Czym jest CMDB?

CMDB, czyli Configuration Management Database, stanowi centralne repozytorium danych zawierające informacje o różnorodnych zasobach w organizacji. Te zasoby obejmują między innymi licencje, co skutkuje lepszą widocznością infrastruktury IT, umożliwiając pełną kontrolę nad nią. W CMDB gromadzone mogą być też szczegółowe informacje dotyczące sprzętu, oprogramowania, serwerów, sieci i połączeń, usług i aplikacji, procesów, zasobów ludzkich, zależności, relacji oraz listy usług dostępnych dla użytkowników. Warto podkreślić, że to, co uznaje się za wartościowe i istotne do monitorowania, przechowywania i śledzenia w CMDB, zależy od indywidualnych potrzeb i priorytetów danej organizacji. Brak jednej uniwersalnej metody definiowania tych zasobów pozwala organizacji swobodnie decydować, co jest dla niej istotne, minimalizując jednocześnie zajmowane miejsce w bazie danych poprzez eliminację zbędnych elementów.

A więc czym jest CMDB? CMDB, będąca swoistą „mapą skarbów” organizacji, jest kluczowym elementem składowym systemów ITSM. Wspieranie zarządzania incydentami to jeden z wielu obszarów (zarządzanie konfiguracją, zarządzanie problemami, zarządzanie zmianami), w których może pomóc sprawne zarządzanie bazą danych.

Czym jest zarządzanie incydentami?

Jest to proces identyfikacji, reakcji i rozwiązania incydentów w przypadku nieoczekiwanych sytuacji w organizacji – warto zadbać o planowanie zarządzania incydentem. Celem jest analiza przyczyn, minimalizacja negatywnych skutków i przywrócenie normalnego funkcjonowania jak najszybciej. W ramach tego procesu stosuje się procedury, odpowiednie narzędzie (np. narzędzia CMDB) i koordynację działań, aby skutecznie zarządzać sytuacją.

Dodatkowa grafika do artykułu "Płynne Zarządzanie Incydentami". Przedstawia holograficzny trójkąt ostrzegawczy, w tle jest męska dłoń.

Zarządzanie zasobami IT a efektywne Zarządzanie Incydentami

W erze cyfrowej, gdzie organizacje zdają się być nieustannie na styku z technologią, skuteczne zarządzanie incydentami staje się jednym z kluczowych elementów utrzymania płynności operacyjnej. Wraz z rosnącą złożonością infrastruktury IT, wykrywanie, diagnozowanie i reagowanie na incydenty staje się zadaniem coraz bardziej skomplikowanym. W odpowiedzi na to wyzwanie, narzędzia takie jak Configuration Management Database wnoszą znaczący wkład w usprawnienie procesów zarządzania incydentami.

Dzięki zintegrowanej wiedzy o zasobach, CMDB to nie tylko ułatwiona analiza przyczyn, ale także usprawiony proces rozwiązywania incydentów, co przekłada się na skrócenie czasu rozwiązania. W rezultacie, CMDB pomaga w optymalizacji zarządzania zasobami oraz wspiera efektywne zarządzanie incydentami, tworząc solidne fundamenty dla sprawnego funkcjonowania systemów informatycznych.

Wyzwania związane z CMDB

 • Rozrost organizacji i problem z kontrolą zasobów: Wraz z rozwojem organizacji staje się coraz trudniej utrzymać kontrolę nad zasobami. Tradycyjne narzędzia, takie jak arkusze kalkulacyjne, przestają wystarczać, co prowadzi do zamieszania w informacjach o tym, ile zasobów jest dostępnych i gdzie się znajdują.
 • Opóźnione rozwiązywanie incydentów: Brak natychmiastowego dostępu do kompleksowych informacji o zasobach sprawia, że identyfikacja i proces rozwiązywania incydentów staje się opóźniony, co może prowadzić do wydłużenia czasu trwania awarii i zaburzenia funkcjonowania procesów w organizacji.
 • Rozproszenie informacji w różnych systemach: Organizacje korzystają z różnych systemów IT, takich jak systemy finansowe, kadrowe itp. Mnogość tych systemów powoduje trudności w pozyskiwaniu jednolitego obrazu oraz brak możliwości skonsolidowania informacji z tych systemów w jedno źródło. Szukanie informacji w wielu systemach staje się uciążliwe i nieefektywne.
 • Trudności w optymalizacji procesów: Brak integracji między CMDB a procesami itil powoduje trudności w automatycznym przypisywaniu zgłoszeń do konkretnych zasobów, co może prowadzić do opóźnień i błędów w procesie postępowania.
 • Utrzymywanie aktualności bazy danych w CMDB: Brak skutecznych procesów utrzymania aktualności bazy danych w CMDB powoduje, że informacje o zasobach szybko się dezaktualizują, co stanowi wyzwanie w utrzymaniu dokładności i kompletności danych.
 • Brak zoptymalizowanego wykorzystania zasobów: Bez integracji bazy CMDB z Incydent Managmentem, organizacje mają ograniczoną widoczność nad tym, gdzie najczęściej występują nieprzewidziane sytuacje. To utrudnia strategiczne planowanie i optymalizację wykorzystania zasobów IT, co może prowadzić do nieskutecznego zarządzania infrastrukturą.

Grupa współpracujących osób. Pochylają się nad stołem, na którym rozłożone są kartki, dane projektu.

Współpraca z TT PSC

Współpraca z naszą firmą w zakresie implementacji i optymalizacji CMDB oraz ITSM to kluczowy krok w kierunku usprawnienia efektywności organizacji oraz poprawy doświadczenia użytkownika. Poniżej przedstawiamy, jak taka współpraca mogłaby wyglądać:

Analiza potrzeb i dostosowanie rozwiązania:

Rozpoczniemy od przeprowadzenia szczegółowej analizy potrzeb organizacji. Wspólnie z zespołem klienta zidentyfikujemy kluczowe elementy, które powinny zostać uwzględnione w systemie ITSM i CMDB. Dzięki temu dostosujemy rozwiązanie do specyficznych wymagań i struktury organizacji.

Projekt i wdrożenie CMDB:

Nasza firma zapewni kompleksowe wsparcie w projektowaniu i wdrożeniu CMDB. Zajmiemy się zebraniem, skategoryzowaniem oraz wprowadzeniem kluczowych danych dotyczących zasobów organizacyjnych do bazy. Skonfigurujemy również powiązania między różnymi elementami, co umożliwi spójny i czytelny obraz infrastruktury IT.

Integracja z procesem Zarządzania Incydentami:

Następnie skoncentrujemy się na integracji CMDB z Zarządzaniem Incydentami. Dzięki tej integracji, zgłoszenia incydentów będą automatycznie uzyskiwały pełny kontekst informacyjny związany z danym zasobem. To skraca czas reakcji, eliminuje potrzebę ręcznego wprowadzania danych i usprawnia cały proces zarządzania incydentami.

Szkolenia i wsparcie:

W trakcie procesu wdrożenia zapewnimy odpowiednie szkolenia dla personelu związane z obsługą CMDB oraz narzędzi do Zarządzania Incydentami. Naszym celem jest, aby personel organizacji czuł się pewnie i kompetentnie korzystając z nowych rozwiązań.

Monitoring i optymalizacja:

Po pełnym wdrożeniu, nasza firma będzie nadal monitorować efektywność działania CMDB i systemu Zarządzania Incydentami. W razie potrzeby wprowadzimy optymalizacje, dostosowując rozwiązania do zmieniających się potrzeb organizacji oraz nowych wyzwań.

Skalowalność i rozwój:

Nasze rozwiązania są skalowalne, co pozwala na elastyczne dostosowywanie się do ewoluujących wymagań i rozwoju organizacji. Będziemy aktywnie uczestniczyć w procesie rozbudowy systemów ITSM, zapewniając, że infrastruktura IT oraz proces zarządzania incydentami są zawsze dostosowane do aktualnych potrzeb.

W efekcie, nasza współpraca nie kończy się na samym wdrożeniu, ale stanowi ciągły proces doskonalenia, dostarczając organizacji kompleksowego i zintegrowanego podejścia do zarządzania zasobami IT.

Dwie kobiety z laptopem. Środowisko pracy.

Korzyści – skuteczne zarządzanie incydentami

Wdrożenie rozwiązania CMDB i skuteczne Zarządzanie Incydentami przynoszą szereg istotnych korzyści, odpowiadając na kluczowe wyzwania, przed którymi staje klient. Oto, jakie korzyści mogą wyniknąć z naszej współpracy:

 • Pełna widoczność infrastruktury IT i zasobów: CMDB stanowi centralne repozytorium informacji o zasobach, co zapewnia pełną widoczność infrastruktury IT. Precyzyjne dane na temat sprzętu, oprogramowania, licencji czy historii zmian pozwalają skutecznie zarządzać zasobami, unikając zbędnych kosztów i utrzymując kontrolę nad infrastrukturą.
 • Szybsze  identyfikowanie i rozwiązywanie incydentów: Dzięki łatwo dostępnym informacjom o konkretnym sprzęcie czy obiekcie, osoba obsługująca zgłoszenie otrzymuje kompleksowe dane, co przyspiesza proces identyfikacji, diagnozy i rozwiązania incydentu.
 • Usprawnienie procesów i automatyzacja poprzez jedno źródło informacji: Wprowadzenie CMDB pozwala na usprawnienie procesów, związanych zarówno z zarządzaniem zasobami, jak i reakcją na incydenty. Automatyzacja generowania ticketów, przypisywania ich do odpowiednich grup, a nawet rozwiązywania niektórych incydentów, skraca czas realizacji zgłoszeń i zwiększa efektywność działań.
 • Zwiększona kontrola nad zmianami: Dzięki śledzeniu historii zmian dla poszczególnych zasobów, organizacja zyskuje pełną kontrolę nad procesem zmian w infrastrukturze. To nie tylko minimalizuje ryzyko związane z wprowadzaniem zmian, ale także ułatwia identyfikację potencjalnych incydentów i zwiększa stabilność środowiska IT.
 • Efektywne raportowanie i zarządzanie: Rozwiązania CMDB pozwalają na wspólpracę z narzędziami analitycznymi i generowanie rozbudowanych raportów, od top offenders po analizę użytkowania zasobów. Dodatkowo, dzięki informacjom o gwarancji, modelach sprzętu i wcześniejszych incydentach, organizacja może lepiej zarządzać zasobami.
 • Transparentność i obniżone ryzyko: Dzięki dostępowi do informacji o zmianach, logowaniu i modyfikacjach, organizacja minimalizuje ryzyko związane z wprowadzaniem zmian, co przekłada się na bezpieczeństwo i stabilność infrastruktury.
 • Minimalizowanie przestoju w dostępach do systemów: W przypadku przerw w dostępie do systemów, CMDB wraz z Zarządzaniem Incydentami staje się kluczowym narzędziem minimalizującym ryzyko, skracającym czas rozwiązania i redukującym koszty przestojów. Dzięki pełnemu obrazowi infrastruktury IT, szybko identyfikujemy krytyczne punkty, minimalizując wpływ na dostępność systemów.
 • ·Możliwość śledzenia historii incydentów dla danego obiektu: Dostęp do pełnej historii incydentów związanych z konkretnym sprzętem, na przykład serwerem, pozwala na identyfikację powtarzających się sytuacji i podejmowanie działań zapobiegawczych, co umożliwia podejmowanie świadomych decyzji opartych na danych, identyfikowanie obszarów do optymalizacji i minimalizowanie ryzyka wystąpienia większych incydentów.
 • Zapobieganie potencjalnym ryzykom: Integracja Zarządzania Incydentami z bazą CMDB ułatwia wczesne wykrywanie potencjalnych nieprawidłowości w infrastrukturze IT, co pozwala na ich zapobieganie jeszcze przed wystąpieniem większych incydentów. To proaktywne podejście zwiększa stabilność i bezpieczeństwo działania systemów.

Transport for London

Przyjrzyjmy się bliżej przypadkowi Transport for London (TfL), jednej z największych instytucji transportu publicznego na świecie. Z ponad 31 milionami codziennych podróży pasażerów i złożoną infrastrukturą, TfL potrzebowało transformacyjnego rozwiązania, aby efektywnie zarządzać swoimi zasobami i doskonale obsługiwać klientów.

Wdrożenie kompleksowego pakietu rozwiązań BMC Helix, obejmującego BMC Helix Digital Workplace, BMC Helix ITSM i BMC Helix CMDB, pozwoliło TfL osiągnąć następujące korzyści:

 • Efektywność operacyjna: Integracja mobilnych rozwiązań dla pracowników stacji umożliwiła obsługę rutynowych zadań w bardziej efektywny sposób, przyczyniając się do zoptymalizowanego procesu operacyjnego.
 • Poprawa doświadczenia klienta: Wprowadzenie mobilnych alertów i powiadomień dla 4 500 urządzeń znacznie poprawiło czasy reakcji na incydenty, prowadząc do bezproblemowego doświadczenia dla pasażerów.
 • Skalowalność i przygotowanie na przyszłość: BMC Helix Digital Workplace udowodnił swoją skalowalność, pozycjonując TfL do łatwego wsparcia wzrostu o 50% liczby monitorowanych urządzeń w miarę rozszerzania modelu Fit-for-Future.
 • Oszczędności kosztów i generowanie dochodów: Poprzez optymalizację przestrzeni i wynajmowanie jej do celów komercyjnych, TfL osiągnęło rzeczywiste oszczędności kosztów i generowało nowe przychody, ilustrując finansowe korzyści wdrożonego rozwiązania.
 • Przejście do samofinansowania: Strategiczne wykorzystanie technologii nie tylko generowało oszczędności, ale także przygotowywało TfL do udanego przejścia do samofinansowania, co stanowiło znaczący krok milowy w ich niezależności finansowej.

Przypadek TfL stanowi doskonałą ilustrację, jak za pomocą rozwiązań CMDB możemy nie tylko rozwiązywać bieżące incydenty, ale także otwierać nowe perspektywy rozwoju i doskonalenia obsługi klienta w skomplikowanym środowisku transportu publicznego.

Londyn, Big Ben, rozmazany double-decker. Obrazek jest dynamiczny.

Wnioski

Płynne zarządzanie incydentami staje się kluczowym elementem efektywnej obsługi zgłoszeń, oferując łatwiejsze logowanie ticketów oraz szybkie reagowanie na incydenty. Personalizacja obsługi klienta, zwłaszcza w kontekście systemu alertingowego, również nabiera istotnego znaczenia.

W tej dynamicznej rzeczywistości, połączenie Configuration Management Database z zarządzaniem incydentami staje się kluczowym rozwiązaniem. Dzięki temu, informacje z CMDB są automatycznie dostarczane do narzędzia zarządzania incydentami. Automatyzacja procesów umożliwia precyzyjne dopasowanie zgłoszenia do odpowiedniej klasy, eliminując konieczność ręcznego przeszukiwania danych.

Współpraca z TT PSC, łącząca CMDB z zarządzaniem incydentami, nie tylko usprawnia reakcję na sytuacje awaryjne, ale także zapewnia transparentność oraz efektywność, tworząc solidne fundamenty dla sprawnego funkcjonowania środowiska IT.

Przeczytaj również:

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 5 / 5. Vote count: 1

No votes so far! Be the first to rate this post.

W przypadku naruszenia Regulaminu Twój wpis zostanie usunięty.

  _Wszystkie wpisy z tej kategorii

  ITSM: Najczęstsze wyzwania podczas wdrożenia

  Poznaj 6 najczęstszych wyzwań wdrożenia ITSM oraz wskazówki, dzięki którym z powodzeniem stawisz im czoła. W artykule znajdziesz link do podcastu, zapraszam!
  Czytaj dalej

  ITSM: zarządzanie incydentem i zarządzanie zmianą. Dlaczego ważna jest synergia tych procesów?

  Z artykułu dowiesz się, dlaczego zarządzanie zmianami i zarządzanie incydentami to nierozłączne procesy. Poznasz przykłady, dzięki którym szybko zrozumiesz, dlaczego komunikacja, współpraca i…
  Czytaj dalej

  Zarządzanie środkami trwałymi i bazą konfiguracji – rola Asset Managera

  Zarządzanie środkami trwałymi (asset management) i baza konfiguracji (CMDB) to kolejne obszary, które omawiamy w ramach cyklu związanego z rozwiązaniem ITSM. Z poprzednich…
  Czytaj dalej

  ITSM: Analiza biznesowa. 4. Najczęściej spotykane wyzwania 

  Poznaj najczęstsze wyzwania, z którymi spotykam się podczas analizy biznesowej – zarówno w kontekście ITSM, jak i innych rekomendowanych rozwiązań do obsługi procesów…
  Czytaj dalej

  Proces budowy usługi w ITSM

  ITSM to rozwiązanie wspierające zarządzanie usługami – wymaga więc określenia usług, które ma obsługiwać. Z tego artykułu dowiesz się jak stworzyć usługę: w…
  Czytaj dalej

  Tworzenie katalogu usług w systemie ITSM  

  Znajdziesz tutaj wskazówki i spostrzeżenia na temat budowania oraz prowadzenia katalogu usług w środowisku ITSM. Dowiesz się także, dlaczego i jak katalog usług…
  Czytaj dalej

  Wprowadzenie do ITSM: pojęcia, które musisz znać rozmawiając o rozwiązaniu IT Service Management 

  Poznaj najważniejsze pojęcia i skróty, bez których rozmowa o rozwiązaniu  IT Service Management lub Enterprise Service Management nie będzie możliwa. Zrozum branżowe określenia,…
  Czytaj dalej

  Czym jest ITSM? Wprowadzenie do systemu typu IT Service Management

  Czym jest ITSM? Jakie są cechy szczególne tej klasy systemu informatycznego? W jakich obszarach jest wykorzystywany i w jaki sposób może zoptymalizować codzienną…
  Czytaj dalej

  Asset Management w Jira Service Management

  Asset Management oznacza „zarządzanie aktywami” i często jest kojarzony z zarządzaniem aktywami finansowymi; może natomiast odnosić się także do zarządzania dowolnymi środkami trwałymi…
  Czytaj dalej

  IT Service Management dla firm. Service desk z certyfikatem ITIL

  Czym różni się „service desk” od helpdesku; jakie funkcjonalności posiada zaawansowane narzędzie tego rodzaju i jakimi kryteriami kierować się podczas wyboru systemu ITSM…
  Czytaj dalej

  _Zostańmy w kontakcie

  Skontaktuj się