_Klauzula informacyjna dla osób korzystających z ankiety Transition Technologies PSC S.A.

Transition Technologies PSC S.A.

Realizując obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ("RODO"), wskazujemy, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Transition Technologies PSC S.A. z siedzibą w Łodzi, ul. Piotrkowska 276, 90-361 Łódź, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000930989, posiadającą NIP 7292712388, o kapitale zakładowym 1 468 800,00 zł, wpłaconym w całości (dalej: „TT PSC”).

 • I. Kontakt z Administratorem jest możliwy za pośrednictwem:

  1. a) poczty tradycyjnej na adres: ul. Piotrkowska 276, Łódź 90-361;
  2. b) poczty elektronicznej na adres: contact@ttpsc.com;
  3. c) telefonicznie: +48 661 799 553
  4. d) Inspektora Ochrony Danych: gdpr@ttpsc.com;
  5. e) wskazanego w punkcie d powyżej adresu poczty elektronicznej w celu uzyskania kopii zabezpieczeń stosowanych przy przetwarzaniu danych poza EOG lub informacji o miejscu ich udostępnienia.
 • II. Dane będą przetwarzane w celu:

  1. a) analizy odpowiedzi udzielonych w ankiecie, do przygotowania odpowiedniej oferty i kontaktu z uczestnikiem ankiety. Podstawą przetwarzania jest zgoda osoby wyrażona poprzez wypełnienie i przesłanie ankiety dostępnej na stronie internetowej Administratora (podstawa prawna: Art. 6. 1. a RODO);
  2. b) ulepszenia usług TT PSC w oparciu o przeanalizowane dane zebrane w ramach ankiety (podstawa prawna: Artykuł 6.1.a RODO);
  3. c) marketingu bezpośredniego własnych usług, co jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora Danych (podstawa prawna art. 6.1.f RODO),
  4. d) ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed nimi, co jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 • III. Administrator przetwarza Pana/Pani dane będą przez okres:

  1. a) niezbędny do analizy odpowiedzi udzielonych w ankiecie, przygotowania i przedstawienia odpowiedniej oferty sprzedażowej oraz kontaktu z uczestnikiem ankiety.
  2. b) w przypadku marketingu bezpośredniego własnych usług - do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów Administratora Danych stanowiących podstawę przetwarzania lub do czasu wniesienia przez Pana/Panią sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.
 • IV. Ma Pan/Pani prawo do:

  1. a) dostępu, sprostowania, żądania usunięcia swoich danych, a także prawo do ograniczenia przetwarzania Pana/Pani danych, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pana/Pani danych,
  2. b) cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, o ile przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6.1.a lub art. 9. 2. a RODO - jeżeli podadzą Państwo dane wymienione w art. 9.1 RODO,
  3. c) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
 • V. W związku z przetwarzaniem danych osobowych nie będzie dochodziło do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

 • VI. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane.

  1. a) spółkom z grupy kapitałowej Transition Technologies w przypadku gdy jest to konieczne do realizacji umowy,
  2. b) dostawcom systemów IT (w tym: usługi analityczne) i hostingu dla TT PSC,
  3. c) podmiotom prowadzącym obsługę księgową oraz doradcom finansowym i prawnym.
 • VII. Jako że TT PSC prowadzi działalność międzynarodową to może okazać się, że w trakcie trwania umowy Pani/Pana dane osobowe zostaną przekazane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

  Taka sytuacja może mieć miejsce w przypadku, gdy:

  1. a) do wykonania umowy zostaną zaangażowane inne spółki z grupy kapitałowej Transition Technologies, posiadające siedzibę poza EOG,
  2. b) realizacja umowy będzie się wiązała z przekazaniem danych do klientów, podwykonawców lub partnerów biznesowych posiadających siedzibę poza EOG,
  3. c) w związku ze świadczeniem usług wykorzystywane będą usługi Microsoft Corporation i jej podmiotów stowarzyszonych, tj. Office 365, Windows, MDM InTune lub innego oprogramowania, które przetwarza dane poza EOG.

  Każdorazowe przekazanie Pani/ Pana danych poza Europejski Obszar Gospodarczy będzie wiązało się z wdrożeniem przez TT PSC rozwiązań w celu ochrony Pani/Pana praw i wolności, w szczególności w przypadku przekazywania danych do Stanów Zjednoczonych Ameryki ze względu na stwierdzenie niespełniania przez USA odpowiedniego stopnia ochrony na mocy wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 16 lipca 2020 r. w sprawie C-311/18 (Data Protection Commissioner przeciwko Facebook Ireland Limited i Maximilian Schrems).

  Przekazanie nastąpi w oparciu o zabezpieczenia dopuszczalne na gruncie RODO to jest:

  1. - do kraju, dla którego Komisja Europejska wydała decyzję o adekwatnym stopniu zabezpieczeń w obszarze ochrony danych osobowych (art. 45 ust.1 RODO), lub
  2. - przy zastosowaniu standardowych klauzul umownych, o których mowa w art. 46 ust. 2 lit. c RODO.
 • VIII. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości udziału w ankiecie oraz realizacji innych celów, dla których dane osobowe są przetwarzan

 • IX. Jeżeli Administrator będzie planował przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celu innym niż cel, który został wskazany w punkcie II, zostanie Pani/Pan uprzednio poinformowany o innym celu oraz wszelkich stosownych informacjach, dotyczących takiego przetwarzania poprzez umieszczenie odpowiedniej informacji na Stronie Internetowej Administratora.

_Zostańmy w kontakcie

Skontaktuj się