Tworzenie aplikacji przestało być domeną dużych software house’ów, a stało się działalnością firm z różnych branż. Obecnie większość korporacji, które dostarczają klientom lub pracownikom jakiekolwiek rozwiązania IT, tworzy je samodzielnie. Wzrasta więc nie tyle zapotrzebowanie na systemy umożliwiające tworzenie oprogramowania, co na rozwiązania automatyzujące i przyspieszające cały proces.  

zmiany Alassian, migracja Jira, ważna informacja nt Jira

Jednym ze strategicznych etapów pracy nad tworzeniem oprogramowania jest testowanie – przetestować należy każdą, pojedynczą „paczkę” kodu tak, aby jak najszybciej zidentyfikować i naprawić błędy. Oprócz automatyzacji ważne jest, aby środowisko niwelowało silosy pomiędzy zespołem programistów a zespołami operacyjnymi (zgodnie z założeniami DevOps).

Obie te potrzeby spełnia Jira Software w połączeniu z aplikacją Xray oraz dodatkowymi narzędziami do tworzenia oprogramowania.

Jira and Xray environment, test tools, test apps, test platform

 Xray – korzyści

 • Aplikacja sprawdzona przez tysiące użytkowników– jak informuje producent, korzysta z niej ponad 5000 klientów z 70 krajów na całym świecie.
 • Niższa cena od aplikacji konkurencyjnych. Polecamy: Xray vs Zephyr.
 • Kompatybilność z narzędziami Atlassian – umożliwia zarządzanie wszystkimi testami w formie zgłoszeń (Jira issues) w Jira Software.
 • Zapewnia automatyzację testów zgodnie z metodologią BDD oraz integrację z frameworkami takimi jak m.in.: JUnit, NUnit, Robot, Behave, Selenium
 • Xray współdziała z rozwiązaniami DevOps (np. Jenkins, Bamboo, GitLab) i spełnia założenia tej idei.
 • Zaawansowane raportowanie, widoki (dashboardy) dostosowane do potrzeb zespołu, gadżety.

Polecamy: Xray Test Management – Product Walkthrough for Jira Server/DC:

Dla kogo?

 • dla każdej firmy, która tworzy lub odbiera oprogramowanie.
 • m.in. software development house, telekomunikacja, bankowość i finanse, energetyka, spedycja.

Z czego zbudowane jest rozwiązanie? Główne komponenty

 • Jira Software
 • Xray
 • Cucumber
 • GitLab/ Bitbucket
 • Jenkins / Bamboo
  + dodatkowe narzędzia umożliwiające prowadzenie konkretnych rodzajów testów (np. testy API, Mobile, UI, testy bezpieczeństwa, wydajnościowe a także raportowanie)

Poszczególne narzędzia mogą się różnić w zależności od tego, jakich rozwiązań używa firma.

Jak to wygląda? Przykładowy proces automatyzacji testów i jego najważniejsze cechy:

 • Wspólny standard opracowywania testów manualnych i automatycznych przy pomocy Cucumber.
 • Powiązania między wymaganiami, testami, wynikami i defektami.
 • Pełna automatyzacja CI/CD przy pomocy Jenkins Pipeline, pozwala na wcześniejsze i szybsze testy (shift left).
 • Pełna integracja z narzędziami do automatyzacji testów, umożliwiająca uruchamianie testów z poziomu Xray i automatyczne pobieranie wyników z ich wykonania.
 • Łatwe planowanie testów, generowanie raportów i tworzenie niestandardowych tablic Jira do śledzenia postępu projektu.
 • Usprawniona komunikacja w zespole.
 • Możliwość integracji z innymi systemami za pomocą REST API.

Jira i Xra, testy w Jira Xray, testy automatyczne xray, testy manualne xray, przyklad procesu

Co umożliwia?

Połączenie funkcjonalności Jira Software z wybranymi aplikacjami umożliwia: przygotowanie, realizację, monitorowanie, zarządzanie testami automatycznymi oraz analizę ich wyników w sposób scentralizowany. Zespół wytwarzający oprogramowanie otrzymuje spójne środowisko do zwinnego zarządzania zadaniami w oparciu o zgłoszenia w systemie Jira Software oraz do automatycznego testowania poprzez wykorzystanie metodologii BDD (behavioral-driven development). Platforma zawiera także funkcjonalności Jenkinsa do działań CI/CD oraz dodatkowe wtyczki i skrypty, dzięki czemu usprawnia pracę całego zespołu. Mimo zastosowania wielu różnych narzędzi, stanowi spójne, zintegrowane i kompleksowe rozwiązanie.

Organizacja testów

Testowanie w jira xray, jira xray testy, jira xray jak działa

Proces testowy

Proces testowy składa się z kilku etapów, które zawierają następujące czynności:

 1. Planowanie wykonania testów
 2. Projektowanie testów
 3. Wykonanie testów
 4. Monitorowanie postępów
 5. Generowanie raportów i analiza wyników

Platforma zbudowana z Jira Software + Xray + Cucumber + Jenkins + (inne aplikacje do zarządzania testami), zapewnia płynne przejście każdego etapu tak, aby zespoły mogły sprawnie przeprowadzić cały proces oraz nie musiały wykonywać powtarzających się czynności; mechanizmy automatyzacji sprawiają, że całość odbywa się w odpowiednio zorganizowanym porządku działań. Poniżej przedstawimy skrócone opisy każdego z nich.

1. Planowanie wykonania testów

Planowanie testów może przybierać różną formę, w zależności od przyjętych kryteriów oraz potrzeb projektowych. Konieczne do określenia są takie czynniki jak:

 • Rodzaj planowanych testów.
 • Określenie wymagań, które chcemy sprawdzić.
 • Określenie sposobu, w jaki chcemy sprawdzić wymagania: automatyczne/manualne.
 • Alokacja zasobów.
 • Kto, gdzie i kiedy wykona testy.

Rozwiązanie, które proponujemy posiada funkcjonalność (obiekt „Test Plan” zapewniony dzięki Xray), która umożliwia zgromadzenie testów dla danej wersji, wewnątrz swojego planu testów; utworzony w ten sposób plan testów pokazuje wyniki wszystkich działań tj. wyświetla aktualne statusy wszystkich prowadzonych testów ujętych w planie, bez względu na ilość iteracji testowych. Najlepiej zobrazuje to przykład utworzonego widoku planu testów:

Test Plan Board, Xray Jira, QA in Jira, tests in Jira

Test Plan Board

Obiekt „Test Plan” zapewnia:

 • Czytelny widok testów dla wybranej wersji wraz z najważniejszymi informacjami takimi jak: osoba przypisana do testów, ilość wykonanych testów, najnowszy status (podany w czasie rzeczywistym).
 • Możliwość uruchomienia jednego lub więcej wykonań testów (Test Execution)  dla wszystkich lub tylko części testów zawartych w tym planie.
 • Możliwość przypisania jednego lub więcej planów testów do danej wersji.
 • Możliwość monitorowania postępów tych testów w ramach każdego planu testów.

Dodatkowa funkcjonalność – repozytorium testów –  porządkuje hierarchicznie testy w folderach; w przypadku zaplanowania i uruchomienia wielu cykli testowych (wykonania testów), tablica zgrupuje wyniki tych testów i pokaże aktualny status dla każdego z nich; w razie potrzeby sprawdzenia stanu konkretnego podzestawu testów, wystarczy wybrać odpowiedni folder:

Test Repository Xray, Xray and Jira, Automated Testing, Transition Technologies-PSC, Atlassian Partner, Jira solution

Repozytorium testów

2. Projektowanie testów: analiza, projektowanie i implementacja testów

Analiza, projektowanie i implementacja testów to przejście od strategicznych, głównych założeń do konkretnych aspektów technicznych. Najprościej mówiąc, do zaprojektowania testów potrzebna jest analiza polegająca na określeniu „co” oraz „w jaki sposób” ma być testowane z uwzględnieniem testowania opartego na ryzyku (risk based testing).

Używając platformy zbudowanej w środowisku Jira Software z wykorzystaniem Xray, należy utworzyć konkretne obiekty, które zawierają kroki, dane testowe i oczekiwany rezultat, aby zobrazować to w jaki sposób mają przebiegać testy. Poszczególne przypadki testowe należy oznaczyć etykietami (labels), co znacznie ułatwi późniejsze monitorowanie postępów.

 • Projektowanie testów, to:
 • Organizacja testów w zestawy testowe (Test Set).
 • Rozpisanie przypadków testowych określonych w warunkach testowych lub w dokumentacji.
 • Tworzenie danych testowych. Ważne!: nadawanie obiektom etykiet pozwoli później efektywnie monitorować postępy pracy.

3. Wykonanie testu

Wykonanie testu (Test Execution) to czynność zachodząca pomiędzy tworzeniem skryptów testowych a raportowaniem i analizą wyników testów.

Wykonanie testu (widoczne w środowisku jako „Test Execution”) to obiekt, który agreguje ustaloną przez użytkownika kolekcję testów, a także monitoruje i sprawdza, czy testy działają w docelowym kontekście i środowisku.

Dzięki obiektowi „Test Execution”, użytkownik (np. Test Manager):

 • przypisuje zadanie wykonania testów dla wybranej grupy testów (manualnych lub automatycznych) do testera; możliwe jest również przypisanie poszczególnych przebiegów testowych do kilku testerów.
 • widzi postęp testów dzięki aktualizowanemu na bieżąco statusowi każdego z nich (np. „pass”, „fail”, „executing”, „to do”),
 • ma wgląd do generowanych przez program wyników testów.

Overall Execution Status, Xray Jira, Automated Testing, Transition Technologies PS, Atlassian Partner Jira

Overall Execution Status

Xray pozwala na tworzenie własnych statusów dla testów automatycznych i manualnych (dzięki czemu można np. utworzyć dodatkowe nazwy statusów dla rozróżnienia np. przyczyn niepowodzeń – “Exception” spowodowany błędem w kodzie/ „Not-implemented” – brakiem zaimplementowanego kroku) Wykonanie testu jest ukończone w momencie, gdy wszystkie testy weryfikujące określoną funkcjonalność systemu zostają zakończone.

4. Monitorowanie postępów

Platforma zbudowana z rozwiązań, które proponujemy, oferuje wiele różnych możliwości monitorowania postępów prac. Są to między innymi:

4.1 Przegląd zestawów testowych (Test Sets Overview)

Test Set Overview  to widok dedykowany Test Managerowi – zawiera informacje na temat wszystkich testów przypisanych do danej funkcji: ich status, rodzaj (manualne/automatyczne), a także to czy wszystkie funkcje są planowane do przetestowania przez wskazany zestaw testów.

Test Set Overview Xray, Xray and Jira, Automated Testing,Transition Technologies PSC, Atlassian Partner, Jira solution

Test Set Overview

4.2 Przegląd wykonywanych testów (Test Execution Overview)

Test Execution  to zestaw testów, jaki jest wymagany do przetestowania danej funkcjonalności. Dzięki temu widokowi, manager ma wgląd we wszystkie testy dotyczące danej funkcji systemu, która jest poddawana testowaniu. Widoczna jest tutaj informacja o typach testów; czy są one manualne czy automatyczne, do kogo jest przypisane wykonanie wybranego testu, do jakiego zestawu testów są przypisane wybrane testy, a także wskazuje na stany każdego z przedstawionych testów (zakończone powodzeniem / zakończone niepowodzeniem / do zrobienia / bądź inne statusy możliwe do skonfigurowania przez administratora). Dwa proste kliknięcia pozwalają na dostęp do informacji o każdym kroku testu, a także do komentarzy jakie zostały dodane do poszczególnych testów podczas ich wykonywania.

Test Execution Details, Jira Xray, Jira solution, testing in Jira, Transition Technologies PSC, Atlassian Partner

Test Execution Details

4.3 Sprawdzanie wyników i planowanie testów (Test Plan)

Kolejnym sposobem na szybki i przejrzysty wgląd do prowadzonych testów, jest skorzystanie z tablicy Test Plan. Podobnie jak obiekt “Test Set”, pozwala wyfiltrować testy na podstawie np. daty ich utworzenia, konkretnych komponentów czy innych informacji wprowadzonych do testów i grupuje je w listę. Oprócz podstawowych informacji pokazuje także ich statusy; rolą obiektu Test Plan jest umożliwienie szybkiego odnalezienia konkretnych testów oraz sprawdzenie i odpowiednie pogrupowanie ich wyników a następnie zaplanowanie wykonania tych testów, które jeszcze nie zostały uruchomione.

Test Plan można utworzyć dla danej wersji lub danego sprintu tak, żeby śledzić wyniki związane z różnymi testami np. można stworzyć jeden Test Plan dla testów regresyjnych, a inny dla testów funkcjonalnych.

Test Plan Board in Xray, Jira Xray, testing in Jira, Transition Technologies PSC, Atlassian Partner

Test Plan Board

5. Generowanie raportów i analiza wyników

Analiza wyników i przejrzysty widok pożądanych informacji zgromadzonych w jednym miejscu to jedna z kluczowych funkcjonalności jakie musi spełniać dobre rozwiązanie do zarządzania testami. Xray posiada wbudowane moduły służące do tworzenia raportów oraz analizy danych, dzięki czemu Product Owner, Scrum Master lub Test Manager mogą szybko zidentyfikować wąskie gardła i poprawić efektywność pracy zespołów. Dzięki elastyczności Jira Software, możliwe jest skonfigurowanie dodatkowych, dedykowanych widoków (dashboardów), które będą gromadziły pożądane zestawienia w formie wykresów.

5.1 Traceability Report

Często jeszcze przed uruchomieniem testów – lub już w trakcie ich trwania – konieczna jest weryfikacja, czy zaplanowane działania na pewno zgadzają się z wymaganiami klienta/projektu. Traceability Report pokazuje wprowadzone wymagania, testy i defekty, gromadząc dane w formie grafów, które dobrze oddają powiązania pomiędzy czynnościami. Dzięki temu łatwo jest zidentyfikować ewentualne braki i ocenić „gotowość” testów do uruchomienia.

Tracebility Reportt in Xray, Jira and Xray, Testing in Jira and Xray, Transition Technologies PSC, Atlassian Partner

Traceability Report, źródło: Xray Ebook „How to measure and report quality metrics”

5.2 Overall Requirement Coverage Report

Estymacja czasu do zakończenia testów jest możliwa dzięki „Overall Requirement Coverage Report”, który gromadzi dane związane z postępem testów – rzut oka na ten raport wystarczy, żeby ocenić czy produkt jest gotowy do wydania. Dzięki temu modułowi możliwe jest sprawdzenie statusów testów per sprint i weryfikacja, które obszary testowania wymagają poprawy; Overall Requirement Coverage Report umożliwia zawężenie zakresu testów do sprawdzenia poprzez wybranie konkretnych wymagań  (requirement issues)/ user stories /nadrzędnych zadań (epics)/ ), czy przez użycie bardziej zaawansowanego filtrowania JQL.

 • Pomaga oszacować czas do wydania produktu lub poszczególnych jego części.
 • Ułatwia identyfikację obszarów wymagających poprawy.
 • Daje QA Managerom wgląd do postępów testowania.
 • Umożliwia przekazanie informacji na temat bieżących statusów testów, zespołowi programistów tak, aby wszyscy mieli aktualne informacje.

Overall Requirement Coverage Report Xray Jira, testing in Jira, Jira solution, Transition Technologies PSC

Overall Requirement Coverage Report, źródło: Xray Ebook „How to measure and report quality metrics”

5.3 Historical Requirement Coverage

Kolejnym sposobem na sprawdzenie postępów pracy jest skorzystanie z modułu „Historical Requirement Coverage” – jest to funkcjonalność stworzona dla Test Managerów, Product Managerów, Project Managerów oraz osób po stronie klienta, które są zaangażowane w wydanie aplikacji i chcą mieć wgląd do przebiegu pracy. Historical Requirement Coverage przedstawia statusy poszczególnych testów w pożądanym zakresie czasu – możliwe jest więc prześledzenie całej ścieżki od początku trwania projektu lub wybranie np. ostatniego miesiąca; raport bardzo dobrze obrazuje postępy testowania i pomaga przeanalizować cały zakres działań oraz oszacować, czy praca zostanie wykonana w przyjętym terminie.

 • Generuje informacje, które stanowią dowód zakończenia testów.
 • Może posłużyć jako dokument, przedstawiający postęp pracy nad wydaniem.
 • Świetnie sprawdza się w firmach, które wykonują testowanie/development dla podmiotów zewnętrznych.

Historical Requirement Coverage in Xray, Jira and Xray, testing in Xray, Xray and Jira, Transition Technologies PSC, Jira solution, Atlassian Partner

Historical Requirement Coverage, źródło: Xray Ebook „How to measure and report quality metrics”

5.4 Test Plans Report

Test Plans Report jest powiązany z modułem Test Plan i daje obraz postępów wszystkich testów, które są w nim (Test Plan) zgromadzone – wyświetla ile testów posiada jaki status w czytelnej tabeli; pozwala oszacować zaawansowanie działań przed wydaniem produktu; daje także jasny obraz defektów, które pojawiają się w raporcie w czasie rzeczywistym. Z Test Plans Report można przejść bezpośrednio do opisanego defektu i sprawdzić jego status.

*Jeśli test się nie powiedzie, tester tworzy zgłoszenie błędu w Jira, dzięki czemu programiści mogą sprawdzić gdzie wystąpił defekt.

Dzięki Test Plans Report można dokonać analizy testów ze względu na wersję/ sprint / wybraną etykietę (label)/ status/ komponenty. Można też wybrać przedział czasu, w obrębie którego program ma wyświetlić dane (określając start date oraz end date).

Test Plan Report in Xray and Jira, Transition Technologies PSC, Atlassian Partner, testing in Jira, Jira solution

Test Plan Report, źródło: Xray Ebook „How to measure and report quality metrics”

5.5 Test Executions Report

Test Executions Report agreguje wszystkie wykonania testów w kontekście planów testów; daje wgląd w to, które testy się nie powiodły i wymagają ponownego uruchomienia; pokazuje także postęp trwających testów oraz ich stopień powodzenia (success rate). Użytkownik może wygenerować raport, wybierając tylko interesujące go typy testów.

*Dla testu, który się nie powiódł można z poziomu Test Executions utworzyć i uruchomić nowy test zamiast zmieniać jego status.

Dzięki widokowi w Test Executions Report można:

 • Sprawdzić postęp testów.
 • Określić czas spędzony na wykonaniu testów.
 • Zmierzyć postęp testów – raport pokazuje procentową wartość ukończenia testów.
 • Zidentyfikować i wyeliminować wąskie gardła procesu.

Test Execution Report in Xray, Xray and Jira, Testing in Jira with Xray, Transition Technologies PSC, Atlassian partner

Test Executions Report, źródło: Xray Ebook „How to measure and report quality metrics”

5.6 Indywidualnie konfigurowane dashboardy

Rozwiązania Atlassian cechują się wysoką elastycznością i możliwością zaawansowanych konfiguracji. Xray jest natywną aplikacją dla systemu Jira Software i oprócz funkcjonalności typowych dla zarządzania testami, oferuje także dodatkowe ułatwienia jeśli chodzi o tworzenie dashboardów. Każdy użytkownik – tester, programista czy Project Manager – zaangażowany w proces testowania, może posiadać swój własny dashboard, który będzie odpowiadał jego potrzebom – np. przedstawiając wszystkie zadania (Jira tasks), nad którymi dana osoba pracuje oraz te, które ma zaplanowane do wykonania. Project Manager może z kolei zyskać widok pokazujący pracę zespołów i informacje o postępach testowania w czasie rzeczywistym. Ustawienie swojego dashboardu ułatwiają dostępne widgety (np. Test Evolution Gadget, który pokazuje które testy się powiodły, a które nie).

Nasi specjaliści doradzą Państwu jakie dashboardy sprawdzą się w codziennej pracy dla poszczególnych zespołów i skonfigurują widoki tak, aby odpowiadały wszystkim potrzebom.

Dasboards in Xray and Jira, testing in Jira, testing in Xray, Transition Technologies PSC, Atlassian Partner

Dashboard example, źródło: Xray Ebook „How to measure and report quality metrics”

Platforma do testów automatycznych Jira +Xray+… korzyści:

 • Łatwa instalacja i konfiguracja, jeśli firma korzysta już z systemu Jira Software.
 • Szybkie i wydajne zarządzanie testami.
 • Scentralizowane zarządzanie testami.
 • Automatycznie generowane wyniki i raporty.
 • Sesje testowe wykonywane automatycznie lub zgodnie z harmonogramem.
 • Wykorzystanie CI/CD w realizacji testów.

Dlaczego warto podjąć z nami współpracę?

Platforma do zarządzania testami automatycznymi to rozbudowane środowisko, które dostosowujemy do potrzeb klientów. Posiadamy wykwalifikowane zespoły, które mają doświadczenie we wdrożeniach tego rozwiązania. Pracę rozpoczynamy od analizy potrzeb oraz wymagań tak, aby odpowiednio dopasować poszczególne komponenty ekosystemu do wymagań firmy.

Jeśli w trakcie czytania opisu platformy do zarządzania testami automatycznymi, pojawiły się jakiekolwiek pytania – zapraszamy do kontaktu. Zadaniem niniejszego artykułu jest zaprezentowanie najważniejszych elementów, cech oraz zalet platformy zbudowanej z narzędzi Jira Software + Xray + (…). Podczas rozmowy chętnie omówimy różne możliwości, wyjaśnimy pojawiające się wątpliwości i wspólnie znajdziemy najbardziej optymalny zestaw narzędzi, które spełnią potrzeby firmy. Mogą Państwo polegać na doświadczeniu oraz wiedzy ekspertów TT PSC.

 

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

W przypadku naruszenia Regulaminu Twój wpis zostanie usunięty.

  _Wszystkie wpisy z tej kategorii

  Jak zwiększyć efektywność produkcji bez inwestycji w park maszynowy?

  Nie musisz wymieniać maszyn na nowe, aby Twoja produkcja stała się bardziej "inteligentna" oraz wydajniejsza. Twój park maszynowy jest kopalnią danych, a kluczem…
  Czytaj dalej

  Wskaźnik OEE: czy twoja firma wpada w pułapkę manipulacji?

  Jeśli wydaje Ci się, że o liczeniu OEE wiesz już wszystko, a Twoja fabryka utrzymuje się wśród najlepszych 10% to... masz rację -…
  Czytaj dalej

  Podejśćie Cloud Native: Modernizować istniejące czy budować od podstaw natywne aplikacje chmurowe?

  Czym są aplikacje wie chyba każdy. A jak jest z pojęciem Cloud Native? Być może każdy, no prawie każdy, coś słyszał i będzie…
  Czytaj dalej

  Onboarding pracownika w systemie Jira i Confluence

  Digitalizacja onboardingu, czyli przeniesienie czynności do systemu IT pozwala na uporządkowane, przejrzyste działania, do których wgląd ma zespół HR, kierownictwo i dział administracji.…
  Czytaj dalej

  Płynne Zarządzanie Incydentami - CMDB kluczowym narzędziem w tworzeniu sprawnego i odpornego środowiska IT

  W świecie technologii informacyjnych, pełna widoczność infrastruktury IT staje się niezbędna dla szybkiego reagowania na incydenty. CMDB (Configuration Management Database) pełni rolę centralnej…
  Czytaj dalej

  Zrównoważone projektowanie w cyklu życia produktu - Green Innovation Insights

  Projektowanie z myślą o zrównoważonym cyklu życia to nie tylko koncepcja, ale konieczność w dzisiejszym świadomym ekologicznie świecie. Przyjmując praktyki zgodne z dyrektywą…
  Czytaj dalej

  7 sposobów jak widoczność danych zwiększa efektywność produkcji

  XXI wiek to czas kiedy dane odgrywają coraz większą rolę, a trend ten zauważalny jest również w branży produkcyjnej. Gromadzenie ich to jednak…
  Czytaj dalej

  PLM i projektowanie modułowe: korzyści z wdrożenia zarządzania wariantami

  Odkryj, jak zarządzanie wariantami rewolucjonizuje projektowanie produktów w PLM. Nasz najnowszy artykuł zgłębia, w jaki sposób modułowe podejście do projektowania i produkcji może…
  Czytaj dalej

  Third Party QA Testing z Xray

  Zatrudnianie zewnętrznych zespołów QA do weryfikacji produktu stało się powszechną praktyką – dowiedz się czym jest usługa Third Party QA Testing i jak…
  Czytaj dalej

  ITSM: Najczęstsze wyzwania podczas wdrożenia

  Poznaj 6 najczęstszych wyzwań wdrożenia ITSM oraz wskazówki, dzięki którym z powodzeniem stawisz im czoła. W artykule znajdziesz link do podcastu, zapraszam!
  Czytaj dalej

  ITSM: zarządzanie incydentem i zarządzanie zmianą. Dlaczego ważna jest synergia tych procesów?

  Z artykułu dowiesz się, dlaczego zarządzanie zmianami i zarządzanie incydentami to nierozłączne procesy. Poznasz przykłady, dzięki którym szybko zrozumiesz, dlaczego komunikacja, współpraca i…
  Czytaj dalej

  Zarządzanie środkami trwałymi i bazą konfiguracji – rola Asset Managera

  Zarządzanie środkami trwałymi (asset management) i baza konfiguracji (CMDB) to kolejne obszary, które omawiamy w ramach cyklu związanego z rozwiązaniem ITSM. Z poprzednich…
  Czytaj dalej

  Czy Edge to nowa chmura?

  Wiele organizacji, które przyjęły chmurę, traktuje Edge jako naturalne rozszerzenie swoich rozwiązań opartych na niej. Z drugiej strony, te firmy, które są na…
  Czytaj dalej

  Od Javy do Go – skalowanie kompetencji w zespole Software Development Center

  Eksperci Transition Technologies PSC opowiadają o inicjatywie "Akademia Go" i korzyściach z nauki języka programowania Go w dostarczaniu wydajnych rozwiązań klientom. Dowiedz się,…
  Czytaj dalej

  Obliczenia kwantowe: Kot Schrödingera zadomowił się w chmurze

  Zapnij pasy i dołącz  do mnie w podróży do świata, w którym kot może być zarówno martwy, jak i żywy, a cząsteczka może…
  Czytaj dalej

  Optymalizuj zapasy i oszczędzaj dzięki trafnemu prognozowaniu popytu w handlu detalicznym

  Odkryj, dlaczego prognozowanie popytu jest kluczowym elementem w handlu detalicznym. Tradycyjne metody mają swoje ograniczenia w erze cyfrowej transformacji, ale nowoczesne rozwiązania oparte…
  Czytaj dalej

  ITSM: Analiza biznesowa. 4. Najczęściej spotykane wyzwania 

  Poznaj najczęstsze wyzwania, z którymi spotykam się podczas analizy biznesowej – zarówno w kontekście ITSM, jak i innych rekomendowanych rozwiązań do obsługi procesów…
  Czytaj dalej

  Proces budowy usługi w ITSM

  ITSM to rozwiązanie wspierające zarządzanie usługami – wymaga więc określenia usług, które ma obsługiwać. Z tego artykułu dowiesz się jak stworzyć usługę: w…
  Czytaj dalej

  W jaki sposób sztuczna inteligencja wpłynie na prognozowanie popytu w łańcuchu dostaw?

  Sprawdź, jak sztuczna inteligencja rewolucjonizuje zarządzanie łańcuchem dostaw, poprawiając prognozowanie popytu i efektywność operacji. Kliknij, aby dowiedzieć się więcej.
  Czytaj dalej

  Tworzenie katalogu usług w systemie ITSM  

  Znajdziesz tutaj wskazówki i spostrzeżenia na temat budowania oraz prowadzenia katalogu usług w środowisku ITSM. Dowiesz się także, dlaczego i jak katalog usług…
  Czytaj dalej

  Wprowadzenie do ITSM: pojęcia, które musisz znać rozmawiając o rozwiązaniu IT Service Management 

  Poznaj najważniejsze pojęcia i skróty, bez których rozmowa o rozwiązaniu  IT Service Management lub Enterprise Service Management nie będzie możliwa. Zrozum branżowe określenia,…
  Czytaj dalej

  Czym jest ITSM? Wprowadzenie do systemu typu IT Service Management

  Czym jest ITSM? Jakie są cechy szczególne tej klasy systemu informatycznego? W jakich obszarach jest wykorzystywany i w jaki sposób może zoptymalizować codzienną…
  Czytaj dalej

  Czy chmura hybrydowa i multi-cloud obronią Cię przed vendor lock-in? Czy rzeczywiście musisz się tego wystrzegać?

  Uzależnienie od dostawcy (vendor lock-in), to pojęcie nad wyraz często łączone z branżą IT, a w ostatnich latach szczególnie z chmurą obliczeniową, chociaż…
  Czytaj dalej

  (r)Ewolucja w zarządzaniu danymi produkcyjnymi. Platformy danych w chmurze

  Platformy danych oparte na chmurze stają się przełomem w zarządzaniu danymi produkcyjnymi. W przeszłości firmy zmagały się z zarządzaniem ogromnymi ilościami danych generowanych przez…
  Czytaj dalej

  Jak technologia AR wspiera osiągnięcie zrównoważonej produkcji poprzez usprawnienie kontroli jakości

  Rozszerzona rzeczywistość (Augmented Reality, AR) usprawnia branżę produkcyjną na wiele sposobów. Jedną z istotnych korzyści jest to, że pozwala na wizualizację i interakcję…
  Czytaj dalej

  Jak AI Data Discovery pomaga firmom produkcyjnym?

  Odkryj przyszłość przemysłu produkcyjnego dzięki usłudze AI Data Discovery i chmurze! Poznaj, jak te technologie i usługi eliminują straty i zwiększają efektywność branży…
  Czytaj dalej

  Zarządzanie projektami w Jira Cloud i Structure oraz Structure.Gantt

  Wśród aplikacji do zarządzania projektami można znaleźć proste narzędzia, które odpowiadają na pojedyncze potrzeby pracownika, a także kompleksowe środowiska do zarządzania całym portfelem…
  Czytaj dalej

  5 kroków do zwiększenia efektywności energetycznej w firmie produkcyjnej

  Według Niemieckiego Federalnego Urzędu Statystycznego zużycie energii przez przemysł do produkcji towarów w latach 1995-2019 prawie się nie zmieniło. W 2019 roku wyniosło…
  Czytaj dalej

  Migracja do chmury i modernizacja aplikacji Airline Rewards: mapowanie wymagań architektury

  W tym artykule przeprowadzę Cię przez kroki, wybory techniczne i kompromisy związane z migracją i modernizacją aplikacji do chmury publicznej, kładąc nacisk na…
  Czytaj dalej

  Jak właściwie rozumieć chmurę publiczną w 2023? I dlaczego jest to takie trudne?

  Chmura ciągle się zmienia i ewoluuje. To co widzimy dziś, to nie to samo było wczoraj i nie to samo co będzie jutro.…
  Czytaj dalej

  Przyspieszenie wdrożenia koncepcji Przemysłu 4.0

  Cyfrowa transformacja i podążanie w kierunku idei Przemysłu 4.0 oraz Inteligentnej Fabryki (w AWS) nie należą do łatwych. Najczęstsze przeszkody to utknięcie na…
  Czytaj dalej

  5 sposobów na redukcję kosztów energii w przemyśle

  Koszt energii elektrycznej – bardzo często pomijany bądź akceptowany taki, jaki jest z uwagi na to, że jest integralną częścią produkcji. W czasach…
  Czytaj dalej

  Jak zbliżyć się do Przemysłu 4.0?

  Rozwijaj biznes dzięki cyfrowej transformacji. Zmiany obejmują także komunikację i przygotowanie pracowników – bez ich poparcia i zaangażowania, wdrożenie będzie znacznie trudniejsze. Sprawdź,…
  Czytaj dalej

  Energy Advisor dla produkcji - oszczędność energii dla przemysłu

  Rachunki za zużycie energii od wielu lat są przedmiotem zainteresowania praktycznie wszystkich dziedzin przemysłu, a obecna sytuacja na świecie jest czynnikiem zwiększającym zapotrzebowanie…
  Czytaj dalej

  Jak wdrożyć założenia Przemysłu 4.0 mądrzej, szybciej i łatwiej?

  Pojęciem związanym z Przemysłem 4.0 jest Smart Factory - inaczej mówiąc "inteligentna fabryka". Ten typ fabryki oparty jest na zintegrowanych systemach przy wykorzystaniu…
  Czytaj dalej

  Chmura napędza cyfrową transformację

  Chmura coraz częściej stanowi kluczowy aspekt powodzenia procesu transformacji cyfrowej. Rozmowa z Christianem Thiem, starszym analitykiem biznesowym w TT PSC Germany GmbH, dostarczy…
  Czytaj dalej

  5 kroków do udanego wdrożenia analityki przemysłowej – etap w transformacji cyfrowej przedsiębiorstwa

  Cyfrowa transformacja dzieje się na naszych oczach. Aby dotrzymać kroku konkurencji, coraz więcej firm produkcyjnych stosuje nowoczesne technologie i odchodzi od tradycyjnego podejścia…
  Czytaj dalej

  Śladami Digital Thread

  Digital Thread zapewnia ponadsystemową przejrzystość danych i informacji w całym cyklu życia produktu. Łączenie w sieć wszystkich systemów biorących udział w projekcie.
  Czytaj dalej

  Migracja Jira Server do Jira Cloud

  Atlassian po 20 latach od wejścia na rynek IT, nadal plasuje się w czołówce dostawców oprogramowania dla firm – od aplikacji do zarządzania…
  Czytaj dalej

  Zarządzanie cyklem życia produktu (PLM) – czym jest i dlaczego ma kluczowe znaczenie dla sukcesu firmy produkcyjnej

  Zarządzenie cyklem życia produktu (PLM) nie jest koncepcją nową, w rzeczywistości istnieje od czasu, kiedy ludzie zaczęli wytwarzać rzeczy. Jednakże dzisiaj PLM nabiera…
  Czytaj dalej

  Confluence + Linchpin. Nowoczesny i funkcjonalny Intranet dla firm

  Intranet usprawnia komunikację, integruje i daje poczucie przynależności. Oprócz zalet czysto praktycznych posiada więc szereg atutów o wymiarze społecznym („social intranet” to z…
  Czytaj dalej

  System dla zespołu HR – rekrutacja pracowników w środowisku Jira i Confluence

  Systemy elektronicznej rekrutacji i sprawdzone narzędzia rekrutacyjne są coraz częściej poszukiwane przez profesjonalne firmy rekrutacyjne oraz przedsiębiorstwa, które chcą usprawnić proces zatrudniania nowych…
  Czytaj dalej

  Asset Management w Jira Service Management

  Asset Management oznacza „zarządzanie aktywami” i często jest kojarzony z zarządzaniem aktywami finansowymi; może natomiast odnosić się także do zarządzania dowolnymi środkami trwałymi…
  Czytaj dalej

  Migracja z Creo Elements/Direct Model Manager do PTC Windchill – fanaberia czy konieczność?

  Zarządzanie cyklem życia produktu nigdy nie było tak ważne, jak teraz, w coraz bardziej zmieniającym się świecie. Dziś nie wystarczy już świetny pomysł,…
  Czytaj dalej

  Dlaczego nie warto oszczędzać na testowaniu oprogramowania PLM?

  Większość nowoczesnych firm produkcyjnych korzysta z systemów PLM do dokumentowania danych produktowych i zarządzania nimi. Systemy PLM wspierają wiele kluczowych operacji w firmie:…
  Czytaj dalej

  Outsourcing programistów – elastyczny sposób skalowania zespołu IT

  Outsourcing zewnętrznego programisty zwiększa możliwości Twojego zespołu. Dodatkowy specjalista jest wsparciem w realizacji codzienny zadań i dotrzymywaniu deadline’ów. Jego obecność pozwala zwiększyć produktywność…
  Czytaj dalej

  Jak uchronić się przed phishingiem, wykorzystując autentyfikację?

  Żyjemy w epoce danych, co oznacza, że w świecie, w którym funkcjonujemy, są one cenniejsze niż pieniądze. Kradzież tożsamości i utrata istotnych danych…
  Czytaj dalej

  IT Service Management dla firm. Service desk z certyfikatem ITIL

  Czym różni się „service desk” od helpdesku; jakie funkcjonalności posiada zaawansowane narzędzie tego rodzaju i jakimi kryteriami kierować się podczas wyboru systemu ITSM…
  Czytaj dalej

  Dlaczego warto używać Azure Cloud dla rozwiązań IoT

  Cyfrowa transformacja zmienia sposób, w jaki połączone są produkty, aktywa, dane i operacje, aby dostarczyć biznesową wartość dla klientów. Przekształcenie danych cyfrowych na…
  Czytaj dalej

  Co musisz wiedzieć o serverless computing?

  Serverless cmputing nadal budzi sporo wątpliwości, szczególnie wśród tych środowisk, które właśnie zaczynają korzystanie z usług chmurowych lub dopiero planują migrację do chmury…
  Czytaj dalej

  6 błędnych przekonań na temat metodologii Scrum

  6 najczęstszych mitów i błędnych przekonań dotyczących scruma. Liczymy, że ich poznanie sprawi, że skutecznie ich unikniesz.
  Czytaj dalej

  Wizualizacja danych w IoT

  Jedną z niewątpliwych zalet rozwiązania, jakim jest Internet Rzeczy, jest możliwość gromadzenia i przetwarzania ogromnej liczby różnorodnych danych (np. wartość temperatury, liczba wyprodukowanych…
  Czytaj dalej

  Portal Klienta w Jira Service Management: zgłoszenia, automatyzacje, baza wiedzy, SLA

  Prosty w obsłudze, a jednocześnie zaawansowany od strony możliwości konfiguracyjnych Portal Klienta, to rozwiązanie dedykowane firmom, które potrzebują platformy pozwalającej klientom lub pracownikom…
  Czytaj dalej

  Scrum Guide 2020. 5 TOP zmian i ich wpływ na pracę zespołu

  Najnowsza aktualizacja wytycznych najpopularniejszego frameworka agile czyli Scrum Guide. Najważniejsze zmiany wprowadzone przez aktualizację Scrum Guide 2020 oraz ocena ich wpływu na codzienną…
  Czytaj dalej

  Skalowanie Horyzontalne w ThingWorx 9

  Skalowalność w aplikacjach webowych stała się standardem. Pojedynczy serwer nie poradzi sobie z rosnącą ilością podłączonych do Internetu urządzeń. Skalowalność to charakterystyka systemu,…
  Czytaj dalej

  Czym jest DevOps as a service i czemu warto z tego skorzystać?

  Oszczędność, skrócenie czasu wdrażania zmian oraz weryfikowanie ich poprawności – to tylko kilka przykładowych korzyści, których gwarantem jest DevOps. Ta innowacyjna metodologia wprowadziła…
  Czytaj dalej

  Zarządzanie zmianą w Windchill PDMLink – zoptymalizowane procesy gwarancją łatwych zmian produktowych

  Na proces rozwoju produktu składa się wiele etapów, które bywają skomplikowane, czasochłonne i niezbyt dobrze sprecyzowane. Często zdarza się, że firmy mają trudności…
  Czytaj dalej

  High Availability w aplikacjach IoT

  Współczesne serwisy internetowe odpowiadają na miliony zapytań użytkowników. Wszystkie one działają w środowiskach klastrowych. Obsługa wielu zapytań wymaga znacznych zasobów, takich jak czas…
  Czytaj dalej

  DevForge 2021, w nowej odsłonie - ONLINE

  Ze względów bezpieczeństwa, DevForge 2020 nie mógł się odbyć zgodnie z planem, ale nic straconego. Wracamy 27 stycznia 2021 z konferencją on-line!
  Czytaj dalej

  Najciekawsze funkcjonalności, jakie zapewnia najnowsza wersja systemu PLM – Windchill 12

  Windchill to sztandarowe oprogramowanie Product Lifecycle Management autorstwa firmy PTC, które w tym roku doczekało się najnowszej wersji – Windchill 12. Od dawna zapowiadana…
  Czytaj dalej

  9 powodów, dla których powinno się wykorzystywać chmurę w prowadzeniu biznesu

  Zgodnie z raportem firmy RightScale „2019 State of the Cloud Report from Flexera”, aż 94% firm używa chmury. To nie przypadek, że tyle…
  Czytaj dalej

  IoT Hub Connector dla ThingWorx – Połączenie ThingWorx z Chmurą Azure

  Thingworx IoT Hub Connector jest mostem, który łączy platformę Thingworx z chmurą Azure (a dokładniej z Azure IoT Hub). Zapewnia on bezpieczną (opartą…
  Czytaj dalej

  Jira Service Desk zmienia się w Jira Service Management. Nowa nazwa, więcej możliwości

  Rok 2020, a zwłaszcza jego koniec, to czas zmian ogłaszanych przed producenta oprogramowania Jira. Niedawno dowiedzieliśmy się o nowych warunkach związanych z licencjonowaniem…
  Czytaj dalej

  Czym jest AIoT? Artificial Intelligence of Things w Przemyśle 4.0 

  Synergia, tak można określić to naturalne połączenie technologii, które znacząco wpłynie na wygląd przyszłości produkcyjnej. Ostatnimi czasy coraz większą popularność zyskuje, obok Internetu Rzeczy (IoT), sztuczna inteligencja…
  Czytaj dalej

  Jira Cloud vs Jira Server

  Czym charakteryzuje się Jira Cloud, a czego nie ma Jira Server? Jakie posiada zalety, na jakie funkcjonalności warto zwrócić uwagę i czy rozliczenie…
  Czytaj dalej

  Windchill PLM: "z pudełka", konfigurowany, czy dostosowany?

  Producenci oprogramowania do zarządzania cyklem życia produktu (ang. Product Lifecycle Management, PLM) obiecują, że ich systemy okażą się tak wspaniałe, że będą mogły…
  Czytaj dalej

  Co nowego w ThingWorx 9.0?

  Tegoroczny Liveworx, ze względu na globalną sytuację wywołaną przez pandemię COVID-19, wyjątkowo odbywał się wyłącznie w wersji on-line. Już pierwszego dnia zapowiedziano wypuszczenie…
  Czytaj dalej

  Zarządzanie danymi multi-CAD w środowisku PLM

  Techniki komputerowego wspomagania CAD (ang. Computer Aided Design) od wielu lat są nierozerwalnie związane z bardzo dynamicznym rozwojem przemysłu, a z każdą kolejną…
  Czytaj dalej

  BigPicture 8.0 – nowa, lepsza wersja dodatku PMO do systemu Jira Software

  Wielkimi krokami zbliża się premiera nowej odsłony dodatku do zarządzania projektami i budowania PMO w Jira, aplikacji BigPicture by SoftwarePlant. Jakie zmiany przyniesie?…
  Czytaj dalej

  Jak Augmented Reality rozwiązuje problemy branży logistycznej?

  Nowoczesne technologie zaczynają dotykać dosłownie każdej branży. I choć większość działań związanych z Augmented Reality (AR) w przemyśle dopiero raczkuje, to z własnego…
  Czytaj dalej

  8 kluczowych możliwości systemu PTC Windchill 11, które pomogą wzmocnić wartość biznesową przedsiębiorstwa

  Zmiany w sektorze produkcyjnym zachodzą dziś szybciej niż kiedykolwiek wcześniej. Rosnąca wieloaspektowość procesów wiąże się z utrzymaniem efektywności operacyjnej oraz wysokiego poziomu jakości.…
  Czytaj dalej

  Agile. Wszystko co musisz wiedzieć o metodyce zwinnej

  Czym właściwie jest agile? Jak to się wszystko zaczęło? Jakie zasady charakteryzują tę metodykę działania, czym różni się ona od podejścia tradycyjnego i…
  Czytaj dalej

  Jak zacząć przygodę z Azure i przygotować się do certyfikacji AZ-900

  Zapotrzebowanie na specjalistów w obszarze Cloud stale rośnie. Jak zdobyć szeroki zakres kompetencji i szybko odnaleźć się w temacie chmury? Najlepiej zacząć od…
  Czytaj dalej

  WCAG 2.1 – na co powinieneś zwrócić uwagę?

  Wyobraź sobie, że jesteś osobą niewidomą lub słabowidzącą i chciałbyś/chciałabyś zalogować się do własnego konta bankowego poprzez stronę internetową lub aplikacje mobilną. Wpisujesz…
  Czytaj dalej

  Machine Learning & ThingWorx vs COVID-19

  Rozwój sztucznej inteligencji, a wraz z nią uczenia maszynowego nabrał w ostatnich latach dużego rozpędu. Ciągłe dążenie do zwiększenia mocy obliczeniowej komputerów dało…
  Czytaj dalej

  Jak TT PSC zaczęło zarządzać przepływem pracowników i powierzchnią biurową w trzy dni?

  W ostatnich miesiącach w zasadzie każda organizacja musiała postawić sobie co najmniej kilka oczywistych wydawałoby się, jednak niezwykle istotnych w nowej sytuacji pytań.…
  Czytaj dalej

  Dostępność w sieci zgodna z WCAG i jej wpływ na wizerunek firmy

  Coraz więcej aktywności z zakresu PR i marketingu przenosi sie obecnie do internetu. To zatem dobry moment na dokładną analizę działań prowadzonych w…
  Czytaj dalej

  Jak Jira i Confluence pomagają w zbudowaniu Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji?

  Przełom czerwca i lipca 2019 był dla nas intensywny. Ze względu na coraz bardziej dynamiczny rozwój spółek w Grupie Kapitałowej TT, stopniowo stawało…
  Czytaj dalej

  Podpis elektroniczny – w jaki sposób rozwiązuje współczesne problemy firm?

  Wzrost popularności podpisów elektronicznych nabrał tempa – prognozuje się, że rynek tego typu rozwiązań będzie rósł średnio o ponad 20% rocznie osiągając wartość…
  Czytaj dalej

  Sieć 5G kluczem do Przemysłowego Internetu Rzeczy

  Przemysłowy Internet Rzeczy zmienia dziś nasze spojrzenie na klasyczne pojęcie produkcji. Największe koncerny wytwórcze chętnie sięgają po rozwiązania technologiczne, które usprawniają i zwiększają…
  Czytaj dalej

  WCAG, czyli dlaczego warto mieć dostępną stronę internetową i aplikację mobilną

  Zastanawiałeś się kiedyś, jak korzystają ze stron internetowych osoby niewidome i niepełnosprawne? Standardowe czynności, które wykonujemy na co dzień w Internecie, są dla…
  Czytaj dalej

  Chmura na czas kryzysu, czyli jak usprawnić pracę w swojej firmie

  Świat, który znaliśmy przez ostatnie lata mocno się zmienia. Wymusza na nas zmianę przyzwyczajeń, a także sposobów w jaki pracujemy i realizujemy nasze…
  Czytaj dalej

  Podsumowanie 2019 i perspektywy rozwoju w nietypowych okolicznościach

  Intensywny rozwój, stale rosnący zespół specjalistów, nowe technologie, lokalizacje (także poza Polską) i globalni klienci oraz partnerzy- tak w skrócie moglibyśmy podsumować to, co…
  Czytaj dalej

  Dostępność w sieci, czyli co to jest WCAG?

  Dzisiejsze społeczeństwo jest mocno zinformatyzowane. Chcemy mieć dostęp do muzyki, książek, czy filmów gdziekolwiek jesteśmy, niezależnie od tego czy czekamy w poczekalni u…
  Czytaj dalej

  Koronawirus, a ciągłość produkcji – IoT i AR dla przemysłu

  Nagła epidemia koronawirusa SARS-CoV-2 i wywoływanej przez niego choroby COVID-19 wpłynęła na każdą sferę funkcjonowania współczesnego świata. Wywołane zagrożeniem epidemiologicznym ograniczenie przepływu ludzi, towarów i usług już negatywnie wpłynęło na ciągłość procesów produkcyjnych wielu branż, a każdy…
  Czytaj dalej

  Jakie programy do pracy zdalnej wybrać?

  Możliwość pracy z domu w czasie zagrożenia koronawirusem nie jest już przywilejem, a koniecznością. Pracownicy Transition Technologies PSC sprawnie przeszli na taki model…
  Czytaj dalej

  Jira Core – narzędzie do skutecznego zarządzania pracą i prowadzenia projektów dla zespołu marketingowego

  Dobry zespół marketingowy składa się z osób, które posiadają różne, uzupełniające się umiejętności; są to: specjaliści od contentu, SEO, kampanii płatnych, graficy, developerzy,…
  Czytaj dalej

  Jak zadbać o bezpieczeństwo aplikacji serverless w AWS?

  Konferencja AWS re:Invent 2019, podobnie jak jej poprzednie edycje, obfitowała w ciekawe wykłady typu breakout sessions, których celem było przybliżenie uczestnikom wybranego zagadnienia…
  Czytaj dalej

  Project Management Office w Twojej firmie

  Wy­cho­dzi­my na­prze­ciw pro­fe­sjo­nal­nym prak­ty­kom za­rzą­dza­nia pro­jek­ta­mi w pol­skich przed­się­bior­stwach, ofe­ru­jąc kom­plek­so­wą usłu­gę re­ali­za­cji PMO w śro­do­wi­sku na­rzę­dzi Atlas­sian. Oferujemy zestaw sprawdzonych narzędzi, które…
  Czytaj dalej

  Atlassian Summit 2020 – będziemy tam!

  Po dwuletniej przerwie wracamy na Atlassian Summit jako sponsorzy wydarzenia. Tomasz Pabich, Project Manager, przedstawi w Las Vegas prelekcję „The dos and don’ts…
  Czytaj dalej

  Jira jako system CRM

  Jira marki Atlassian to system znany na całym świecie; kojarzony głównie z rozwiązaniami dla zespołów programistycznych. Narzędzie to może być z powodzeniem wykorzystywane…
  Czytaj dalej

  DevForge 2020 – zaczynamy w Zielonej Górze i Łodzi!

  W ubiegłym roku w konferencjach DevForge organizowanych przez naszą firmę, wzięło udział ponad 200 osób zainteresowanych nowoczesnymi technologiami. Podkręcamy tempo i chcemy więcej!…
  Czytaj dalej

  Jak Internet Rzeczy zmienia branżę lotniczą?

  Internet Rzeczy stosowany jest w coraz szerszym zakresie, a z rozwiązań optymalizujących czy gromadzących informacje korzystają światowi giganci. Wszystko po to, aby usprawniać…
  Czytaj dalej

  Parametry SSM w automatyzacji AWS

  Jakiś czas temu zostałem zaangażowany w projekt, który miał dostarczyć Windchilla w sposób wysoko dostępny – w sumie nic nowego, klaster załatwia sprawę…
  Czytaj dalej

  Nowości w Javie

  W javie sporo się zmieniło. Od wydania najpopularniejszej jej wersji, czyli ósemki minęło już kilka dobrych lat. Cały czas wersja 8 jest tą,…
  Czytaj dalej

  Elektroniczny obieg dokumentów w systemie Jira

  Elektroniczny Obieg Dokumentów to podstawa digitalizacji procesów biznesowych. Zobacz, w jaki sposób możliwe jest przekazywanie oraz archiwizacja dokumentów w systemie Jira. Poznaj korzyści…
  Czytaj dalej

  Rozliczanie czasu pracy. Timesheets w systemie Jira

  Rozliczanie czasu pracy w Jira? Żaden problem! Jeśli Twoja firma korzysta z oprogramowania marki Atlassian, nie musisz inwestować w nowe rozwiązania – system…
  Czytaj dalej

  Program do rozliczania delegacji – Jira

  Rozliczanie delegacji krajowych i zagranicznych to proces, który firmy chcą przechodzić w możliwie jak najmniej skomplikowany oraz jak najbardziej zautomatyzowany sposób. Zespół TT…
  Czytaj dalej

  Zarządzanie urlopami w Jira. Poznaj możliwości aplikacji Vacation Manager

  Program do zarządzania urlopami, który jest prosty w obsłudze, nie wymaga dużych nakładów finansowych, a do tego pozwala przeprowadzić cały proces bez konieczności…
  Czytaj dalej

  Jak dotknęliśmy chmur – relacja z AWS re:invent 2019

  Udział w konferencji AWS re:Invent wymaga od uczestników, pomijając finansowanie, nieco zaangażowania i odrobiny samozaparcia. W naszym przypadku zakup wejściówek na konferencje w…
  Czytaj dalej

  Opinia: Magic Leap czy Hololens 1.5?

  Nowoczesna technologia ciągle się zmienia, a na świat przychodzą coraz to nowsze produkty, które rozwijają usługi czy efektywność pracy specjalistów. Od niedawna mamy…
  Czytaj dalej

  Najważniejsze nowości z AWS re:Invent 2019

  Ciekawi Cię jakie nowości zostały zaprezentowane na AWS re:Invent, ale nie masz czasu stale przeglądać doniesień z Vegas? Nie musisz już szukać. Specjalnie…
  Czytaj dalej

  Nearshoring – więcej możliwości dla Twojego biznesu

  Branża IT to jedna z najszybciej ewoluujących gałęzi biznesu. Nie tylko dzięki technologii, którą oferuje, ale też dzięki szerokiemu obszarowi usług, które jest…
  Czytaj dalej

  Jak szybko i skutecznie zbudować profesjonalny zespół programistyczny w kilku krokach – studium przypadku

  Obecne trendy w tworzeniu i dostarczaniu dedykowanego oprogramowania dla firm mocno poszły w kierunku modelu opartego o outsourcing. Jest to bardzo wygodne rozwiązanie,…
  Czytaj dalej

  Jak wykorzystać Talend Open Studio w branży medycznej?

  Wykorzystywanie nowoczesnych technologii w medycynie jest coraz powszechniejsze. Papierowe karty pacjentów wypadają z obiegu i zastępują je elektroniczne formy przechowywania danych. Proces digitalizacji…
  Czytaj dalej

  Atlassian Open 2019 – newsy i wrażenia

  Mocny nacisk na rozwiązania chmurowe, aktualizacje oraz nowości a także szerzenie idei bycia „open” – co działo się podczas Atlassian Open 2019 w…
  Czytaj dalej

  RealWear HMT-1 to lepsza przyszłość Twojej firmy

  Zastanawiasz się w jaki sposób można usprawnić większość procesów w Twojej firmie? Zlikwidować przestoje produkcyjne, zmniejszyć odległość pomiędzy Twoją firmą a potrzebnym na…
  Czytaj dalej

  Jak skutecznie przeprowadzić transformację cyfrową w swojej firmie?

  Transformacja cyfrowa coraz wyraźniej manifestuje swoja obecność w niemal każdym biznesie, co przekłada się na zmiany w stylu zarządzania i organizacji pracy. Oczywiście…
  Czytaj dalej

  Jak Internet Rzeczy rozwija przemysł motoryzacyjny?

  Nikogo nie zaskoczy stwierdzenie, że przemysł motoryzacyjny jest z natury innowacyjny. Samochody to maszyny, które historycznie zrewolucjonizowały wiele obszarów przemysłu, a dziś można…
  Czytaj dalej

  Czym jest chmura Amazon Web Services?

  Chmura obliczeniowa to jedna z najdynamiczniej rozwijających się technologii na świecie. Stopniowo wypiera tradycyjne rozwiązania serwerowe, zgarniając dla siebie coraz większą część rynku.…
  Czytaj dalej

  DevForge – kuźnia praktyków nowych technologii tym razem w Kielcach i Białymstoku

  Pamiętacie konferencję DevForge w Łodzi? To nie koniec! W październiku specjaliści TTPSC oraz zaproszeni prelegenci zewnętrzni, będą opowiadać o nowych technologiach także w…
  Czytaj dalej

  Jak Augmented Reality rewolucjonizuje technologie przemysłu produkcyjnego?

  Coraz więcej przedsiębiorców z różnych sektorów przemysłu, dostrzega korzyści, jakie może zaoferować im technologia Augmented Reality. Rozszerzona Rzeczywistość wspomaga wydajność procesów między innymi…
  Czytaj dalej

  Dlaczego serverless jest przyszłością aplikacji

  Co kilka lat, w świecie IT, pojawia się nowe, przełomowe rozwiązanie. Aktualnie, wszystkie oczy są skupione na Machine Learning(ML) oraz Sztucznej Inteligencji(AI). Wcześniej…
  Czytaj dalej

  Internet Rzeczy w branży logistycznej

  Wydawałoby się, że Internet Rzeczy jest dedykowany wyłącznie branży przemysłowej. Z nią jednak bardzo związane są transport oraz logistyka, które również mogą skorzystać…
  Czytaj dalej

  FIDO – bezpieczniej czy wygodniej?

  Od dawna intensywnie pracujemy nad stworzeniem skuteczniejszych oraz bezpieczniejszych sposobów identyfikacji użytkownika niż login i hasło. Wraz z rozwojem takich technologii jak czytniki…
  Czytaj dalej

  Czym ThingWorx różni się od Axeda i czy warto rozważyć zmianę?

  Odkąd PTC odzyskało ThingWorx w 2013, było jasne, że pionier parametrycznego CAD’a oraz jeden z liderów PLM chciał znacznie powiększyć ślad swojej obecności…
  Czytaj dalej

  DevOps – od trendu do standardu

  Idea DevOps pojawiła się w branży IT już w 2009 roku i od tego czasu systematycznie wkracza do światowych przedsiębiorstw jako sposób na…
  Czytaj dalej

  Jira Data Center – rozwiązanie, które nie zawodzi. Czym jest i dlaczego warto w nie zainwestować?

  Każda organizacja potrzebuje środowiska, w którym może osadzić swoje procesy oraz nimi zarządzać. Idealnym narzędziem jest do tego Jira oraz pozostałe produkty Atlassian.…
  Czytaj dalej

  Testy regresyjne – komu są potrzebne i po co je stosować?

  Dowiedz się co to są testy regresyjne, komu są potrzebne i dlaczego należy je stosować.
  Czytaj dalej

  Microsoft Mixed Reality Partner Program – jesteśmy w gronie wielkich tego świata!

  Transition Technologies PSC zdało certyfikację programu Microsoft Mixed Reality Partner, potwierdzając jednocześnie swoje umiejętności oraz doświadczenie w realizacji projektów, które tworzone są z…
  Czytaj dalej

  _Zostańmy w kontakcie

  Skontaktuj się