Klauzula informacyjna

1) Zgodnie z art. 13 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej: RODO, informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Transition Technologies PSC z siedzibą w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 276.

2) Dane osobowe pozyskane w związku realizacją usługi Newslettera, realizacją usługi formularza kontaktowego będą przetwarzane w następujących celach:

 • realizacji usługi Newslettera/marketingu bezpośredniego
 • związanych z dochodzeniem ewentualnych roszczeń, odszkodowań,
 • udzielania odpowiedzi na Pani/Pana pisma, wnioski i skargi,

3) Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest:

W przypadku usługi formularza  kontaktowego –  niezbędność do wykonania umowy lub do podjęcia działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

W przypadku usługi Newslettera – zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

4) Pozyskane od Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane:

 • podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie oraz
 • organom lub podmiotom publicznym uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa, np. sądom, organom ścigania lub instytucjom państwowym, gdy wystąpią z żądaniem, w oparciu o stosowną podstawę prawną.

5) Pani/Pana dane nie będą przekazane do państw trzecich.

6) Okres przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest uzależniony od celu w jakim dane są przetwarzane. Okres, przez który Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jest obliczany w oparciu o następujące kryteria:

 • przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na przesłaną wiadomość w przypadku procesu udzielenia odpowiedzi na przesłaną wiadomość za pomocą formularza kontaktowego
 • do czasu zgłoszenia sprzeciwu/wycofania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych w przypadku świadczenia usługi Newslettera;
 • po okresach wskazanych powyżej – przez czas w którym przepisy prawa nakazują przechowywanie danych lub przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń

7) Ponadto, informujemy, że ma Pani/Pan prawo do:

 • dostępu do swoich danych osobowych,
 • żądania sprostowania swoich danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz uzupełnienia niekompletnych danych osobowych,
 • żądania usunięcia swoich danych osobowych, w szczególności w przypadku cofnięcia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie, gdy nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania,
 • żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, ze względu na Pani/Pana szczególną sytuację, w przypadkach, kiedy przetwarzamy Pani/Pana dane na podstawie naszego prawnie usprawiedliwionego interesu czy też na potrzeby marketingu bezpośredniego,
 • przenoszenia swoich danych osobowych,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8) W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody – ma Pani/Pan prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem. Zgodę może Pani/Pan wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na nasz adres korespondencyjny bądź adres e-mailowy.

9) Informujemy, że nie korzystamy z systemów służących do zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

10) Podanie przez Panią / Pana danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celu, o którym mowa w pkt 3.