_Klauzula informacyjna Transition Technologies PSC S.A.

dla korzystających z Usługi – Materiały do pobrania

_Klauzula informacyjna Transition Technologies PSC S.A. dla korzystających z Usługi – Materiały do pobrania

Realizując obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”), wskazuję, że: 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Transition Technologies PSC S.A. z siedzibą w Łodzi, ul. Piotrkowska 276, 90-361 Łódź, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000930989, posiadającą NIP 7292712388, o kapitale zakładowym 1 468 800,00 zł, wpłaconym w całości (dalej: „TT PSC”).

 • I. Kontakt z Administratorem możliwy jest za pośrednictwem:

  1. a) poczty tradycyjnej na adres: ul. Piotrkowska 276, Łódź 90-361;
  2. b) poczty elektronicznej na adres: contact@ttpsc.com;
  3. c) numeru telefonu: +48 661 799 553;
  4. d) Inspektora Ochrony Danych: gdpr@ttpsc.com;
  5. e) wskazanego w punkcie d) powyżej adresu poczty elektronicznej w celu uzyskania kopii zabezpieczeń stosowanych przy przetwarzaniu danych poza EOG lub informacji o miejscu ich udostępnienia.
 • II. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celu:

  1. a) świadczenia Usługi – Materiały do pobrania, podstawą przetwarzania jest z niezbędność przetwarzania do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  2. b) marketingu bezpośredniego usług własnych, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora (podstawa prawna art. 6. ust 1 lit. f RODO);
  3. c) ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed nimi, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora (podstawa prawna art. 6. ust 1 lit. f RODO).
 • III. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe przez okres:

  1. a) realizacji Usługi
  2. b) do momentu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, w którym dane zostały pobrane lub zgłoszenia sprzeciwu co do ich przetwarzania;
  3. c) do momentu przedawnienia roszczeń zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa polskiego w przypadku danych przetwarzanych w celu ustalenia dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.
 • IV. Ma Pani/Pan prawo do:

  1. a) dostępu do danych, ich sprostowania, żądania ich usunięcia, a także prawo ograniczenia przetwarzania, prawo przenoszenia oraz wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych,
  2. b) cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO,
  3. c) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, jeżeli w Pani/Pana ocenie dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z zasadami ochrony danych osobowych.
 • V. W związku z przetwarzaniem danych osobowych nie będzie dochodziło do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

 • VI. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane dostawcy IT (w tym: usługi analityczne) i hostingu TT PSC oraz kancelariom prawnym (w uzasadnionych przypadkach).

 • VII. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane poza Europejski Obszar Gospodarczy w przypadku gdy w związku ze świadczeniem Usługi Materiały do Pobrania wykorzystywane będą usługi Microsoft Corporation i jej podmiotów stowarzyszonych, tj. Office 365, Windows, MDM InTune lub innego oprogramowania, które przetwarza dane poza EOG. Każdorazowe przekazanie Pani/Pana danych poza Europejski Obszar Gospodarczy będzie wiązało się z wdrożeniem przez TT PSC rozwiązań w celu ochrony Pani/Pana praw i wolności, w szczególności w przypadku przekazywania danych do Stanów Zjednoczonych Ameryki ze względu na stwierdzenie niespełniania przez USA odpowiedniego stopnia ochrony na mocy wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 16 lipca 2020 r. w sprawie C-311/18 (Data Protection Commissioner przeciwko Facebook Ireland Limited i Maximilian Schrems). 

  Przekazanie nastąpi w oparciu o zabezpieczenia dopuszczalne na gruncie RODO to jest:

  1. a) do kraju, dla którego Komisja Europejska wydała decyzję o adekwatnym stopniu zabezpieczeń w obszarze ochrony danych osobowych (art. 45.1 RODO), lub
  2. b) przy zastosowaniu standardowych klauzul umownych, o których mowa w art. 46.2. c RODO.
 • VIII. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości realizacji Usługi.

 • IX. Jeżeli Administrator będzie planował przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celu innym niż cel, który został wskazany w punkcie II, zostaniesz uprzednio poinformowany o innym celu oraz wszelkich stosownych informacjach, dotyczących takiego przetwarzania poprzez umieszczenie odpowiedniej informacji na Stronie Internetowej Administratora.

_Zostańmy w kontakcie

Skontaktuj się