5
(4)

Project management office w Twojej firmie

Wy­cho­dzi­my na­prze­ciw pro­fe­sjo­nal­nym prak­ty­kom za­rzą­dza­nia pro­jek­ta­mi w pol­skich przed­się­bior­stwach, ofe­ru­jąc kom­plek­so­wą usłu­gę re­ali­za­cji PMO w śro­do­wi­sku na­rzę­dzi Atlas­sian. Oferujemy zestaw sprawdzonych narzędzi, które usprawniają procesy w firmach – konfigurujemy rozwiązania PMO zgodnie z potrzebami biznesu.

zmiany Atlassian migracja, rozwiazania osadzone w Jira

Najlepsze praktyki dla Twojego biznesu

Za­rzą­dza­nie port­fe­lem pro­jek­tów (PMO) to jedno z wielu roz­wią­zań, które po­mo­że­my wdro­żyć w Two­jej fir­mie. Dzię­ki na­rzę­dziom PMO zy­sku­jesz stan­da­ry­za­cję oraz po­zwa­lasz wy­pra­co­wać naj­lep­sze prak­ty­ki w Two­jej or­ga­ni­za­cji. Im­ple­men­ta­cja sys­te­mu daje moż­li­wość zauto­ma­ty­zo­wa­nia po­wta­rza­ją­cych się pro­ce­sów, za­pew­nia też od­po­wied­nią ko­mu­ni­ka­cję w ze­spo­le oraz kon­tro­lę re­ali­za­cji pro­jek­tów na każ­dym ich eta­pie.

Na­rzę­dzie PMO po­zwa­la szyb­ciej od­po­wie­dzieć na naj­waż­niej­sze py­ta­nia:

 • Czy pro­jek­ty są re­ali­zo­wa­ne ter­mi­no­wo?
 • Czy dys­po­nu­je­my od­po­wied­ni­mi za­so­ba­mi do re­ali­za­cji wy­zna­czo­nych pro­jek­tów?
 • Czy kie­ru­nek roz­wo­ju przed­się­bior­stwa jest wła­ści­wy?
 • Co mo­że­my robić le­piej?

Za­rzą­dza­nie port­fe­lem pro­jek­tów umoż­li­wia:

 • Pre­zen­ta­cję har­mo­no­gra­mu pro­jek­tów w po­sta­ci gra­ficz­nej.
 • Od­wzo­ro­wa­nie po­szcze­gól­nych eta­pów na wy­kre­sie Gantt’a.
 • Śle­dze­nie od­chy­leń od pier­wot­ne­go planu.
 • Wy­zna­cza­nie ścież­ki kry­tycz­nej.
 • Przy­pi­sy­wa­nie ról pro­jek­to­wych.
 • Przy­pi­sy­wa­nie kon­kret­nych zadań do człon­ków ze­spo­łu.
 • Prze­glą­da­nie ob­cią­że­nia za­so­bów w ra­mach ze­spo­łu oraz or­ga­ni­za­cji.
 • Ogra­ni­cze­nie do­stę­pu do edy­cji oraz wy­świe­tla­nia in­for­ma­cji pro­jek­to­wych.
 • Ra­por­to­wa­nie pa­ra­me­trów pro­jek­tu.
 • Fil­tro­wa­nie eta­pów pro­jek­tu tylko do naj­waż­niej­szych.

rozliczanie czasu pracy, timesheets, Jira PMO w Jira, PMO Atlassian, rozwiązania IT dla firm, zarządzenie projektami w jira, zarządzanie projektami program,

Wdrożenie PMO w firmie, krok po kroku:

Na­szym celem jest nie tylko za­de­mon­stro­wa­nie dzia­ła­nia sa­mych na­rzę­dzi, ale przede wszyst­kim zna­le­zie­nie roz­wią­za­nia, które naj­le­piej wy­ko­rzy­stu­je moż­li­wo­ści apli­ka­cji w re­ali­za­cji po­trzeb i wy­ma­gań firm. Zespół TT PSC Atlassian wyznaje zasadę kompleksowego podejścia do klienta i dokładnego przygotowania się do stworzenia odpowiedniej oferty. Naszą pracę możemy podzielić na 3 podstawowe elementy:

 1. Przy­go­to­wa­nie do wdro­że­nia w po­sta­ci warsz­ta­tów z klien­tem.
 2. Re­ali­za­cja wdro­że­nia wspól­nie z ze­spo­łem pro­jek­to­wym po stro­nie klien­ta.
 3. Wspar­cie po­wdro­że­nio­we.
Przy­kła­do­wa ofer­ta TT PSC Atlas­sian obej­mu­je:
 • Etap 1
  Szkolenie i przygotowanie do wdrożenia
  Czas trwa­nia

  5 dni ro­bo­czych

  Za­kres

  Szko­le­nie z na­rzę­dzi oraz przy­go­to­wa­nie do wdro­że­nia w po­sta­ci warsz­ta­tów z klien­tem, opra­co­wa­nie do­sto­so­wa­ne­go do po­trzeb danej firmy planu wdro­że­nia uwzględ­nia­ją­ce­go pro­ce­du­ry, pro­ce­sy i obieg in­for­ma­cji w przed­się­bior­stwie oraz moż­li­wo­ści na­rzę­dzi i do­dat­ków. Usta­lo­ny tryb pracy i uży­wa­nia na­rzę­dzi jest prze­ka­zy­wa­ny klien­to­wi w po­sta­ci do­ku­men­ta­cji użyt­kow­ni­ka. Razem z klien­tem two­rzy­my pierw­szy har­mo­no­gram z od­po­wied­nią struk­tu­rą zadań, po­łą­czeń mię­dzy nimi oraz ze­spo­ła­mi.

 • Etap 2
  Wsparcie w trakcie pierwszych tygodni pracy z systemem
  Czas trwa­nia

  5 dni ro­bo­czych zdal­ne­go wspar­cia klien­ta, u któ­re­go wdro­ży­li­śmy wy­bra­ne na­rzę­dzia.

  Za­kres

  Nasi spe­cja­li­ści nad­zo­ru­ją pracę i po­ma­ga­ją, gdy po­ja­wi się ja­kie­kol­wiek py­ta­nie użyt­kow­ni­ków do­ty­czą­ce sys­te­mu. 5 dni zdal­ne­go wspar­cia można wy­ko­rzy­stać w do­wol­nym mo­men­cie, w ciągu 4 ty­go­dni od im­ple­men­ta­cji.  Wspie­ra­my klien­tów me­ry­to­rycz­nie w za­kre­sie uży­wa­nych na­rzę­dzi oraz im­ple­men­ta­cji no­wych sce­na­riu­szy, które nie po­ja­wi­ły się w trak­cie warsz­ta­tów. Gwa­ran­to­wa­na re­ak­cja w prze­cią­gu 1 dnia ro­bo­cze­go.

 • Etap 3
  Wsparcie powdrożeniowe
  Czas trwa­nia

  5 dni ro­bo­czych

  Za­kres

  Zdal­ne wspar­cie w dłuż­szym ter­mi­nie, do 3 mie­się­cy od za­koń­cze­nia etapu 2. Za­kres wspar­cia jest iden­tycz­ny jak w eta­pie 2, ale gwa­ran­to­wa­ny czas re­ak­cji wy­no­si 3 dni.

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 5 / 5. Vote count: 4

No votes so far! Be the first to rate this post.

Podziel się tym artykułem ze znajomymi!

PMO

Za­pew­nia­my wspar­cie na każ­dym z eta­pów:

 

 • Ana­li­za wy­ma­gań biz­ne­so­wych oraz funk­cjo­nal­nych
 • Wybór na­rzę­dzia
 • Ma­po­wa­nie we­wnętrz­nych pro­ce­sów
 • Testy
 • Im­ple­men­ta­cja
 • Szko­le­nia
 • Wspar­cie po­wdro­że­nio­we­
Skontaktuj się z nami:
atlassian@ttpsc.pl
Agata Banach, Customer Consultant, Transition Technologies PSC

Agata Banach

Customer Consultant for Business Solutions

Zobacz także:

BigPicture 8.0 – nowa, lepsza wersja dodatku PMO do systemu Jira Software

Zobacz więcej

Agile - wszystko co musisz wiedzieć o metodykach zwinnych

Zobacz więcej

Szkolenia zdalne i w siedzibie klienta: Jira +BigPicture

Zobacz więcej

To nie wszystko! heart icon

Wejdź na naszą nową stronę i dowiedz się więcej.

MATERIAŁY DO POBRANIA close button

Jeśli posiadasz system Jira, inne aplikacje Atlassian lub z Atlassian Marketplace w wersji Server:

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

Od 15.02.2022 producent nie rozwija już wersji serwerowych, nie można też zwiększyć/zmniejszyć ilości użytkowników posiadanych licencji serwerowych.