgłoszenia na adres e-mail Administratora.

 

§ 5 Jaką mamy podstawę prawną przetwarzania danych osobowych

1. Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora zgodnie z przepisami prawa, w tym w szczególności z RODO w celu:

a. subskrypcji biuletynu informacyjnego (Newsletter), w celu wykonania umowy, której przedmiotem jest usługa świadczona drogą elektroniczną. Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO)
b. oferowania usług lub produktów Administratora polegającego na marketingu produktów lub usług własnych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
c. korzystania z usługi formularza kontaktowego w celu wykonania umowy świadczonej drogą elektroniczną na podstawie art. 6 ust. 1 lit b

2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne np. w celu realizacji usługi formularza kontaktowego.

3. Użytkownik nie powinien przekazywać Administratorowi danych osobowych osób trzecich. Jeżeli natomiast przekazuje takie dane każdorazowo oświadcza, że posiada stosowną zgodę osób trzecich na przekazanie danych Administratorowi.

 

§ 6 Jakie są Twoje prawa w związku z przetwarzaniem danych osobowych

1. Użytkownik jest zobowiązany do wskazywania danych pełnych, aktualnych i prawdziwych.
2. Każdy użytkownik, którego dane osobowe są przetwarzane przez Administratora ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora.
3. Skorzystanie z uprawnień określonych w ustępie powyżej może być realizowane poprzez wysłanie na adres e-mail Administratora: newsletter.atlassian@ttpsc.com lub contact@ttpsc.pl stosownego żądania wraz z podaniem imienia i nazwiska oraz adresu poczty elektronicznej (e-mail) użytkownika.
4. Użytkownik posiada prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, w przypadku gdy uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO.

 

§ 7 Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

1. Dane osobowe będą przechowywane tylko przez okres niezbędny do zrealizowania celu w jakim dane osobowe zostały zebrane, a po jego upływie przez okres niezbędny do zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub wypełnienia obowiązku prawnego Administratora (np. wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych).
2. Dane osobowe przetwarzane w celu uzasadnionego interesu Administratora polegającego na marketingu produktów lub usług własnych będą przechowywane przez okres do zgłoszenia sprzeciwu przez uczestnika/cofnięcia zgody.

 

§ 8 Czy i komu przekazujemy dane osobowe?

Dane mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie, to jest   partnerom świadczącym usługi techniczne (rozwijanie i utrzymanie systemów informatycznych i serwisów internetowych), podmiotom świadczącym usługi księgowo-rachunkowe. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

 

§ 9 Bezpieczeństwo danych gromadzonych przez Administratora

1. Administrator zastosował wszelkie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpieczył dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem stosownie do zapisów RODO.
2. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany przez Administratora.
3. Strona Internetowa Administratora może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Administrator namawia by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko strony internetowej Transition Technologies PSC S.A.

 

§ 10 Usługa Newsletter

1. W celu aktywacji usługi Newslettera należy:

a. złożyć zamówienie poprzez podanie w formularzu elektronicznym dostępnym na stronie internetowej Administratora swojego adresu poczty elektronicznej,
b. aktywować przycisk „Zapisz się”
c. posiadać aktywny adres poczty elektronicznej,

2. Użytkownik może w każdym momencie dezaktywować Usługę Newslettera.

3. W celu dezaktywacji Usługi Newslettera należy:

a. kliknąć link zawarty w treści (stopka) Newslettera lub
b. przesłać do Administratora na adres e-mail atlassian@ttpsc.com świadczenie o rezygnacji z otrzymywania Newslettera oraz aktywować link zawarty w wiadomości wysłanej automatycznie na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej, w celu potwierdzenia rezygnacji z otrzymywania Newslettera. Usługodawca potwierdza dezaktywację Usługi poprzez przesłanie wiadomości na adres poczty elektronicznej Użytkownika. Z chwilą dezaktywację Usługi Newslettera Usługodawca zaprzestaje przesyłania na adres poczty elektronicznej Użytkownika Newslettera.

4. Użytkownik może w każdym momencie dokonać ponownego zamówienia Usługi Newslettera.

 

§ 11 Zmiana Polityki Prywatności

1. Polityka prywatności może ulec zmianie, o czym Administrator poinformuje Użytkowników z wyprzedzeniem 14 dniowym poprzez wysłanie wiadomości email.
2. Pytania związane z Polityką prywatności, należy kierować na adres: atlassian@ttpsc.com lub contact@ttpsc.pl
3. Data ostatniej modyfikacji: 21.11.2019

To nie wszystko! heart icon

Wejdź na naszą nową stronę i dowiedz się więcej.

MATERIAŁY DO POBRANIA close button

Jeśli posiadasz system Jira, inne aplikacje Atlassian lub z Atlassian Marketplace w wersji Server:

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

Od 15.02.2022 producent nie rozwija już wersji serwerowych, nie można też zwiększyć/zmniejszyć ilości użytkowników posiadanych licencji serwerowych.